Kommunaltekniska nämnden, möte 14.6.2018

Protokollet är granskat

§ 96 Svar på fullmäktigemotion nr 11/2017 - Tryggare gång- och cykeltrafik. Hastighetsmarkeringar på Volsvägens vägyta (kst, fge)

KIRDno-2017-1217

Tidigare behandling

Beredare

Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Valtuutettu Pirkko Lehtinen jätti ensimmäisenä allekirjoittajana kunnanvaltuuston kokouksessa 9.10.2017 seuraavan aloitteen:

"Volsintien osuudella Överbyntieltä Vilhonkummuntielle on yhteensä seitsemän (7) suojatietä, joista yksi on korotettu. Sillä tieosuudella liikkuu paljon koululaisia ja ikäihmisiä kävellen ja pyöräillen. Tiesouudella kuten koko kuntakeksuksen alueella autojen nopeusrajoitus on 40 km tunnissa. Siitä on Volsintiellä liikennemerkki ja tiehen maalattu rajoitusmerkintä haja-asutusalueen muuttuessa taajama-alueeksi Myllykyläntien lähettyvillä. Sen jälkeen ei muistutusta ajonopeudesta ole.

On tietysti kansalaisvelvollisuus muistaa keskusta-alueen yleinen ajonopeus, mutta näin ei todellisuudessa kuitenkaan tapahdu. Edellä mainitulla tieosuudella ajetaa ihan tavallisesti melkoisesti lujempaa vauhtia. Siitä aiheutuu vaaratilanteista ja sydämentykytystä jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Tuolla tieosuudellahan sijaitsee ikäihmisten Palvelukeskus ja palvelutalon asunnot minkä lisäksi siinä liikkuu todella paljon koululaisia.

Kevyenliikenteen turvallisuuden parantamiseksi me allekirjoittaneet ehdotamme, että ko. tieosuudelle maalattaisiin tien pintaan merkintä ajonopeudesta ainakin Vilhonkummun risteyksen jälkeen ennen korotettua suojatietä, sekä Lindalintien jälkeen ennen Lehmuskartanoa ja Palvelukeskusta. Olisi myös hyvä harkita mahdollisuutta korottaa Palvelutalon luona oleva suojatie.

Kirkkonummella 9.10.2017

Pirkko Lehtinen"

Aloitteen olivat Pirkko Lehtisen lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut ja varavaltuutetut: Markus Myllyniemi, Ari Harinen, Tero Suominen, Pekka Oksanen, Johanna Fleming, Jukka Tammi, Saara Huhmarniemi, Outi Saloranta-Eriksson, Reetta Hyvärinen, Antti Kilappa, Maarit Orko, Emmi Wehka-aho, Anna-Mari Toikka, Krista Petäjäjärvi, Marjut Frantsi-Lankia, Antti Salonen, Patrik Lundell, Tony Björk, Miikka Engström, Linda Basilier, Ulf Kjerin, Veikko Vanhamäki, Mikko Kara, Vesa-Pekka Sainio, Sanna Hartikainen, Rita Holopainen, Carl-Johan Kajanti, Petri Ronkainen, Kim Åström, Katarina Helander, Hanna Haikonen, Kati Kettunen, Anni-Mari Syväniemi ja Anders Adlercreutz

Beslut

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Beredare

  • Suvi Kylmänen, suunnittelupäällikkö, suvi.kylmanen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kommunfullmäktige 9.10.2017 § 60
Fullmäktigemotion nr. 11/2017: Tryggare gång- och cykeltrafik

Beredning

Ulla Gahmberg

Beskrivning

Fullmäktigeledamot Pirkko Lehtinen lämnade som första undertecknare vid kommunfullmäktiges sammanträde 9.10.2017 följande motion:

”På Volsvägens avsnitt från Överbyvägen till Vilhelmsbergsvägen finns sammanlagt sju (7) skyddsvägar, av vilka en är förhöjd. På vägavsnittet rör sig många skolelever och åldringar till fots och med cykel. På vägavsnittet så som på hela kommuncentrums område är hastighetsbegränsningen 40 km/h. Om begränsningen finns ett vägmärke på Volsvägen och ett begränsningsmärke målat på vägen där glesbygdsområdet blir tätortsområde i närheten av Kvarnbyvägen. Efter det finns det ingen påminnelse om körhastigheten.

Det är naturligtvis en medborgerlig skyldighet att minnas den allmänna körhastigheten på centrumområdet, men så är emellertid inte fallet i verkligheten. På detta vägavsnitt körs det vanligtvis med mycket högre hastighet. Detta orsakar farosituationer för och hjärtklappning hos fotgängare och cyklister. På den här sträckan ligger ju Servicehuset för åldringar och servicehusets bostäder. Dessutom rör här sig väldigt många skolelever.

För att förbättra säkerheten för gång- och cykeltrafiken föreslår vi undertecknade att en hastighetsmarkering skulle målas på vägens yta på vägavsnittet i fråga åtminstone efter Vilhelmsbergsvägens korsning före den upphöjda skyddsvägen, samt efter Lindalsvägen före Lindgården och Servicehuset. Det vore också bra att överväga möjligheten att höja skyddsvägen vid Servicehuset.

Kyrkslätt 9.10.2017

Pirkko Lehtinen"

Utöver Pirkko Lehtinen hade följande ledamöter och ersättare undertecknat motionen: Markus Myllyniemi,​ Ari Harinen,​ Tero Suominen,​ Pekka Oksanen,​ Johanna Fleming,​ Jukka Tammi,​ Saara Huhmarniemi,​ Outi Saloranta-​Eriksson,​ Reetta Hyvärinen,​ Antti Kilappa,​ Maarit Orko,​ Emmi Wehka-​aho,​ Anna-​Mari Toikka,​ Krista Petäjäjärvi,​ Marjut Frantsi-​Lankia,​ Antti Salonen,​ Patrik Lundell,​ Tony Björk,​ Miikka Engström,​ Linda Basilier,​ Ulf Kjerin,​ Veikko Vanhamäki,​ Mikko Kara,​ Vesa-​Pekka Sainio,​ Sanna Hartikainen,​ Rita Holopainen,​ Carl-​Johan Kajanti,​ Petri Ronkainen,​ Kim Åström,​ Katarina Helander,​ Hanna Haikonen,​ Kati Kettunen,​ Anni-​Mari Syväniemi och Anders Adlercreutz

Förslag

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade sända motionen till kommunstyrelsen för beredning.

 

Kommunaltekniska nämnden 14.6.2018

Fullmäktigeledamot Pirkko Lehtinen lämnade som första undertecknare vid kommunfullmäktiges sammanträde 9.10.2017 följande motion:

”På Volsvägens avsnitt från Överbyvägen till Vilhelmsbergsvägen finns sammanlagt sju (7) skyddsvägar, av vilka en är förhöjd. På vägavsnittet rör sig många skolelever och åldringar till fots och med cykel. På vägavsnittet så som på hela kommuncentrums område är hastighetsbegränsningen 40 km/h. Om begränsningen finns ett vägmärke på Volsvägen och ett begränsningsmärke målat på vägen där glesbygdsområdet blir tätortsområde i närheten av Kvarnbyvägen. Efter det finns det ingen påminnelse om körhastigheten.

Det är naturligtvis en medborgerlig skyldighet att minnas den allmänna körhastigheten på centrumområdet, men så är emellertid inte fallet i verkligheten. På detta vägavsnitt körs det vanligtvis med mycket högre hastighet. Detta orsakar farosituationer för och hjärtklappning hos fotgängare och cyklister. På den här sträckan ligger ju servicehuset för åldringar och servicehusets bostäder. Dessutom rör här sig väldigt många skolelever.

För att förbättra säkerheten för gång- och cykeltrafiken föreslår vi undertecknade att en hastighetsmarkering skulle målas på vägens yta på vägavsnittet i fråga åtminstone efter Vilhelmsberg
svägens korsning före den upphöjda skyddsvägen, samt efter Lindalsvägen före Lindgården och Servicehuset. Det vore också bra att överväga möjligheten att höja skyddsvägen vid Servicehuset.”

Utöver Pirkko Lehtinen hade följande ledamöter och ersättare undertecknat motionen: Markus Myllyniemi, Ari Harinen, Tero Suominen, Pekka Oksanen, Johanna Fleming, Jukka Tammi, Saara Huhmarniemi, Outi Saloranta-Eriksson, Reetta Hyvärinen, Antti Kilappa, Maarit Orko, Emmi Wehka-aho, Anna-Mari Toikka, Krista Petäjäjärvi, Marjut Frantsi-Lankia, Antti Salonen, Patrik Lundell, Tony Björk, Miikka Engström, Linda Basilier, Ulf Kjerin, Veikko Vanhamäki, Mikko Kara, Vesa-Pekka Sainio, Sanna Hartikainen, Rita Holopainen, Carl-Johan Kajanti, Petri Ronkainen, Kim Åström, Katarina Helander, Hanna Haikonen, Kati Kettunen, Anni-Mari Syväniemi och Anders Adlercreutz

Svar på fullmäktigemotion 11/2017

I kommunaltekniska sektorns investeringsprojekt har för år 2018 reserverats totalt 45 000 € bl.a. för genomförande av kommuninvånarnas trafiksäkerhetsinitiativ.

Kommunaltekniska nämnden har vid sitt sammanträde 15.3.2018 § 31 behandlat alla trafiksäkerhetsinitiativ som lämnats av kommuninvånare eller andra instanser år 2017. Vid sammanträdet beslutade man som en åtgärd som förbättrat säkerheten att de två hastighetsmarkeringar som nämns i motionen målas på Volsvägen under år 2018. Hastighetsbegränsningarna målas på Volsvägen efter korsningarna mellan Volsvägen och Vilhelmsbergsvägen och Överbyvägen.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kommunaltekniska nämnden beslutar ge svaret ovan till kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige med anledning av fullmäktigemotionen nr 11/2017 Tryggare gång- och cykeltrafik. Hastighetsmarkeringar på Volsvägens vägyta.

Beslut

Kommunaltekniska nämnden beslutade enligt beslutsförslaget.


Frågor