Kommunaltekniska nämnden, möte 23.8.2018

Protokollet är granskat

§ 105 Svar på fullmäktigemotionen Återinförande av bussförbindelsen Kyrkslätt-Kampen

KIRDno-2018-369

Tidigare behandling

Beskrivning

Före kommunfullmäktiges sammanträde inlämnades följande kommuninvånarinitiativ till kommunfullmäktige. Kommuninvånarinitiativet har utformats av Lemme Krimm och utöver henne hade initiativet undertecknats av 1080 personer.

Motionens innehåll:

”De nuvarande kollektivtrafikförbindelserna från Kyrkslätt till Kampen har förlängt restiderna betydligt. Personer kommer inte iväg till arbetet eller till läkaren.

Dessutom har det blivit otrevligare att röra sig från Kyrkslätt t.ex. till fartygen som trafikerar på Östersjön, eftersom det förutsätter användning av många olika kollektivtrafikmedel.

Vi kräver att bussrutten Obbnäs-Kyrkslätt-Gesterby-Kampen (linje 173), som fanns innan västmetron togs i bruk, återtas i trafik (med iakttagande bl.a. av arbetstiderna och tiderna för fartygens avgångar)!”

Beslutsförslag

.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade anteckna kommuninvånarinitiativet för kännedom.

Beredare

  • Marko Suni, Liikennesuunnittelija, marko.suni@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Till Kyrkslätts kommun har 5.3.2018 tillställts ett kommuninvånarinitiativ gällande återinförande av bussförbindelsen Kyrkslätt-Kampen. Kommuninvånarinitiativet hade undertecknats av 1080 personer.

Initiativets innehåll är följande: ”De nuvarande kollektivtrafikförbindelserna från Kyrkslätt till Kampen har förlängt restiderna betydligt. Dessutom har det blivit otrevligare att röra sig från Kyrkslätt t.ex. till fartygen som trafikerar på Östersjön, eftersom det förutsätter användning av många olika kollektivtrafikmedel.” I initiativet krävs ”att bussrutten Obbnäs-Kyrkslätt-Gesterby-Kampen (linje 173), som fanns innan västmetron togs i bruk, återtas i trafik (med iakttagande bl.a. av arbetstiderna och tiderna för fartygens avgångar)!”

Svaret på kommuninvånarinitiativet ingår som bilaga. I svaret hänvisas till diskussionen med HRT och till HRT:s svar på Kyrkslätts kommunstyrelses begäran om utredning (Kst:s sammanträde 11.6.2018).

Beslutsförslag

Föredragande

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kommunaltekniska nämnden beslutar ge det bifogade svaret på kommuninvånarinitiativet om återinförandet av bussförbindelsen Kyrkslätt-Kampen.

 

Behandling:

Under behandlingen gav ledamot Viveca Lahti ett förslag i vilket konstaterades att det kommer att komma några direkta linjer från södra Esbo till Helsingfors. Till dem borde man länka Kyrkslätts s.k. snabba linjer till Mattby så att Kyrkslättsborna kunde byta till Esbos snabbtur t.ex. i Finno.
Förslaget understöddes och kommunaltekniska nämnden beslutade enhälligt lägga till förslaget.

Kati Kettunen föreslog att sista meningen i svaret stryks.
Förslaget understöddes och kommunaltekniska nämnden beslutade enhälligt stryka sista meningen i svaret.

Beslut

Kommunaltekniska nämnden beslutade

  1. ge det bifogade svaret med följande ändringar på kommuninvånarinitiativet om återinförande av bussförbindelsen Kyrkslätt-Kampen.
  2. konstatera att det kommer att komma några direkta linjer från södra Esbo till Helsingfors. Till dem borde man länka Kyrkslätts s.k. snabba linjer till Mattby så att Kyrkslättsborna kunde byta till Esbos snabbtur t.ex. i Finno.
  3. stryka den sista meningen i svaret.

Inform

aloitteentekijä

Sökande av ändring

 

Anvisning om rättelseyrkande till kommunaltekniska nämnden
 

Den som är missnöjd med detta beslut kan göra en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär. Ett rättelseyrkande får framställas av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.
 

Myndighet till vilken rättelseyrkande ska framställas

Rättelseyrkande inlämnas till kommunaltekniska nämnden.
 

Tidsfrist för rättelseyrkande

Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
 

Delfående

En part anses ha fått del av beslutet, om inte något annat visas, sju dagar efter att beslutet avsändes eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som är antecknad i ett särskilt intyg över delfående av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter att beslutet postades eller den tredje dagen efter att e-postmeddelandet skickades. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den dag då protokollet har lagts fram offentligt. En kommunmedlem och en sådan kommun som avses i 137 § 2 mom. anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.
 

Rättelseyrkandets innehåll

I rättelseyrkandet som ska riktas till kommunaltekniska nämnden ska anges:

       - det beslut i vilket ändring söks
       - till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas
       - grunderna för ändringsyrkandet
       - ändringssökandens namn och hemkommun
       - den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Rättelseyrkandet ska undertecknas egenhändigt av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort rättelseyrkandet, ska i rättelseyrkandet även uppges namn och hemkommun för denna person.
 

Inlämning av rättelseyrkandet

Rättelseyrkandet ska lämnas till adressen nedan under tjänstetid, innan tiden för yrkande på rättelse går ut.

Omprövningsbegäran ska postas i så god tid att den hinner fram till kommunens registratur, på den sista dagen för tiden för begäran om omprövning, innan registraturens tjänstetid slutar. Rättelseyrkandet kan före utgången av tiden för yrkande på rättelse lämnas också per e-post på avsändarens eget ansvar.
 

Kontaktuppgifter:

Kyrkslätts kommun, registraturen
Besöksadress: Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt
Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt
Telefon 09 29671
E-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi
Tjänstetid: må kl. 8.30–17.00, ti-fr kl. 8.30–16.00


_____