Kommunaltekniska nämnden, möte 14.6.2018

Protokollet är granskat

§ 100 Torghandeln på Kyrkslätts kommuns torg sommarperioden 2018 (additional)

KIRDno-2018-1015

Beredare

  • Ylva Wahlström, kunnossapitopäällikkö, ylva.wahlstrom@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kommunstyrelsen diskuterade vid sitt sammanträde 11.6.2018 under punkten Övriga ärenden om återupplivandet av torgen i Kyrkslätts centrum och Veikkola genom att utreda möjligheten att på prov öppna kommunens torg kostnadsfritt för kommuninvånarnas bruk torsdagar och lördagar sommarperioden 2018. Användarna kunde på egen hand avgiftsfritt utnyttja torgområdet t.ex. för loppisförsäljning. Kommunen erbjuder inte de eventuella torganvändarna bord, el eller andra tjänster. Torganvändarna är själva ansvariga för sin verksamhet och att för egen del hålla området prydligt.
Ändringen av Kyrkslätts kommuns torgstadga har godkänts i samhällstekniska nämnden 20.9.2007 § 93. Enligt torgstadgan:
- torghandel får endast idkas på torgen i Kyrkslätts kommuns centrum och Veikkola (torgstadgan 3 §)
- Torghandel får idkas måndag-fredag mellan kl. 7 och kl. 14 (torgstadgan 10 §)
- På sommaren under perioden 15.5-31.8 får torghandel dessutom idkas kl. 14-19 under de vardagar som nämnden skilt fastställer (torgstadgan 10 §). 


Tilläggsmaterial:
- Torgstadga för Kyrkslätts kommun

Beslutsförslag

Föredragande

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kommunaltekniska nämnden beslutar:

1.
ta detta ärende till behandling från en tilläggslista som tillställts separat

2.
att man  på sommaren får idka torghandel på torgen i Kyrkslätt torsdagar kl. 14-19 under perioden 25.6-31.8.2018

3.
att torgplatsavgift inte tas ut på övre och nedre torget i Kyrkslätts centrum och på torget i Veikkola torsdagar under torgtiden kl. 7-19 och lördagar under torgtiden kl. 7-14 under sommarperioden 2018 (25.6.2018 – 31.8.2018)

4.
låta bli att ta ut avgift av ProLocalis Oy för de kommande användningsgångerna (underhållschefens tjänsteinnehavarbeslut 26.4.2018 (YA-017-2018)

5.
att torghandel inte får idkas på de platser som lösts in på års- och månadsbasis

6.
att för elanvändningen torsdagar kl. 7-14 och lördagar kl. 7-14 uppbärs normal torgplatsavgift enligt den av kommunaltekniska nämnden 14.12.2017 § 53 godkända prislistan

7.
att el inte kan användas på torsdagar kl. 14-19

8.
att kommunen inte har torgövervakare på torsdagar kl. 14-19 och lördagar kl. 7-14 under sommarperioden (25.6.2018-31.8.2018)

9.
att torganvändaren är ansvarig för säkerheten på torgplatsen och för den skada som en tredje part eventuellt förorsakar
 

10.
konstatera att torgförsäljning inte är tillåten då kommunen har förbjudit vanlig torgförsäljning på basis av 14 § i torgstadgan, t.ex. under Kyrkslättsdagarna
11.
konstatera med stöd av 5 § i torgstadgan att torghandel får idkas endast på märkta torgplatser
12.
konstatera med stöd av 10 § i torgstadgan att fordon inte får parkeras på torgområdet under torgförsäljningen
13.
konstatera med stöd av 11 § att torghandlarna är skyldiga att sörja för renhållningen av sin torgplats
14.
konstatera med stöd av 8 § i torgstadgan att man på Kyrkslätts övre torg endast får sälja livsmedel eller andra nya varor
 

15.
justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

Beslut

Kommunaltekniska nämnden beslutade enligt beslutsförslaget.

Inform

kunnan palvelupiste, Espoon seudun ympäristöterveys, poliisi, Kirkkonummen suomenkielinen – ja ruotsinkielinen seurakunta, tilahallinto, kunnossapitopalveluiden torivalvoja, ProLocalis Oy

Frågor