Kommunaltekniska nämnden, möte 14.6.2018

Protokollet är granskat

§ 82 Stenbrinkens väglags rättelseyrkande, vägbelysning på enskilda vägar

KIRDno-2018-207

Tidigare behandling

Beredare

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Nuvarande praxis

Kyrkslätts kommun har vid sitt sammanträde 10.6.1974 § 4 beviljat bidrag för belysning av enskilda vägar. Det beviljade bidraget har varit 20-30 % av kostnaderna för byggandet av belysningen.  Väglaget har ansvarat för vägbelysningens brukskostnader.

Kommunstyrelsen i Kyrkslätt beslutade följande vid sitt sammanträde 12.1.1976 § 53 på förslag av tekniska nämnden 11.12.1975 § 374:

1. Kommunen förbinder sig i princip att ansvara för allt underhåll av och brukskostnader för vägbelysning på enskilda vägar efter att belysningslinjerna har godkänts för kommunens del.

2. Man upprättar ett skriftligt avtal över övergången. Avtalet upprättas av byggnadskansliet och godkänns av tekniska nämnden.

Beslutet har motiverats på följande sätt:

- Energikostnaderna förekommer inom underhållskostnaderna för vägen och därigenom deltar kommunen i dem i form av bidrag.

- Esbo Elektriska Ab har förutsatt att kommunen är avtalspartner.

- Väglagen har i onödan byggt energimätningspunkter och elomkopplare  även om det finns kommunal vägbelysning alldeles i närheten.

Härnäst har ärendet behandlats i kommunstyrelsen 13.1.1994 § 108. Den tekniska nämnden föreslog kommunstyrelsen att beslutet om utbetalning av belysning av enskilda vägar återtas och väglagens belysningskostnader dras av från bidragen som utbetalas till dem. Kommunstyrelsen meddelade tekniska nämnden att kommunstyrelsens beslut 12.1.1976 § 53 inte hindrar tekniska nämnden från att anpassa beloppet som används för vägbelysning till de befintliga resurserna även när det är fråga om vägbelysning av enskild väg som kommunen finansierar.

Samhällstekniska nämndens vägsektion har 15.1.2007 § 3 fattat ett beslut enligt vilket den anslutningsavgift som elentreprenören eventuellt uppbär inte ingår i det bidrag för vägbelysning som kommunen beviljar.

Sammandrag

Under perioden 1.1.1963 - 31.12.2017 fanns det totalt 62 st. väglag som erhållit bidrag för belysning av enskilda vägar och belysningen täcker ca 80 km enskilda vägar. I nutida pengar har bidrag om ca 455 000 euro beviljats.

Nuvarande bidragsformer

Bidragsvillkoren som berör belysning av enskilda vägar har senast godkänts i kommunaltekniska nämnden 23.11.2017 § 71. Enligt § 5 i bidragsvillkoren:

- Bidrag för vägbelysning beviljas för byggande av vägbelysning. Kommunen understöder inte den anslutningsavgift till vägbelysning som elbolaget eventuellt uppbär.

- Projektplan och minst två elentreprenörers anbud ska tillställas kommunen i samband med ansökan om bidrag.

- Bidraget för vägbelysning är prövningsbaserat och bidragets belopp fastställs enligt objekt inom ramen för de anslag som står till förfogande.

- Till nya vägbelysningar som byggs ansluts en separat elförbrukningsmätare som mäter vägbelysningens elförbrukning.

Enligt § 3 i bidragsvillkoren betalar kommunen bidrag endast för underhålls- och förbättringsarbeten som hör till normalt vägunderhåll. Vägbelysningens energikostnader omfattas därmed inte av bidrag.

Beslutsförslag

Föredragande

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Vägsektionen tar ärendet till beredning.

Beslut

Väglagen är i ojämlik ställning på grund av att en del väglag får driftskostnaderna för vägbelysningen betalda.

För att väglagen ska vara i jämlik ställning, föreslår vägsektionen kommunaltekniska nämnden följande:

För alla vägbelysningar på enskilda vägar ska på väglagets bekostnad installerats förbrukningsmätare, om sådana inte redan installerats. Installationerna ska göras före utgången av år 2018.

Väglaget ingår ett avtal direkt med elleverantören eller alternativt fakturerar kommunen elförbrukningen enligt utfallet av väglaget.

Kommunen säger upp de gällande avtalen för underhåll av belysningen.

Vägsektionen kan bevilja väglaget bidrag för förnyande av belysningen till en mer energieffektiv belysning (led-lampor).

Beredare

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Vägsektionen har vid sitt sammanträde 29.3.2018 § 19 behandlat ärenden gällande vägbelysningen på enskilda vägar.

Beslutsförslag

Föredragande

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Kommunaltekniska nämnden beslutar följande:

1.
För alla vägbelysningar på enskilda vägar ska på väglagets bekostnad installeras förbrukningsmätare, om sådana inte redan installerats. Installationerna ska göras före utgången av år 2018.

2.
Väglaget ingår ett avtal direkt med elleverantören, eller alternativt fakturerar kommunen väglaget för den förverkligade elförbrukningen.

3.
Kommunen säger upp de gällande avtalen för underhåll av belysningen.

4.
Vägsektionen kan bevilja väglaget bidrag för förnyande av belysningen till en mer energieffektiv belysning (led-lampor).

Beslut

Kommunaltekniska nämnden beslutade enligt beslutsförslaget.

Beredare

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Stenbrinkens väglag söker ändring i kommunaltekniska nämndens beslut 19.4.2018 § 45 punkt 1, enligt vilken all vägbelysning på enskilda vägar ska på väglagets bekostnad installerats förbrukningsmätare, om sådana inte redan installerats. Installationerna ska göras före utgången av år 2018.

Motivering

Beslutet ska ändras så att man inte behöver börja mäta belysningen ifall investeringen för installationen av mätningen är oskälig i förhållande till elförbrukningen. Alternativt kunde kommunen överväga användning av en fast värdebaserad årsfakturering eller avdrag ur det årliga bidraget till väglaget.

På vägen som Stenbrinkens väglag upprätthåller finns tre (3) belysningsstolpar monterade och det föreligger inte behov av att öka belysningen. Väglaget har försökt utreda storleken på mätningsinvesteringen men varken elentreprenörer eller Kyrkslätts kommun har kunnat bedöma hur mycket pengar som behövs. Redan en utredning kan vara förhållandevis dyr i förhållande ett litet väglags budget.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Kommunaltekniska nämnden beslutar

1

godkänna besvären. Installering av en förbrukningsmätare är inte obligatoriskt för de väglag på vars ansvar finns jämnt fem (5) belysningsstolpar eller färre.

2

att kommunen årligen fakturerar 200 euro/belysningsstolpe (inkl. moms) av väglaget. Man kommer separat överens med väglaget om avtalstekniska ärenden såsom t.ex. prisjustering och avgiftens förfallodag.

Motivering

I förhållande till energiförbrukningen är det dyrt att installera en förbrukningsmätare för några stolpar. Då är det förnuftigare att kommunen fakturerar en fast summa varje år.

Beslut

Kommunaltekniska nämnden beslutade enligt beslutsförslaget.

Inform

Kivirinteen tiekunta

Frågor