Kommunaltekniska nämnden, möte 23.8.2018

Protokollet är granskat

§ 110 Getbergs väglags rättelseyrkande

KIRDno-2018-24

Tidigare behandling

Beredare

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Yksityistieavustusten myöntämisehdot on hyväksytty palvelutuotannon lautakunnan tiejaostossa 29.9.2016 § 32 ja tiejaostossa 24.8.2017 § 4, 16.11.2017 § 15 sekä vahvistettu palvelutuotannon lautakunnassa 15.12.2016 § 122 ja kuntatekniikan lautakunnassa 23.11.2017 § 71.

Avustuksien haku tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella. Sähköistä avustuslomaketta on muutettu vastaamaan täsmennettyjä avustusehtoja. Lomakkeessa kysytään mm. tiekunnan kesä- ja talvikunnossapitoon liittyvien töiden sekä muiden tienpitoon kunnostustöiden kustannuksia sekä tiekunnan kunnossapitoluokkaa.

Uuien avustusehtojen mukaisesti jo aloitettuja tai lopetettuja perusparannushankkeita ei avusteta.

Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Beslutsförslag

Föredragande

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Yksityistieavustusten haku alkaa viikolla 6.

Tiejaosto ilmoittaa avustusten hakuajan alkamisesta viikolla 6 ja viikolla 14 ilmestyvissä Kirkkonummen Sanomissa, Västra Nylandissa ja Länsiväylässä.

Sähköinen hakulomake tulee kunnan internet-sivulle. Avustusten hakuaika päättyy viikolla 18 maanantaina 30.4.2018 klo 16.00 ja samalla hakulomake sulkeutuu.

Beslut

Ehdotuksen mukaan.

Lisäksi tiejaosto korosti, että vain sähköisesti tulleet hakemukset käsitellään ja että pakolliset liitteet, tilinpäätöstiedot ja tilityksentarkastuskertomus (tai pöytäkirja, jossa tilitys on hyväksytty) tulee toimittaa määräaikaan 30.6.2018 mennessä, muuten avustuspäätös raukeaa.

Beredare

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Vägsektionen har kungjort underhållsbidrag för enskilda vägar lediga att sökas med annons i Kirkkonummen Sanomat, Västra Nyland och Länsiväylä som kommer ut vecka 6 och 14.

En elektronisk ansökningsblankett har satts på kommunens webbplats. Kommunens servicekontor har vid behov bistått vid ifyllandet av ansökningsblanketten.

Ansökningstiden gick ut måndag 30.4.2018 kl. 16.00. 

Väglagen som ansöker om bidrag ska tillställa de obligatoriska bilagorna, bokslutsuppgifter och revisionsberättelse, inom utsatt tid 30.6.2018, annars förfaller bidragsbeslutet.

Föredragningslistans bilaga delas ut vid sammanträdet.

Beslutsförslag

Föredragande

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Underhållsbidragen godkänns vid vägsektionens sammanträde.

Beslut

Allmänt

151 st. ansökningar om underhållsbidrag inkom inom den utsatta tiden. Bidragssumman som söktes uppgick till 477 319,57 euro. Den totala längden av de väglag som sökte bidrag är ca 249 km. Den kortaste vägen som fick bidrag är 117 m och den längsta 7066 m lång.

Som underhållsutgifter som kan få bidrag godkänns i enlighet med bidragsvillkoren vanliga underhålls- och förbättringsåtgärder såsom grusning, underhåll av diken och trummor, plogning, halkbekämpning, sladdning, slåtter av vägrenar, dammbindning, slyröjning samt i fråga om broar granskning, underhåll och renovering.

På basis av informationen som samlats in från bidragsansökningarna har väglagens genomsnittliga vinterunderhållskostnader varit ca 950 euro/km. Jämfört med år 2017 har kostnadsnivån stigit med nästan 20 %.

Underhållsutgifterna för de väglag som sökt bidrag uppgick till totalt 1 128 470,49 euro, av vilka totalt 692 170,08 € uppfyller kravet för beviljande av bidrag. I underhållsutgifterna ingår talkoarbete till ett belopp av 14 280,00 euro. Underhållsbidrag beviljas om totalt 169 113,00 euro.

Bidrag

Väglagen som hör till underhållsklass 3 understöds med 18 %.

Väglagen som hör till underhållsklass 2 får dessutom ett tilläggsbidrag på 12 % och de som hör till underhållsklass 1 ytterligare 2 %.

Bidrag beviljas högst till det belopp som sökts.

Obligatoriska bilagor

Väglagen ska tillställa de obligatoriska bilagorna till bidragsansökan senast 30.6.2018 till kommunens registratur.. Väglagets namn ska tydligt framgå ur bilagorna.

Obligatoriska bilagor är bokslutsuppgifter och revisionsberättelse eller protokollet från väglagets allmänna sammanträde ur vilket det framgår att redovisningen har godkänts. Om väglaget inte har lämnat in de obligatoriska bilagorna inom utsatt tid, förfaller beslutet om bidrag för väglagets del.

Övriga bidragsvillkor

Användning av vägen för trafik till godo för andra än vägdelägarna får inte förbjudas det året man erhållit bidrag (96 § i lagen om enskilda vägar). Väglagen som får bidrag ska avlägsna vägmärken som visar körförbud. I övriga fall förfaller bidraget och det bidrag som eventuellt betalats ut återkrävs.

Mottagande av bidrag för enskilda vägar utgör inget hinder för väglagen att samla in användningsavgifter från andra än vägdelägarna.

Bilaga 1. Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2018

Bilaga 2. Förteckning över väglag som fortfarande saknar bilagor.

Beredare

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Getbergs väglag har yrkat på rättelse av vägsektionens beslut 31.5.2018 § 33 gällande underhållsbidraget för enskilda vägar som beviljats väglaget.

Enligt vägsektionens beslut har väglaget beviljats bidrag om 3 102,00 euro.

Rättelseyrkande

Utgifterna som ligger som grund för beviljandet av bidraget är enligt väglagets ansökan 44 327,00 euro. 18 % av detta är 7 978,86, 12 % 5 319,24 och 2 % 885,54 euro.

Väglaget kräver att bidraget ändras i enlighet med denna beräkning.

Bemötande

Getbergs väglag har i sin bidragsansökan 27.4.2018 meddelat följande underhållsutgifter:

  • hyvling och sladdning 5 149,00 euro
  • grusning 2 612,00 euro
  • underhåll av diken och trummor 1 934,00 euro
  • övriga arbeten 24 604,00 euro

Av dessa är totalt 9 695,00 euro accepterade underhållsutgifter. Enligt vägsektionens bidragsbeslut är bidragsbeloppet 3 102,00 euro. 

Väglaget har i spalten ”Vinterunderhåll totalt” i sin ansökan meddelat 10 032,00 euro, men spalterna som specificerar vinterunderhållet ”Plogning och slungning” och ”Halkbekämpning” är tomma. Vid sammanräknandet av beloppen enligt bidragsbeslutet har spalterna med totala belopp inte beaktats.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Kommunaltekniska nämnden beslutar följande:

  1. godkänna besvären
  2. remittera Gesterby väglags underhållsbidragsbeslut till vägsektionen för ny behandling

Motiveringar

I blanketten gällande ansökan om bidrag för enskilda vägar var det möjligt att endast meddela kostnadernas totala belopp. Eftersom det är fråga om ett fel i blanketten, ska beslutet tas till ny behandling. Väglaget har inte meddelat vilka kostnader ”Övriga arbeten” innehåller, så bidragsbeslutet remitteras till vägsektionen för ny behandling. Väglaget ska tillställa specificerade uppgifter om kostnaderna för den nya behandlingen av bidragsbeslutet.

Beslut

Kommunaltekniska nämnden beslutade enligt beslutsförslaget.

Inform

Getbergin tiekunta

Sökande av ändring

 

Kommunalbesvär

 

Anvisning om kommunalbesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över kommunstyrelsens beslut

Ändring i detta beslut söks genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas också av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

 

Besvärsmyndighet

Ändring i beslutet söks hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

Besvärstid

Besvären ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Delfående

En part anses ha fått del av beslutet, om inte annat visas, inom sju dagar efter att brevet avsändes. Vid användandet av normal elektronisk delgivning med partens samtycke, anser man att parten fått information om beslutet den tredje dagen efter att meddelandet skickades, ifall inte annan visas.

När det används bevislig delgivning anses en part ha fått del av beslutet vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som är antecknad i ett särskilt intyg över delfående av beslutet.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet eller den dag då beslutet lagts fram ska inte medräknas då tiden för sökande av ändring beräknas. Om sista dagen av den bestämda tiden infaller på helgdag, självständighetsdagen, första maj, julaftonen eller midsommaraftonen eller helgfri lördag får besvär anföras första vardagen därefter.

 

Grunder för kommunalbesvär

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 

- - beslutet har tillkommit i felaktig ordning,

- - den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller

- - beslutet annars strider mot lag.

 

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna till besvärsmyndigheten innan besvärstiden löper ut.

 

Besvärsskriftens innehåll

Besvärsskriften ska göras skriftligt. Också en elektronisk handling uppfyller kraven på skriftlig form.

I besvärsskriften som ska riktas till besvärsmyndigheten ska anges:

–          det beslut i vilket ändring söks

–          till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

–          de grunder på vilka ändring yrkas.

 

I besvären ska anges ändringssökandens namn och hemkommun. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har avfattat besvären, ska även denna persons namn och hemkommun anges.

I besvären ska dessutom ingå postadress, telefonnummer och andra behövliga kontaktuppgifter. Ifall besvärsmyndighetens beslut kan ges till kännedom som elektroniskt meddelande, begär man också att e-postadressen meddelas som kontaktuppgift.

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna besvären.

 

Till besvärsskriften ska bifogas

- det beslut i original eller som kopia i vilket ändring söks genom besvär

- intyg över vilken dag beslutet har delgetts eller någon annan utredning över när besvärstiden har börjat

- de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sitt yrkande, om de inte redan tidigare lämnats in till myndigheten.

 

Inlämning av besvärsskriften

Besvärsskriften ska inom besvärstiden lämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Helsingfors förvaltningsdomstol

Domstolarnas hus

Banbyggarvägen 5

00520 HELSINGFORS

 

Telefon: 029 56 42000 (växel), Kundtjänst/registratorskontoret 029 56 42069

Telefax: 029 56 42000

E-post: helsinki.hao@oikeus.fi

Tjänstetid: 8.00–16.15

 

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar sändas per post eller med bud. Besvärshandlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de hinner fram senast på den sista dagen av besvärstiden före ämbetstidens slut.

På eget ansvar kan besvärsskriften också sändas per telefax eller e-post inom den utsatta besvärstiden. En handling som ska sändas inom utsatt tid ska före utgången av den utsatta tiden tillställas rättskipningsmyndigheten så att handlingen finns tillgänglig för myndigheten i mottagarapparaten eller datasystemet.

 

Avgift för behandling av besvären

Med stöd av lagen om domstolsavgifter (1455/2015) tas det hos ändringssökanden ut en behandlingsavgift på 250 euro i förvaltningsdomstolen. Rättegångsavgiften tas emellertid inte ut, om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden.

 

Skadeståndsärenden

Förvaltningsdomstolen prövar inte krav som gäller grund för skadestånd eller skadeståndsbelopp. Den behöriga allmänna domstolen (tingsrätten) behandlar tvistemål som gäller skadeståndskrav.

 

Arbetsavtalsärenden

Förvaltningsdomstolen tar inte besvär, som gäller beslutets stridighet med arbetsavtalslagen, till prövning. Den allmänna domstolen (tingsrätten) behandlar tvistemål som gäller tolkning av arbetsavtalslagen.