Kommunaltekniska nämnden, möte 14.6.2018

Protokollet är granskat

§ 95 Svar på fullmäktigemotion nr. 8/2018: Vägarna i Kyrkslätt i skick

KIRDno-2018-622

Tidigare behandling

Beskrivning

Samlingspartiets fullmäktigegrupp lämnade följande motion vid fullmäktiges sammanträde 9.4.2018:

”I Kyrkslätt är vägarna som upprätthålls av staten på många håll i uselt skick. Till följd av bristfälligt underhåll finns det rikligt med sprickor, knölar, gropar och hål i vägarna. Vägarnas förfallna skick förorsakar betydande säkerhetsrisker. Då uppmärksamheten riktas på undvikande av gropar försvagas möjligheterna att följa med den övriga trafiken , t.ex. upptäcka viltdjur, avsevärt. Djupa gropar och ojämnheter är i sig livsfarliga för mopedister, motorcyklister eller cyklister. Åtminstone Kabanovsvägen, Lamminpäävägen, Masabyvägen, Överbyvägen och Porkalavägen är i särskilt dåligt skick. Den sistnämnda är också i övrigt klassificerad som farlig.  Tidigare punktvisa reparationer har varit dåliga eller otillräckliga, eftersom groparna snabbt förnyas.

Vi som undertecknat fullmäktigemotionen förutsätter ett aktivare grepp av kommunen i förhandlingar med statliga vägmyndigheter och ansvariga tjänsteinnehavares kontakt med NTM-centralen, så att man skulle kunna uppnå ens en tillfredsställande situationen i Kyrkslätt. Vi förutsätter att man som svar på fullmäktigemotionen presenterar de åtgärder med vilka man i Kyrkslätt har förespråkat att vägarna på vilka vi rör oss vore i bättre skick och att underhållet av dem vore på en god nivå. Vi förutsätter också att kommunen publicerar en karta eller lista över vilken myndighetsnivå som ansvarar för respektive vägs underhåll samt anvisningar till kommuninvånarna om hur man kan reklamera vägarnas dåliga skick eller skador som förorsakas av de dåliga vägarna.”

 

Motionen hade undertecknats av följande fullmäktigeledamöter: Kim Åström, Erkki Majanen, Kati Kettunen, Anni-Mari Syväniemi, Ulla Seppälä, Ari Harinen, Jukka Tammi, Pekka Oksanen, Matti Kaurila, Mikko Kara, Veikko Vanhamäki, Pekka Rehn, Noora Piili, Tero Suominen, Johanna Fleming, Reetta Hyvärinen, Minna Hakapää, Timo Haapaniemi, Hanna Haikonen, Raija Vahasalo, Elina Utriainen, Irja Bergholm, Anders Adlercreutz, Pirkko Lehtinen, Markus Myllyniemi, Saara Huhmarniemi, Anneli Granström, Piia Aallonharja, Pekka M. Sinisalo, Rita Holopainen, Carl-Johan Kajanti, Patrik Lundell, Eero Lankia, Marjut Frantsi-Lankia, Tony Björk, Kim Männikkö, Anna Aintila, Bodil Lindholm, Linda Basilier, Outi Saloranta-Eriksson och Katarina Helander.

Beslutsförslag

.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade sända motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beredare

  • Ylva Wahlström, kunnossapitopäällikkö, ylva.wahlstrom@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Ur trafikverkets färska kundbelåtenhetsutredning beträffande väghållningen framkommer att väganvändarna är allt mer missnöjda med vinterunderhållet av statens vägar. Den gångna vintern var ur väghållarens perspektiv svår och snörik. Hösten var regnrik och vatten kom in i vägarnas konstruktioner, då temperaturen rör sig på båda sidor om noll går beläggningen sönder och det har varit en svår tjälvår.

Väghållaren (staten, kommunen eller väglaget / vägdelägarna) ansvarar för vägens skick. Gatans underhåll omfattar de åtgärder som har till syfte att hålla en gata i ett sådant skick som är tillfredsställande med avseende på trafikens behov. Trafikverket sköter om underhållet av statens vägnät tillsammans med de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna). Vid givande av respons om landsvägarnas skick ska man vara i kontakt med trafikverkets kundbetjäning. Man kan meddela Vägtrafikantlinjen (tfn 0200 2100) om skador som äventyrar trafiksäkerheten eller skadar trafiken på ett betydande sätt.

Kommunalteknikens underhållstjänster ansvarar för underhållet av kommunens vägar. Respons över vägarnas underhåll och om uppkomna skador kan ges via kommunens responssystem https://www.kyrkslatt.fi/palaute-gator-vagar-torg. Väglagen och vägdelägarna eller fastighetsägarna ansvarar för väghållningen på de enskilda vägarna.

Underhållstjänsterna upprätthåller register över vägar, enskilda vägar och grönområden. Tack vare registren har det varit möjligt att upprätta en karta ur vilken väghållaren framkommer vägvis. Kartan finns på kommunens webbplats på adressen https://www.kyrkslatt.fi/underhall

Trafikmängderna och anslagen för grundläggande väghållning påverkar vägarnas skick. Kommunens tagit upp de otillräckliga anslagen för grundläggande väghållning i myndighetsförhandlingar mellan NTM-centralen och kommunen samt uttryckt sin oro över landsvägsnätets skick i den lägre klassen i sitt utlåtande över Nylands NTM-centrals plan för väghållning och trafik. Väghållningens nuvarande tillstånd har behandlats i den regionala trafiksystemplanes projekt . Kommunen förmedlar den inkomna responsen och information om att kontakt tagits till dem som ansvarar för underhållet av landsvägarna i Kyrkslätt.

Kommunen har använt alla officiella kanaler för att höja nivån på underhållet av de allmänna vägarna på kommunens område. Saken har också tagits upp i inofficiella diskussioner med NTM-centralens representanter. Kommunen har inte ekonomiska eller andra påtryckningsmetoder för att främja ärendet. Det kan löna sig att fundera på huruvida det skulle främja saken om kommunens förtroendevalda och de politiska beslutsfattarna genom sina bakgrundsgrupper skulle framföra till riksdagsledamöterna och vidare till det riksomfattande beslutsfattandet att anslagen för grundläggande väghållning i brådskande ordning borde höjas, innan de strukturella skadorna höjer vägarnas reparationsskuld mångdubbelt i jämförelse med nuläget.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kommunaltekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att den föreslår kommunfullmäktige att ovanstående förslag ges som svar på fullmäktigemotion 8/2018: Vägarna i Kyrkslätt i skick!

Beslut

Kommunaltekniska nämnden beslutade enligt beslutsförslaget.

Inform

Uudenmaan ELY-keskus

Frågor