Kommunaltekniska nämnden, möte 23.8.2018

Protokollet är granskat

§ 113 Utvärderingsberättelse för år 2017, sektionen för serviceproduktions bemötande

KIRDno-2018-585

Tidigare behandling

Beredare

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kyrkslätts kommunfullmäktige behandlade utvärderingsberättelsen för år 2017 vid sitt sammanträde 28.5.2018 § 56 och beslutade anteckna den för kännedom samt begära en utredning av kommunstyrelsen enligt kommunallagen om de åtgärder som utvärderingsberättelsen förorsakar. Fullmäktige beslutade samtidigt att bemötandena ska föreläggas fullmäktige för behandling före utgången av september, före behandlingen av det kommande årets budget. 

Beträffande verksamhet som ligger på nämnden/sektionen för serviceproduktions ansvar fästs i utvärderingsberättelsen uppmärksamhet vid realistisk budgetering av investeringarna och fortlöpande, pålitlig och aktuell uppföljning av dem. Revisionsnämnden anser att rapporteringen av investeringarnas utfall borde utvecklas ytterligare till väsentliga delar. Enligt revisionsnämndens uppfattning blir orsakerna till avvikelserna beträffande budgetöverskridningarna gällande vissa av kommunens investeringsobjekt delvis eller helt oklara. Det samma gäller om den finansiella utfallsnivån står i proportion till det man fått till stånd i praktiken.

I utvärderingsberättelsen lyfter revisionsnämnden fram inneluftsproblemen som upptäckts i kommunens fastigheter och uppmanar att förhålla sig ytterst allvarligt till dem och eventuella arrangemang med ersättande utrymmen. Revisionsnämnden lyfter fram som positivt i anknytning till saken att man inlett en omfattande och systematisk kartläggning av kommunens fastigheters skick. 

Sektionen för serviceproduktion ger följande bemötande till utvärderingsberättelsen:

Utvärderingsberättelsen omfattar ingen begäran om utredning som gäller sektionen för serviceproduktion. Kommunaltekniska sektorn utvecklar tillsammans med ekonomienheten budgetförfarandena och rapporteringen av utfallet av investeringarna i enlighet med revisionsnämndens observationer. För husbyggnadsprojektens del har budgetens bindningsnivå varit projektspecifik i fråga om projekt på över en miljon euro. Totala kostnaderna enligt projektets entreprenadanbud är kända vid valet av entreprenör, och man bedömer den tilläggs- och ombyggnadsarbetsreservering som behövs. Entreprenadernas tabeller över betalningsrater baserar sig på arbetsprestationer och projektets finansiella utfallsgrad följer det som åstadkommits i praktiken. Sektionens mål i budgeten år 2018 är bl.a. en aktuell situationsbild av kommunens fastigheters skick och inneluftsproblem.


Tilläggsmaterial:
- Kyrkslätts revisionsnämnds utvärderingsberättelse för år 2017 till kommunfullmäktige

Beslutsförslag

Föredragande

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Sektionen för serviceproduktion beslutar

1.
anteckna utvärderingsberättelsen för kännedom 

2.
föreslå kommunaltekniska nämnden, kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige sitt bemötande till utvärderingsberättelsen för år 2017 så som det konstaterats i föredragningstexten ovan

3.
justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

Beslut

Sektionen för serviceproduktion beslutade enligt förslaget.

Beredare

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Tilläggsmaterial:
- Kyrkslätts revisionsnämnds utvärderingsberättelse för år 2017 till kommunfullmäktige

Beslutsförslag

Föredragande

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kommunaltekniska nämnden beslutar

1.
anteckna utvärderingsberättelsen för kännedom 

2.
framföra som sitt bemötande till kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige bemötandet till utvärderingsberättelsen år 2017 som godkänts av sektionen för serviceproduktion 15.8.2018 § 56.

Beslut

Kommunaltekniska nämnden beslutade enligt förslaget.

Inform

kunnanhallitus jatkotoimenpiteitä varten

Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.

_____