Kommunaltekniska nämnden, möte 23.8.2018

Protokollet är granskat

§ 114 Kostnadsberäkning för välfärdscentralen

KIRDno-2017-59

Tidigare behandling

Beredare

Jarno Köykkä, toimitilapäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Bilagor:
- hyvinvointikeskuksen L2-tason suunnitelmat
- hyvinvointikeskuksen kustannusarvio

Beslutsförslag

Föredragande

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Sektionen för serviceproduktion beslutar:

1.
godkänna planerna på L2-nivå för välfärdscentralen och skicka dem till vård- och omsorgsnämnden för kännedom

2.
godkänna kostnadsberäkningen för välfärdscentralen och förelägga den kommunaltekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Behandling:

Under diskussionen föreslog ordförande Pekka Rehn att ärendet bordläggs och föreläggs för behandling vid sektionen för serviceproduktions följande sammanträde. Piia Aallonharja, Noora Piili, Elina Utriainen och Kim Åström understödde förslaget. Ordföranden konstaterade att förslaget inte understöddes enhälligt, varmed man ska rösta om saken.

De som understöder fortsatt behandling röstar ”ja” och de som understöder bordläggning röstar ”nej”.

Ordföranden förklarade omröstningen avslutad. Det gavs totalt 2 ja-röster (Pekka Oksanen och Jerri Kämpe-Hellenius) och totalt 5 nej-röster (Noora Piili, Pekka Rehn, Piia Aallonharja, Elina Utriainen och Kim Åström), varvid ärendet bordlades.

Beslut

Ärendet bordlades och föreläggs för behandling vid sektionen för serviceproduktions följande sammanträde.

_____

Konstaterades att ledamot Elina Utriainen anlände till sammanträdet kl. 18.35, innan behandlingen av denna paragraf inleddes.

Beredare

Jarno Köykkä, toimitilapäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Projektplanen för Kyrkslätts kommuns välfärdscentral godkändes i kommunfullmäktige 16.11.2015 § 116. Välfärdscentralens planerarteam konkurrensutsattes under våren 2017 och valet av planerarteam fattades i nämnden för serviceproduktion 27.4.2017 § 52. Till planerare valdes följande serviceproducenter:

  • Arkitektonisk planering: Arkkitehtitoimisto Tähti-​Set Oy
  • Konstruktionsplanering: A-​insinöörit Suunnittelu Oy
  • VVSA-planering: Granlund Tampere Oy
  • Elplanering: Granlund Tampere Oy
  • Geoplanering: A-​insinöörit Oy

Planerna har fortskridit till planer på L2-nivå. Planerna på L2-nivå föreläggs sektionen för serviceproduktion för godkännande i enlighet med Kyrkslätts kommuns projektdirektiv för husbyggnad. Samtidigt justeras den gällande kostnadsberäkningen. Kostnadsberäkningen för välfärdscentralen har utarbetats av FMC laskentapalvelut Oy. Den uppdaterade uträkningen ingår som tilläggsmaterial till detta beslut. Den föregående kostnadsberäkningen i välfärdscentralsprojektet har uppgjorts år 2015 i samband med godkännandet av projektplanen.  Man beräknar på basis av kostnadsberäkningen att totalpriset för projektet är 43 000 000 euro.

Man har beslutat ordna finansieringen av välfärdscentralen med privat finansiering enligt kommunfullmäktiges beslut. Konkurrensutsättningen av placeringspartnern genomförs hösten 2018.
Huvudprojekterarens översikt gällande planernas nuvarande situation:

"Planeringsskede 27.3.2018
Efter förslagsplaneringsskedet i årsskiftet 2017/2018 har planeringen av välfärdscentralen framskridit till det allmänna planeringsskedet. Under början av året har man hållit planeringspalavrer om utkasten till bottenritningar tillsammans med representanter för personalen i de funktionella enheterna som placeras i byggnaden.  Planerna har justerats och vidareutvecklats utgående från användarrespons och förda diskussioner. Den interna planeringen av de funktionella utrymmesområdena pågår som bäst. Enheternas läge i byggnaden har slagits fast och de husbyggnadstekniska huvudrutterna och byggnadens stomme har anpassats till funktionaliteten.

Huvudrutterna på välfärdscentrets gårdsområden och ingångarnas platser har bekräftats. Det har gjorts upp tre utkast om gårdsområdet, av vilka en kommer att väljas till bygglovsskedet och som grund för planerna för genomförandet.

Byggnadens källares omfattning har ökat i och med det skyddsrumsbehov som baserar sig på personantalet enligt Räddningsmyndighetens krav.
Planeringen av byggnadens fasader har framskridit så att färgsättningen och materialen har preciserats och byggnadsdelarnas höjdlägen och takformer har etablerats. Byggnadens huvudingång kommer att betonas med fasadens färgläggning, ett skyddstak och belysning under den mörka tiden.

Arkitekt-, konstruktions-, geo-, husteknik- och elplaneringen har fortskridit beträffande de tekniska rutterna, utrymmesreserveringarna och konstruktionerna. För välfärdscentralen har gjorts upp en kombinerad datamodell för olika planeringsområden för samanpassandet av planerna.
Man har begärt förhandsutlåtanden om planerna av användare och myndigheter med L2-planerna som daterats 19.3.2018.

Avsikten är att ansöka om bygglov för välfärdscentralen i månadsskiftet maj-juni 2018. Man kommer att ansöka om ett skilt bygglov för transformator- och reservkraftsmaskinbyggnaden.”

Arkitektbyrån Tähti-Set Oy presenterar planerna vid sammanträdet.


Bilagor: (publiceras senare)
- planerna på L2-nivå för välfärdscentralen
- kostnadsberäkningen för välfärdscentralen

Beslutsförslag

Föredragande

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Sektionen för serviceproduktion beslutar:

1.
godkänna planerna på L2-nivå för välfärdscentralen och skicka dem till vård- och omsorgsnämnden för kännedom.

2.
godkänna kostnadsberäkningen för välfärdscentralen och förelägga den kommunaltekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

3.
justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

 

Behandling

Johanna Into, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, presenterade L2-planerna för välfärdscentralen för sektionen för serviceproduktion.

Efter diskussionen föreslog ledamot Kim Åström att ärendet bordläggs.

Ordföranden konstaterade efter en diskussion att sektionen för serviceproduktion enhälligt understödde bordläggning av ärendet. Ärendet föreläggs för ny behandling vid sektionens följande sammanträde 17.4.2018.

Beslut

Sektionen för serviceproduktion bordlade ärendet och det föreläggs för beslut på nytt vid sektionens följande sammanträde 17.4.2018.

_____

Konstaterades att kommunfullmäktiges första vice ordförande Minna Hakapää anlände under behandlingen av detta ärende kl. 17.37, Johanna Into från Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy avlägsnade sig under behandlingen av ärendet kl. 17.44 och tf. vård- och omsorgsdirektör Jaana Koskela samt kommunfullmäktiges första vice ordförande Minna Hakapää avlägsnade sig efter behandlingen av ärendet kl. 20.05.

Beredare

Jarno Köykkä, toimitilapäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Bilagor:
- hyvinvointikeskuksen L2-tason suunnitelmat
- hyvinvointikeskuksen kustannusarvio

Beslutsförslag

Föredragande

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Sektionen för serviceproduktion beslutar:

1.
ta ärendet till behandling

2.
godkänna planerna på L2-nivå för välfärdscentralen och skicka dem till vård- och omsorgsnämnden för kännedom

3.
godkänna kostnadsberäkningen för välfärdscentralen och förelägga den kommunaltekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Behandling

Ordförande Pekka Rehn gav följande förslag:

Jag föreslår att ärendet bordläggs tills lagstiftningen som gäller social- och hälsovårdsreformen har behandlats i riksdagen och tills man haft ytterligare förhandlingar med landskapet. Under bordläggningen kan man fortsätta planeringen med anvisning att man tar användning av många aktörer med i granskningen i den antagna framtidsbilden enligt landskapets prognos/beräkning.

Elina Utriainen och Kim Åström understödde Pekka Rehns förslag.

Ordföranden konstaterade att bordläggning inte understöddes enhälligt, och man ska rösta om saken.

Omröstning

Ordföranden inledde omröstningen. De som understöder fortsatt behandling röstar ”ja” och de som understöder bordläggning röstar ”nej”.

Ordföranden konstaterade att omröstningen avslutats. Det gavs totalt 2 ja-röster (Pekka Oksanen och Jerri Kämpe-Hellenius) och totalt 5 nej-röster (Pekka Rehn, Elina Utriainen, Noora Piili, Kim Åström och Piia Aallonharja), varvid ordförandens förslag hade vunnit omröstningen.

Beslut

Sektionen för serviceproduktion beslutade bordlägga ärendet tills lagstiftningen som gäller social- och hälsovårdsreformen har behandlats i riksdagen och tills man haft ytterligare förhandlingar med landskapet. Under bordläggningen kan man fortsätta planeringen med anvisning att man tar användning av många aktörer med i granskningen i den antagna framtidsbilden enligt landskapets prognos/beräkning.

Pekka Oksanen och Jerri Kämpe-Hellenius lämnade avvikande mening till beslutet: Vi godkänner inte bordläggning av ärendet eftersom det fördröjer vidareförandet av planerna för välfärdscentralen.

_____

Konstaterades att lokalchef Jarno Köykkä avlägsnade sig från sammanträdet under diskussionen om sammanträdesärendet kl. 19.28 och kommunfullmäktiges ordförande Anders Adlercreutz avlägsnade sig från sammanträdet efter behandlingen av sammanträdesärendet kl. 19.42.

Beredare

Hanne Nylund, rakennuttajainsinööri, hanne.nylund@kirkkonummi.fi
Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Projektplaneringen har fortsatt så som sektionen för serviceproduktion beslutade 17.4.2018 § 32. Kommunstyrelsen behandlade välfärdscentralsprojektets situationsöversikt vid sitt sammanträde 11.6.2018 § 210. Kommunstyrelsen beslutade anteckna situationen beträffande välfärdscentralsprojektet för kännedom och  att sektionen för serviceproduktion bereder nödvändiga förslag som eventuellt behövs för fortsättningen av genomförandet av projektet. Fortsatt planering görs i nära samarbete med de som bereder landskapsreformen.

Statsminister Juha Sipilä gav onsdag 27.6.2018 statsministerns upplysning i riksdagen om att tidtabellen för vård- och landskapsreformen senareläggs med ett år. Den tidigare berednings- och behandlingstidtabellen som getts för reformen har visat sig vara för snäv. Enligt den nya tidtabellen inleder landskapen sin verksamhet 1.1.2021 varmed ordnandet av tjänsterna också övergår till deras ansvar. Tidtabellen för valfriheten skjuts också upp med ett år på motsvarande sätt. Regeringens målsättning är att behandla lagförslagen gällande vårdreformen och landskapsreformen med en sådan tidtabell att man kunde förrätta landskapsvalet i maj 2019.

Bilagor:
- hyvinvointikeskuksen L2-tason suunnitelmat
- hyvinvointikeskuksen kustannusarvio

Beslutsförslag

Föredragande

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Sektionen för serviceproduktion beslutar:

1.
godkänna planerna på L2-nivå för välfärdscentralen och skicka dem till vård- och omsorgsnämnden för kännedom

2.
förelägga kostnadsberäkningen för välfärdscentralen för kommunaltekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för godkännande

3.
justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.
 

Behandling

Under diskussionen gav vice ordförande Noora Piili följande ändringsförslag till punkt 1 och 2 i beslutsförslaget:

Punkt 1: L2 planerna bordläggs för att invänta fullmäktiges beslut gällande anslaget. Planeringen får fortsätta.

Punkt 2: vidare föreslå för kommuntekniska nämnden, kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att kostnadsberäkningen förkastas.

Sektionen för serviceproduktion förslår vidare som stöd för beslutsfattningen att fullmäktige tillställs kostnadsberäkningar för en grundrenovering av den gamla centralhälsostationen eller en underhållande iståndsättning samt en partiell utvidgning. Dessutom tillställs fullmäktige en jämförelse av rumsprogrammet för den nya välfärdscentralen med de nuvarande utrymmena och utrymmesbehovet.

Som motivering att kostnadsberäkningen förändrats betydligt i förhållande till fullmäktiges tidigare beslut samt det ökade investeringstrycket på kommunen.

Ordförande Pekka Rehn och medlemmar Kim Åström och Piia Aallonharja understödde Noora Piilis förslag.

 

Under diskussionen föreslog ledamot Kim Åström dessutom följande anvisning:
Med tanke på den fortsatta behandlingen bör man utreda den största möjliga storleken för en sidobyggnad som placeras på hälsostationens nuvarande tomt.

Noora Piili, Piia Aallonharja, Elina Utriainen och Pekka Rehn understödde Kim Åströms anvisning.
 

Omröstningar

1:a omröstningen:

Ordföranden konstaterade att Noora Piilis ändringsförslag inte understöddes enhälligt, och att man bör rösta om saken.
De som understöder föredragandens utgångsförslag röstar ”ja” och de som understöder Noora Piilis ändringsförslag röstar ”nej”.

Ordföranden konstaterade att omröstningen avslutats och att rösterna fördelades enligt följande: 1 ja-röst (Kämpe-Hellenius) och 6 nej-röster (Rehn, Piili, Utriainen, Åström, Aallonharja och Oksanen). Ordföranden konstaterade att Noora Piilis ändringsförslag vann.

2:a omröstningen:

Ordföranden konstaterade att Kim Åströms anvisning inte understöddes enhälligt, och att man bör rösta om saken. De som understöder föredragandens utgångsförslag röstar ”ja” och de som understöder Kim Åströms anvisning röstar ”nej”.

Ordföranden konstaterade att omröstningen avslutats och att rösterna fördelades enligt följande: 2 ja-röster (Kämpe-Hellenius och Oksanen) och 5 nej-röster (Rehn, Piili, Utriainen, Åström, och Aallonharja ). Ordföranden konstaterade att Kim Åströms anvisningsförslag vann.

Beslut

Sektionen för serviceproduktion beslutade efter en diskussion:

1.

bordlägga L2 planerna för att invänta fullmäktiges beslut gällande anslaget. Planeringen får fortsätta.

2.

vidare föreslå för kommuntekniska nämnden, kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att kostnadsberäkningen förkastas.

Sektionen för serviceproduktion förslår vidare som stöd för beslutsfattningen att fullmäktige tillställs kostnadsberäkningar för en grundrenovering av den gamla centralhälsostationen eller en underhållande iståndsättning samt en partiell utvidgning. Dessutom tillställs fullmäktige en jämförelse av rumsprogrammet för den nya välfärdscentralen med de nuvarande utrymmena och utrymmesbehovet.

3.

beslutar föreslå som anvisning att man med tanke på den fortsatta behandlingen utreder den största möjliga storleken för en sidobyggnad som placeras på hälsostationens nuvarande tomt.

4.

justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

_____

 

Konstaterades att vård- och omsorgsdirektör Jaana Koskela avlägsnade sig efter behandlingen av detta sammanträdesärende kl. 18.27.

Beredare

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Bilaga:

- Hyvinvointikeskuksen kustannusselvitys

Beslutsförslag

Föredragande

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kommunaltekniska nämnden beslutar:

1.
föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige, att kostnadsberäkningen förkastas.

2.
att fullmäktige tillställs kostnadsberäkningar för en grundrenovering av den gamla centralhälsostationen eller en underhållande iståndsättning samt en partiell utvidgning som stöd för beslutsfattandet. Dessutom tillställs fullmäktige en jämförelse av rumsprogrammet för den nya välfärdscentralen med de nuvarande utrymmena och utrymmesbehovet.

3.
ge som anvisning, att man med tanke på den fortsatta behandlingen utreder den största möjliga storleken för en sidobyggnad som placeras på hälsostationens nuvarande tomt.

Beslut

Kommunaltekniska nämnden beslutade enligt förslaget.

Inform

kunnanhallitus jatkotoimenpiteitä varten

Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.

_____