Kommunaltekniska nämnden, möte 23.8.2018

Protokollet är granskat

§ 104 Kommunen utlåtande om samkommunen HRT:s verksamhets- och ekonomiplan för åren 2019 - 2021

KIRDno-2017-433

Beredare

  • Marko Suni, Liikennesuunnittelija, marko.suni@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) begär i enlighet med sitt grundavtal ett utlåtande om HRT:s förslag till verksamhets och ekonomiplan 2019 - 2021. Utlåtandet ska ges senast 31.8. Kyrkslätts kommun har bett om och beviljats tilläggstid för utlåtandet till 14.9.2018.

Utlåtande begärs om strategiplanen, trafikens servicenivå och ändringar i den, kommunandelarnas nivå, målsättningen för biljettintäkter inom perioden för verksamhets- och ekonomiplanen, höjningen av kontrollavgiften, användningen av det kommunvisa överskottet eller återbetalning av underskottet under planeringsperioden 2019-2021. I sitt tidigare svar till Kyrkslätts kommunstyrelse (möte 11.6.2018) har HRT begärt att Kyrkslätts kommun i sitt utlåtande om verksamhets- och ekonomiplanen till HRT klart uttrycker vilka resurser som kan användas för utveckling av bussförbindelserna med anknytning till bl.a. Västmetrons matartrafik.

Centrala frågor i Kommunens utlåtande är biljettpriserna i den nya zonprissättningsmodellen och deras inverkan på kommunandelar, samt kollektivtrafikens servicenivå och anslag som måste reserveras för åtgärder som anknyter till Västmetrons matartrafik. I utlåtandet tar man också ställning till inkluderandet av kostnaderna för grundrenoveringen av tunneln vid Kyrkslätts station i infraavtalet till den del som kommunens kostnader anses omfattas av infraavtalet.

Enligt budgeten är HRT:s verksamhetsutgifter 747,3 milj. € år 2019.  Utgifterna ökar 6,0 % (42,5 milj. €) från år 2018. År 2020 beräknas verksamhetskostnaderna uppgå till 766,6 milj. € och 772,9 milj. € år 2021. I budgeten är Kyrkslätts kommunandelar cirka 5 milj. euro. € åren 2019-2021, det statliga stödet till storstadsregionerna medräknat.

Kyrkslätts kommunandelar utan tidigare års över-/underskott (som jämförelseuppgift Bokslut 2017 och Budget 2018) är:

Bokslut  2017       4,385 milj. €                                                
Budget 2018        5,091 milj. €                                            
2019                     4,924 milj. €                                            
2020                     4,951 milj. €                                                  
2021                     4,872 milj. €

Av Kyrkslätts kommunandelar hade ett överskott på 5,857 milj. € ackumulerats i HRT:s balansräkning vid utgången av redovisningsperiod 2017 (31.12.2017). Överskottet minskas som planerat från de kommande kommunandelarna under tre år 2019-2021, varvid 1,952 milj. € av Kyrkslätts kommunandel dras av per år. På grund av detta är de faktiska kommunandelarna som skall betalas exceptionellt små, cirka 3 milj. € åren 2019-2021.

Kyrkslätts kommunandelar för åren 2019-2021, tidigare års överskott medräknat, är:

2019              2,972 milj. €                                            
2020              2,999 milj. €                                                  
2021              2,920 milj. €

Biljettintäkter i enlighet med zontariffen uppskattas vara 371,3 milj. € år 2019. De utgör 50% av HRT:s verksamhetsintäkter. I budgeten är kommunandelarna år 2019 totalt 356,0 milj. €.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kommunaltekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att kommunen ger utlåtandet om HRT:s förslag till ekonomiplan för åren 2019-2021, som är bifogat till föredragningslistan.

 

Behandling:

Under behandlingen gjorde Matti Kaurila ett ändringsförslag enligt vilket Kyrkslätt förutsätter att HRT tillsammans med kommunen reder ut sparmöjligheterna för Kyrkslätts linjenät, bl.a. genom kritisk granskning av förbindelser med liten trafik eller andra åtgärder som kan leda till effektivare ordnande av trafiken och minskade tilläggskostnader.
Förslaget understöddes och kommunaltekniska nämnden godkände det enhälligt.

Viveca Lahti framställde ett tilläggsförslag. Det kommer att komma några direkta linjer från södra Esbo till Helsingfors. Till dem borde man länka Kyrkslätts s.k. snabba linjer till Mattby så att Kyrkslättsborna kunde byta till Esbos snabbtur t.ex. i Finno.
Förslaget understöddes och kommunaltekniska nämnden godkände det enhälligt.

Pekka Jäppinen framställde ett förslag till anvisning att nämnden före utgången av året föreläggs statistik över påstigningar och utvecklingen av dem under de senaste åren.
Förslaget understöddes och kommunaltekniska nämnden godkände förslaget till anvisningar enhälligt.

Pekka Jäppinen föreslog att omnämnandet av Siikaranta ska strykas.
Förslaget understöddes och kommunaltekniska nämnden godkände det enhälligt.

Beslut

Kommunaltekniska nämnden beslutar


1) föreslå kommunstyrelsen att kommunen ger det till föredragningslistan bifogade utlåtandet med följande ändringar om HRT:s förslag till ekonomiplan för åren 2019-2021.

2) att Kyrkslätt förutsätter att HRT tillsammans med kommunen reder ut sparmöjligheterna för Kyrkslätts linjenät, bl.a. genom kritisk granskning av förbindelser med liten trafik eller andra åtgärder som kan leda till effektivare ordnande av trafiken och minskade tilläggskostnader.

3) konstatera att det kommer att komma några direkta linjer från södra Esbo till Helsingfors. Till dem borde man länka Kyrkslätts s.k. snabba linjer till Mattby så att Kyrkslättsborna kunde byta till Esbos snabbtur t.ex. i Finno.

4) att omnämnandet om Siikaranta stryks i utlåtandet

 

Kommunaltekniska nämnden gav dessutom som anvisning att nämnden före utgången av året föreläggs statistik över påstigningar och utvecklingen av dem under de senaste åren.

Inform

Jatkokäsittelyyn kunnanhallitus.

Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.

_____