Kommunaltekniska nämnden, möte 14.6.2018

Protokollet är granskat

§ 93 Vinterunderhållsentreprenaden på Kyrkslätts centrumområden 2018-2021 (option 2021-2024), val av entreprenör

KIRDno-2018-703

Beredare

  • Ylva Wahlström, kunnossapitopäällikkö, ylva.wahlstrom@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kommunaltekniska underhållstjänsterna har begärt entreprenadanbud för vinterunderhållsentreprenaden på Kyrkslätts centrumområden (option 2021-2024) att lämnas in senast 4.6.2018 före kl. 8.00. Entreprenaden omfattar maskinellt vinterunderhållsarbete på gatuområden, parkstigar och kommunens fastigheters gårdar i den omfattning som framförs i handlingarna i anbudsbegäran. Enligt anbudsbegäran väljs entreprenören på basis av det förmånligaste anbudspriset, bland de entreprenörer som uppfyller behörighetsvillkoren.

Det är fråga om en upphandling som överstiger EU:s tröskelvärde och upphandlingsformen är öppet förfarande. Alternativa anbud godkänns inte. Konkurrensutsättningen publicerades i tjänsten Cloudia 25.4.2018.

Bilaga:
- tarjousvertailu (delas ut under sammanträdet)

Beslutsförslag

Föredragande

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Föredragandens beslutsförslag vid sammanträdet:

Kommunaltekniska nämnden beslutar:

1.
godkänna Alltime Oy till entreprenör för vinterunderhållet på Kyrksläts centrumområde 2018 - 2021 (option 2021 - 2024) bland anbuden som uppfyller behörighetskraven på basis av det förmånligaste anbudet 1 196 666,60 €, moms 0 %

2.
konstatera att upphandlingen är bindande för kommunen och att avtalet kan undertecknas först då det här beslutet vunnit laga kraft och entreprenören framfört med 88 § i  lagen om offentlig upphandling godkända utredningar om uppfyllande av lämplighetskraven i enlighet med § 80

3.
justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

Beslut

Kommunaltekniska nämnden beslutade i enlighet med beslutsförslaget.

Inform

tarjoajat

Frågor