Kommunaltekniska nämnden, möte 23.8.2018

Protokollet är granskat

§ 106 Gesterby detaljplan, förnyande av parkeringsnormen

KIRDno-2018-127

Tidigare behandling

Beredare

Anniina Lehtonen, kaavoitusarkkitehti, anniina.lehtonen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Bakgrund

Parkeringslösningarna för boende inverkar i hög grad på områdenas trivsel, invånarnas livskvalitet och i synnerhet på stadslika områden också på kommunens konkurrenskraft och säkerställandet av genomförandet av projekt. Parkering är en central del av trafiksystemet och den reglerar framför allt personbilstrafiken i centrumområdena och sålunda trafikens smidighet.

Bland annat effektiveringen av centrumområdena, förändringar i vanorna att röra sig, den åldrande befolkningen och den ökande bilfriheten har gett anledning till uppdatering av normerna som tillämpas i Kyrkslätt. För närvarande verkar det som om tätt och effektivt byggande inte förverkligas på centrala platser med den nuvarande dimensioneringen av bilplatser. Samhällstekniska nämnden har 22.9.2011 (§ 93) fattat beslut om de riktgivande dimensioneringsprinciperna som är i användning.

Utredning av parkeringslösningar pågår i flera kommuner och bilplatsdimensioneringen har uppdaterats.. Parkeringsnormerna som gäller flervåningshus varierar i Finland för det mesta mellan 1 bp/70 v-m2 och 1 bp/150 v-m2.  I kommunerna uppdateras normerna nästan enbart så att de är slappare än i nuläget, alltså förpliktar man till att bygga färre bilplatser. Antalet bilplatser ska vara i rätt relation så att byggprojekten genomförs.

Samhällstekniska nämnden beslutade 19.1.2017 § 5 om förnyande av parkeringsdimensioneringen i stationsregionerna i Kyrkslätt och på Sarvviks område. Enligt beslutet tillämpas i detaljplaners flervåningshuskvarter som ligger under 650 meter från tågstationer en parkeringsdimensionering om 1 bp / 100 v-m2, dock minst 0,6 bp / bostad. Dimensioneringen för Sarvviks område godkändes i enlighet med utgångsförslaget, d.v.s. i flervåningshuskvarter 1 bp/90 v-m2 och minst 0,8 bp / bostad För de övriga områdenas del beslutade nämnden hålla i kraft sitt beslut fattat 22.9.2011 § 93.

 

Gesterby detaljplaneområde

Gesterby detaljplaneområde (projektnummer 12201) ligger i norra delen av kommuncentrum på ca två kilometers avstånd från affärscentrum och resecentret. Området omfattar höghusområdet och radhusområdet i Gesterby samt småhusområdet väster om Gesterbyvägen. Planeringsområdet är cirka 61 hektar. På planeringsområdet finns totalt nästan 100 000 v-m² byggd våningsyta av vilket merparten är bostadsbyggande. Av detta är mer än två tredjedelar flervåningshus. På området bor ca 1900 invånare, i och med nybyggandet som planen möjliggör har man beräknat att invånarantalet på området ökar med något mer än 300 invånare. På området finns några tiotal arbetsplatser som anknyter till bl.a. ungdomsgården och det privata daghemmet på området. Planeringsområdet stödjer sig i fråga om kommersiell och offentlig service på affärsområdet i kommuncentrum.

Kollektivtrafikens servicenivå är mycket god på Gesterbyområdet. Bussarna använder för närvarande korsningsområdet mellan Gesterbyvägen och Hästhagsbron som vändplats. I detaljplaneutkasten och översiktsplanen har man i fråga om utrymmesreservering för gatuområdet berett sig på byggande av en eventuell rondell i korsningen mellan Gesterbyvägen och den nya ringvägen samt placering av busshållplatser invid Gesterbyvägen för att göra trafiken smidigare.

I detaljplaneutkasten förlängs Gesterborgsvägen i enlighet med delgeneralplanen och idéplanen på ett ringledsaktigt vis kring flervåningshusområdet, varifrån den förenar sig via Silvergränden tillbaka med Gesterbyvägen. De sex parkeringsområdena (LPA) som redan finns på området bevaras, och utöver dem anlägger man sex nya parkeringsområden. LPA-områdenas storlek varierar från små områden med ca 25 platser till stora parkeringsområden med nästan hundra bilplatser. Man har velat freda gång- och cykeltrafiknätet innanför flervåningshusområdet från biltrafik, så man har strävat efter att ordna anslutningar till parkeringsområdena från Gesterborgsvägen eller via andra gator.

I planutkasten förenhetligades parkeringen till dimensioneringen sett mellan nya och gamla husbolag. Parkeringsplatser reserverats på LPA-områden för flervåningshus med dimensioneringsprincipen 1 bp/85 v-m2 och för affärsutrymmen i bostadsbyggnader 1 bp/40 v-m2. Placeringen av nya parkeringsområden i en redan byggd miljö är ändå en utmaning, eftersom det finns begränsat med utrymme. Dessutom bör man se till att trivseln på området tryggas för att nybyggnadsprojekten skulle genomföras och livsmiljön vara attraktivt. Genom att uppdatera parkeringsdimensioneringen för Gesterby detaljplaneområde i enlighet med samhällstekniska nämndens beslut 19.1.2017 § 5 så att den stämmer överens med dimensioneringen för Sarvviks område, skapar man bättre förutsättningar för förverkligande av planen.

Parkeringsarrangemangen ska för egen del uppmuntra och styra invånarna till att välja hållbara transportformer. På områden som stödjer sig på goda kollektivtrafikförbindelser är ägandet av bil och behovet av parkering mindre än på övriga områden. Med parkeringslösningen kan man anmärkningsvärt inverka på stadsbilden och trafiksäkerheten.

 

Ibrukvarande dimensioneringsprinciper för parkering

Bilplatsnormen är en del av detaljplanebestämmelserna. Normen bestämmer minimiantalet bilplatser som man förpliktas bygga i samband med bostadsbyggnadsprojekt.

Den nuvarande riktgivande normen för bilplatser är på kvartersområde för egnahemshus (AO) 2 bp/bostad eller tomt, dock så att 1 bp/bostad ska byggas till per sido- eller tilläggsbostad. På kvartersområden för småhus och radhus (AP, AR, AOR) är dimensioneringsnormen för närvarande 2 bp/bostad. För flervåningshus (A- och AK-kvarterområden) är dimensioneringen 1 bp/bostad till 70 m2, för 70-100 m2 bostäder 1,5 bp/bostad och för bostäder över 100 m2 2 bp/bostad. I praktiken har dimensioneringen ändrats till kvadratmeter våningsyta och dimensioneringsnormen har i allmänhet varit en bilplats per 75-85 v-m2.

Det finns behov av att uppdatera bilplatsnormen i Kyrkslätts kommun endast på mycket begränsade områden med god servicenivå inom kollektivtrafiken, där möjligheterna att använda kollektivtrafik för mångsidigt resande är goda. Man håller på att effektivera markanvändningen i enlighet med kommunens strategier på Gesterbyområdet och genom att uppdatera bilplatsnormen blir det möjligt.

Uppdateringen av bilplatsnormen gäller endast LPA-områden som anvisats för flervåningshuskvarterens (AK) bruk på Gesterby detaljplaneområde. Det kommer inga förändringar i dimensioneringen av affärsutrymmen i AK-kvartersområdena.

 

Ny parkeringsnorm för Gesterby detaljplaneområde

Förslag till ny parkeringsdimensioneringsnorm för LPA-områden som anvisats i kvartersområden för flervåningshus (AK) och minimiantal bilplatser:

1 bp/90 v-m2 och minst 0,8 bp/bostad, för affärsutrymmenas (m) del 1 bp/40 v-m2.

Beslutsförslag

Föredragande

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kommunaltekniska nämnden beslutar för kvartersområden för flervåningshus (AK) på Gesterby detaljplaneområde godkänna minimidimensioneringen för bilplatser 1 bp/90 v-m2 och minst 0,8 bp/bostad för affärsutrymmens (m) del 1 bp/40 v-m2.

 

Behandling:

Planläggningsarkitekt Anniina Lehtonen presenterade saken för nämnden.

Under den livliga diskussionen föreslog ersättare Erkki Ahlsten att ärendet remitteras för ny beredning.
Förslaget understöddes enhälligt.

Beslut

Kommunaltekniska nämnden beslutade enhälligt remittera ärendet för ny beredning.

Beredare

 • Anniina Lehtonen, kaavoitusarkkitehti, anniina.lehtonen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Bakgrund

Uppdateringen av detaljplanerna för Gesterby med närområden inleddes 2006 och idéplanen som utarbetades som utgångspunkt för planeringen av området godkändes i kommunstyrelsen 2008. Målet med idéplanen var att göra området mer trivsamt genom att förbättra stadsbilden och omgivningens kvalitet samt ta invånarnas behov bättre i beaktande. Planeringsarbetet utfördes i intensivt samarbete med invånarna och kommunens olika sektorer och dåvarande Vägförvaltningen. Idéplanen gällde speciellt ordnandet av den interna trafiken på höghusområdet i Gesterby, tilläggsbyggande för att förbättra stadsbilden, utvecklingsåtgärder på gårdsområden och offentliga områden samt åtgärder som förbättrar omgivningen.

Programmet för deltagande och bedömning för det inledande skedet av ändring och utvidgning av Gesterby detaljplan godkändes i samhällstekniska nämnden 22.10.2015 (§ 68). Anhängiggörandet av planen kungjordes 13.11.2015. Beredningsmaterialet för detaljplanen för Gesterby godkändes i samhällstekniska nämnden 10.12.2015 (§ 84) och var framlagt 25.1-26.2.2016. Syftet med detaljplanen är att förenhetliga områdets samhällsstruktur och tätortsbild samt trygga tomtproduktionen i kommunen. Med planen möjliggör man kompletterande byggande på området genom att där anvisa nytt bostadsbyggande samt en ny linje för Gesterborgsvägen i enlighet med idéplanen och delgeneralplan för kommuncentrum, etapp 1. 

Området är mestadels byggt i enlighet med den 1974 fastställda planen, men byggandet av parkeringsområden har skett under friare former. Principen för den ursprungliga detaljplanen har varit att anvisa en trafikförbindelse från områdets randområden, där också parkeringsområdena anvisats i planen, och att lugna ner de mellersta delarna av bostadsområdet för boende, gång och cykling samt vistelsegårdar. Med tiden har den här indelningen ändå inte realiserats, utan gång- och cykelvägarna inom området har använts som körförbindelser, vilket förorsakat försvagad trafiksäkerhet och parkeringsområdena har på vissa platser byggts som stora, informella sandplaner.
Ett av detaljplaneändringens viktigaste syften har varit att strukturera funktionerna på området så att de blir tydligare och främja utvecklingen av området som ett trivsamt, tryggt och attraktivt bostadsområde. I anslutning till uppgörandet av planen har det blivit en utmaning att uppfylla de nuvarande bestämmelserna om miljökvalitet och parkeringsnormer i kommunen.

Enligt bilplatsutredningen som uppgjordes av trafikplaneringsingenjör Ilmari Viljanen över de mest centrala områdena i Kyrkslätt 2017, rekommenderade man med anledning av områdets läge och servicenivå inom kollektivtrafiken samt det nuvarande antalet parkeringsplatser och deras användningsgrad en parkeringsnorm om 1 bp/90 v-m2 för området. Enligt nämndens beslut 19.1.2017 § 5 tillämpas i parkeringsdimensioneringen på området ändå riktgivande dimensioneringsprinciper enligt nämndens beslut 22.9.2011 (§ 93), som redan är i bruk, eftersom området ligger på mer än 650 meters avstånd från tågstationen. Enligt beslutet ovan är dimensioneringen för flervåningshus (A- och AK-kvarterområden) 1 bp/bostad till 70 m2, för 70-100 m2 bostäder 1,5 bp/bostad och för bostäder över 100 m2 2 bp/bostad. I praktiken har dimensioneringen ändrats till kvadratmeter våningsyta och dimensioneringsnormen har i allmänhet varit en bilplats per 75-85 v-m2. I planutkasten för Gesterby anvisades för parkeringen en dimensioneringsnorm om 1 bp/85 v-m2.

 

Bestämmelser som används för LPA-områden i Kyrkslätt

I Kyrkslätt har man på LPA-området, dvs. kvartersområden för bilplatser tillämpat en bestämmelse med vilken man strävar efter att trygga parkeringsområdenas estetik och grönska i stadsbilden och minimera deras negativa inverkan på stadsbilden.

Exempel på planbestämmelser som gäller LPA-områden:

 • Masaby idrottspark (lagakraftvunnen 2017) och Tinaparken (lagakraftvunnen 2016): Bilplatserna som byggs på markplanet ska med träd- och buskplanteringar indelas i delar på högst 10 bilplatser. På området ska ett träd planteras per 10 bilplatser.
 • Vattentornsbacken (lagakraftvunnen 2017): Bilplatserna som byggs på markplanet och förvaringsplatserna av bil (a) ska mot gårdsområdet med träd- och buskplanteringar indelas i delar på högst 12 bilplatser. På parkeringsområdet bör man plantera minst ett träd per varje 10 bilplatser.
 •  Banvallen (lagakraftvunnen 2011): Bilplatserna som byggs på markplanet ska indelas i mindre delar med träd- eller buskplanteringar med minst 35 m mellanrum. (dvs. med ca 14 bp mellanrum) De täckta bilplatserna får byggas som enheter på högst åtta bilar. Det ska lämnas minst två meter fritt utrymme för planteringar mellan de täckta platserna.
   
  Parkeringsplatser på Gesterbyområdet
  Efter framläggningen av utkastet till detaljplan för Gesterby uppgjordes en översiktsplan som underlag för planförslaget. Målet med den är att säkerställa tillräckliga utrymmesreserveringar som föreslagits i detaljplanen, producera principlösningar för gatornas konstruktioner, utreda anslutningspunkter och rutter för vattenförsörjningen samt uppgöra kalkyler för investeringskostnader gällande gatu- och vattenförsörjningen på området. Vid uppgörandet av översiktsplanen märkte man dock att det inte är möjligt att placera bilplatserna som behövs enligt tidigare nämnda kvalitetskrav för miljön och parkeringsdimensionering på LPA-områdena enligt planutkasten. På grund av det här utvidgade man LPA-området i planens östra del och förminskade VL- och VP-områdena (närrekreationsområde och park). Bilplatserna som krävs i och med ändringen fick plats på området, men man var tvungen att pruta på kvalitetskraven för miljön.
  Då man justerar relationen mellan våningskvadratmetrarna för byggandet som redan uppförts på området och parkeringsplatserna, får man reda på den nuvarande, förverkligade parkeringsdimensioneringen på området. På området finns enligt en utredning från 2006 (Arkkitehtuuritoimisto Jukka Turtiainen Oy) totalt 794 parkeringsplatser av vilka 730 platser är i husbolagens besittning. Totalt 70 405 våningskvadratmetrar har byggts på området. Det här betyder att det på området finns parkeringsplatser i sin helhet med dimensioneringen 1 bp/89 v-m2 och hos husbolagen 1 bp/96 v-m2. Parkeringsplatsernas användningsgrad är på basis av tidigare utredningar ca 80-90 %. 
  Parkeringsområdena i Gesterby är stora sandplaner där raderna med bilplatser inte har delats in, utan det kan finnas tiotals platser bredvid varandra. Dessutom är platserna smalare än de nuvarande rekommendationerna. Den rekommenderade bredden för en bilplats är 2,5-3,5 meter och i Gesterby är de i nuläget ca 2-2,3 meter breda.
  I och med byggandet av Gesterborgsvägen och ombyggnaden av Gesterbyvägen måste man bygga nästan alla LPA-områden på nytt. Det här innebär att de i samband med nybyggandet ska byggas i enlighet med de nuvarande bestämmelserna och bestämmelserna i detaljplanen. Byggandet av en bilplats kostar cirka 3000-7000 € och med beaktande av planområdets utmanande terrängförhållanden kommer kostnaderna att placera sig i den högre ändan av prisberäkningen. Den största delen av kostnaderna ankommer på kommunen, eftersom det gäller att bygga redan befintliga parkeringsområden på nytt. De nya parkeringsplatserna som fordras i och med det kompletterande byggandet ger till antalet inget betydande tillägg i helheten, och ägarna för fastigheterna i fråga ansvarar för byggandet av dem i enlighet med bestämmelserna. 
   
  Jämförelse av parkeringsdimensioneringarna
  I behandlingen i kommunaltekniska nämnden 25.1.2018 (§ 4) föreslog beredaren att parkeringsdimensioneringen uppdateras i Gesterby detaljplan så att den skulle vara 1 bp/90 v-m2. Nämnden remitterade dock ärendet för beredning. Efter detta har man fortsatt utredningen av parkeringssituationen i Gesterbyområdet.
  Som redan tidigare konstaterats märkte man vid undersökningen av nuläget att den förverkligade parkeringsdimensioneringen på området är i sin helhet 1 bp/89 v-m2 och på parkeringsplatserna som är i husbolagens besittning 1 bp/96 v-m2. Uppdateringen av parkeringsdimensioneringen till 1 bp/90 v-m2 skulle så här motsvara nuläget på området och behovet av antalet parkeringsplatser. Med den här dimensioneringsnormen kan man uppfylla kvalitetskriterierna för miljön som används i Kyrkslätt utan att utvidga LPA-områdena från tillägget som anvisats i översiktsplanen och kostnaderna för byggandet blir mer rimliga både för husbolagen och för kommunen. Det större behovet av utrymmen och övriga ändringar anknyter till byggandet av bilplatser i enlighet med nuvarande normer och kvalitetskraven för närmiljön samt Gesterborgsvägens nya sträckning och det kompletterande byggandet. Dessutom med beaktande av att parkeringsplatserna på området redan nu är underutnyttjade, anser man inte att det är nödvändigt att betydligt utöka antalet parkeringsplatser. 
  Om parkeringsdimensioneringen på området är 1 bp/85 v-m2 bör man avstå från att uppfylla kvalitetskriterierna för miljön, eftersom man inte får platserna enligt dimensioneringen att rymmas i enlighet med kvalitetskriterierna för närmiljön, fastän det i översiktsplanen anvisats ett utvidgat parkeringsområde i områdets östra del. Alternativt bör man på planområdet undersöka vidare utvidgning av LPA-områdena, vilket innebär förminskning av närrekreationsområden och parker. Dessutom innebär dimensioneringen en märkbar ökning av antalet bilplatser (ca 50 st) på området och större kostnader både för husbolagen och för kommunen.
   
  Sammandrag
  Genom att i Gesterby detaljplan anvisa dimensioneringsnormen 1 bp/90 v-m2 för LPA-områden
 • skulle man besvara det nuvarande antalet och behovet av parkeringsplatser
 • man skulle kunna genomföra området i enlighet med kvalitetskraven för miljön i Kyrkslätt
 • man skulle inte behöva utvidga LPA-områdena mer än tillägget som anvisats i översiktsplanen
 • fler närrekreations- och parkområden skulle bevaras
 • man skulle kunna hantera kostnaderna som medförs av byggandet såväl för husbolagen som för kommunen 
   
  Tilläggsmaterial:
 • karta

Beslutsförslag

Föredragande

 • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kommunaltekniska nämnden beslutar som parkeringsdimensioneringsnorm och minimiantal bilplatser för LPA-områdena som anvisats i kvartersområden för flervåningshus (AK) på Gesterby detaljplaneområde godkänna:

1 bp/90 v-m2 och minst 0,8 bp/bostad.

 

Behandling:

Under behandlingen framställde Matti Kaurila ett förslag enligt vilket nämnden beslutar att det för nya byggnaders del i planen iakttas den dimensionering av bilplatser som samhällstekniska nämnden beslutit om 19.1.2017.
Förslaget understöddes och kommunaltekniska nämnden godkände det enhälligt.

Pekka Jäppinen föreslog att planen ändras så att det på vissa parkeringsområdet är möjligt att i framtiden genomföra också t.ex. en lösning i två plan.
Förslaget understöddes och kommunaltekniska nämnden godkände det enhälligt.

 

Beslut

Kommunaltekniska nämnden beslutade som parkeringsdimensioneringsnorm och minimiantal bilplatser för LPA-områdena som anvisats i kvartersområden för flervåningshus (AK) på Gesterby detaljplaneområde godkänna: 1 bp / 90 v-m2, minst 0,8 bp /bostad
2. i planen iakttas för nya byggnaders del den dimensionering av bilplatser som samhällstekniska nämnden beslutit om 19.1.2017.
3. planen ändras så att det på vissa parkeringsområdet är möjligt att i framtiden genomföra också t.ex. en lösning i två plan.

Trafikplanerare Marko Suni och planläggningsarkitekt Anniina Lehtonen avlägsnade sig efter behandlingen av det här ärendet kl. 19.12.
Kommunaltekniska nämnden höll en paus kl. 19.12 - 19.15.


Sökande av ändring

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____