Kommunaltekniska nämnden, möte 23.8.2018

Protokollet är granskat

§ 108 Rättelseyrkande Åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten år 2018

KIRDno-2017-506

Tidigare behandling

Beredare

Suvi Kylmänen, suunnittelupäällikkö, suvi.kylmanen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Utgångspunkten bör vara att åtgärderna för att förbättra trafiksäkerheten inriktas på kommunens gatuområden eller närheten av skolor och daghem. Åtgärderna kan också främja skolvägens säkerhet. Granskningen gäller inte objekt där det byggs kommunalteknik eller som renoveras eller utvidgas (t.ex. parkerings- och angöringstrafikregleringar vid skolfastigheter) eller planläggs under de närmaste åren. Objekten granskas i samband med annan planering eller planläggning.

Trafiksäkerhetsobjekten består av initiativ av kommuninvånare eller andra instanser samt av det år 2018 färdigställda åtgärdsprogrammet för planen för trygg och hållbar trafik i Kyrkslätt.

I dispositionsplanen för år 2018 har 45 000 euro reserverats för att förbättra trafiksäkerheten. Kostnadsberäkningen för objekten som föreslås är totalt ca 45 000 €.

Trafiksäkerhetsarbetsgruppen i Kyrkslätt har vid sitt sammanträde 5.3.2018 behandlat initiativen och åtgärdsprogrammet och lämnat in ett förslag till kommunaltekniska nämnden över trafiksäkerhetsobjekten som planeras och utförs år 2018. Objekten som tagits ur åtgärdsprogrammet samt de inkomna trafiksäkerhetsinitiativen och motiveringarna till dem ingår som tilläggsmaterial.

Tilläggsmaterial:

- Toimenpideohjelman kohteet sekä liikenneturvallisuusaloitteet ja niiden perustelut

Beslutsförslag

Föredragande

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kommunaltekniska nämnden beslutar

1

att trafiksäkerhetsobjekten för år 2018 planeras och utförs i enlighet med trafiksäkerhetsarbetsgruppens förslag.

Behandling
Planeringsingenjör Suvi Kylmänen presenterade ärendet för nämnden.

Under diskussionen gav ledamot Sanni Jäppinen följande anvisning för den fortsatta behandlingen:
Anvisning för behandlingen av initiativet: Som en del av initiativet för förbud av tung trafik (punkt 17 på åtgärdslistan) görs en övergripande kartläggning av trafiksäkerheten på Sockerbruksvägen och planeras/anvisas en plats för en trafikljusstyrd skyddsväg. Anvisningen godkändes enhälligt.

Ledamot Pekka Jäppinen föreslog som anvisning att åtgärderna som hör till vägunderhållet inte finansieras från anslagen för trafiksäkerhet och att man köper informationstavlor som samlar in data. Anvisningen godkändes enhälligt.  

Ledamot Matti Kaurila föreslog följande anvisning:
Kommunen förhandlar med NTM-centralen om att mellan rondellerna i Veikkola avlägsna trädbeståndet och buskarna som äventyrar trafiksäkerheten. Anvisningen godkändes enhälligt.

Beslut

Kommunaltekniska nämnden beslutade efter en diskussion i enlighet med beslutsförslaget med följande anvisningar:
- Anvisning för behandling av initiativet: Som en del av initiativet för förbud av tung trafik (punkt 17 på åtgärdslistan) görs en övergripande kartläggning av trafiksäkerheten på Sockerbruksvägen och planeras/anvisas en plats för en trafikljusstyrd skyddsväg.
- Åtgärderna som hör till vägunderhållet inte finansieras från anslagen för trafiksäkerhet och att man köper informationstavlor som samlar in data.
- Kommunen förhandlar med NTM-centralen om att mellan rondellerna i Veikkola avlägsna trädbeståndet och buskarna som äventyrar trafiksäkerheten.

Beredaren befullmäktigades till att göra en teknisk korrigering i bilagan.

Beredare

  • Suvi Kylmänen, suunnittelupäällikkö, suvi.kylmanen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Rättelseyrkandet gäller kommunaltekniska nämndens beslut 15.3.2018 § 31 Åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten år 2018

Trafiksäkerhetsobjekten väljs bland initiativ för att förbättra trafiksäkerheten som lämnats in av kommuninvånare eller andra instanser samt av åtgärderna som föreslås i det år 2018 färdigställda åtgärdsprogrammet för planen för trygg och hållbar trafik i Kyrkslätt.

För projekt som förbättrar trafiksäkerheten har man 2018 reserverat totalt 45 000 € i investeringsprogrammet. För att säkerställa att anslagen räcker till måste man prioritera förslagen och initiativen, och alla objekt kan inte genomföras. De objekt som höjer säkerhetsnivån mest väljs för genomförande.

Kommunaltekniska nämnden beslutade om användningsobjekten för trafiksäkerhetsanslagen för 2018. I samma beslut har man också behandlat initiativ som inte anses nödvändiga eller så har den föreslagna åtgärden gallrats bort eftersom anslaget som finns till förfogande använts för objekt där man kunnat höja säkerhetsnivån mer.

Ett yrkande på rättelse av kommunaltekniska nämndens beslut lämnades in 22.3.2018. Rättelseyrkandet gäller initiativet om byggande av ett tredje farthinder på Kaskelavägen. Kaskelavägen har en hastighetsbegränsning på 30 km/h och två byggda farthinder. Ändringssökanden har lämnat in ett initiativ om ett tredje farthinder på Kaskelavägen nära daghemmet.

Ändringssökanden motiverar byggandet av ett tredje farthinder med hänvisning till Vägförvaltningens publikation ”Hidasteiden käyttö ja mitoitus” och trafik- och kommunikationsministeriets publikation ”Liikenteen rauhoittaminen, ohjeita ja esimerkkejä”. I publikationerna har man tagit ställning bl.a. till avstånden mellan farthindren som med en hastighetsbegränsning på 30 km/h beroende på publikation borde vara endera 50-75 m eller 75-100 m.

Lagar, förordningar och anvisningar bestämmer inte användningen av farthinder, användningsobjekt eller dimensionering. I Finland har man publicerat anvisningar och rekommendationer som inte binder städer eller kommuner. Stora städer har olika praxis och i publikationen ”Hidasteiden käyttö ja mitoitus” (Vägförvaltningen 2003) nämns till exempel poängsättningssystemet som används i Esbo stad. I publikationen har det konstaterats att farthinder i mellanstora städer i allmänhet planeras från fall till fall. Kommuner och städer har egna anvisningar och utredningar i fråga om lösningar och principer för att dämpa trafiken.

I Kyrkslätts kommun behandlas behoven av farthinder från fall till fall på basis av prövning. Motiveringar för farthinder som byggs i Kyrkslätt är bl.a. onödig genomfartstrafik, trafikvolym (fordon/dygn), det finns en skola eller ett daghem längs gatan, antalet trafikolyckor. I regel strävar man enligt nuvarande praxis efter att i första hand bygga upphöjda skyddsvägar istället för farthinder.

Kaskelavägen är en tomtgata där hastighetsbegränsningen är 30 km/h. På gatan har man byggt två farthinder, vilket kan anses vara tillräckligt för att bilisterna ska upptäcka om den tillåtna körhastigheten överskrids på grund av oaktsamhet.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kommunaltekniska nämnden

 

  1. beslutar förkasta det föreslagna yrkandet på rättelse.

 

Behandling:

Under behandlingen framställde Matti Kaurila ett ändringsförslag enligt vilket kommunaltekniska nämnden

1. beslutar förkasta rättelseyrkandet
2. beslutar undersöka möjligheten att ändra Kaskelavägen till en gårdsgata. Nämnden tar ställning till det här då den beslutar om trafiksäkerhetsåtgärderna år 2019.

Förslaget understöddes och kommunaltekniska nämnden godkände det enhälligt.

Beslut

Kommunaltekniska nämnden beslutade

 

1. förkasta rättelseyrkandet

2. att man undersöker möjligheten att ändra Kaskelavägen till en gårdsgata. Nämnden tar ställning till det här då den beslutar om trafiksäkerhetsåtgärderna år 2019.

Inform

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Sökande av ändring

 

Kommunalbesvär

 

Anvisning om kommunalbesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över kommunstyrelsens beslut

Ändring i detta beslut söks genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas också av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

 

Besvärsmyndighet

Ändring i beslutet söks hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

Besvärstid

Besvären ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Delfående

En part anses ha fått del av beslutet, om inte annat visas, inom sju dagar efter att brevet avsändes. Vid användandet av normal elektronisk delgivning med partens samtycke, anser man att parten fått information om beslutet den tredje dagen efter att meddelandet skickades, ifall inte annan visas.

När det används bevislig delgivning anses en part ha fått del av beslutet vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som är antecknad i ett särskilt intyg över delfående av beslutet.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet eller den dag då beslutet lagts fram ska inte medräknas då tiden för sökande av ändring beräknas. Om sista dagen av den bestämda tiden infaller på helgdag, självständighetsdagen, första maj, julaftonen eller midsommaraftonen eller helgfri lördag får besvär anföras första vardagen därefter.

 

Grunder för kommunalbesvär

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 

- - beslutet har tillkommit i felaktig ordning,

- - den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller

- - beslutet annars strider mot lag.

 

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna till besvärsmyndigheten innan besvärstiden löper ut.

 

Besvärsskriftens innehåll

Besvärsskriften ska göras skriftligt. Också en elektronisk handling uppfyller kraven på skriftlig form.

I besvärsskriften som ska riktas till besvärsmyndigheten ska anges:

–          det beslut i vilket ändring söks

–          till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

–          de grunder på vilka ändring yrkas.

 

I besvären ska anges ändringssökandens namn och hemkommun. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har avfattat besvären, ska även denna persons namn och hemkommun anges.

I besvären ska dessutom ingå postadress, telefonnummer och andra behövliga kontaktuppgifter. Ifall besvärsmyndighetens beslut kan ges till kännedom som elektroniskt meddelande, begär man också att e-postadressen meddelas som kontaktuppgift.

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna besvären.

 

Till besvärsskriften ska bifogas

- det beslut i original eller som kopia i vilket ändring söks genom besvär

- intyg över vilken dag beslutet har delgetts eller någon annan utredning över när besvärstiden har börjat

- de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sitt yrkande, om de inte redan tidigare lämnats in till myndigheten.

 

Inlämning av besvärsskriften

Besvärsskriften ska inom besvärstiden lämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Helsingfors förvaltningsdomstol

Domstolarnas hus

Banbyggarvägen 5

00520 HELSINGFORS

 

Telefon: 029 56 42000 (växel), Kundtjänst/registratorskontoret 029 56 42069

Telefax: 029 56 42000

E-post: helsinki.hao@oikeus.fi

Tjänstetid: 8.00–16.15

 

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar sändas per post eller med bud. Besvärshandlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de hinner fram senast på den sista dagen av besvärstiden före ämbetstidens slut.

På eget ansvar kan besvärsskriften också sändas per telefax eller e-post inom den utsatta besvärstiden. En handling som ska sändas inom utsatt tid ska före utgången av den utsatta tiden tillställas rättskipningsmyndigheten så att handlingen finns tillgänglig för myndigheten i mottagarapparaten eller datasystemet.

 

Avgift för behandling av besvären

Med stöd av lagen om domstolsavgifter (1455/2015) tas det hos ändringssökanden ut en behandlingsavgift på 250 euro i förvaltningsdomstolen. Rättegångsavgiften tas emellertid inte ut, om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden.

 

Skadeståndsärenden

Förvaltningsdomstolen prövar inte krav som gäller grund för skadestånd eller skadeståndsbelopp. Den behöriga allmänna domstolen (tingsrätten) behandlar tvistemål som gäller skadeståndskrav.

 

Arbetsavtalsärenden

Förvaltningsdomstolen tar inte besvär, som gäller beslutets stridighet med arbetsavtalslagen, till prövning. Den allmänna domstolen (tingsrätten) behandlar tvistemål som gäller tolkning av arbetsavtalslagen.