Kommunaltekniska nämnden, möte 14.6.2018

Protokollet är granskat

§ 90 Planläggningsprogram för åren 2019-2023

KIRDno-2018-582

Tidigare behandling

Beredare

Tero Luomajärvi, kunnanarkkitehti, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Allmänt
Det femåriga planläggningsprogrammet styr planeringen av markanvändning, trafiksystem och kommunalteknik i Kyrkslätts kommun. Målet är en konsekvent markanvändnings- och planläggningspolitik, som berättar för kommuninvånarna, beslutsfattarna, andra myndighetsinstanser och olika genomförande instanser om kommunens viljetillstånd beträffande markanvändningen de närmaste åren.

Centrala instanser som anknyter till planläggningen är Kyrkslätts vatten och kommunaltekniks planering samt övriga sektorer, som bl.a. svarar för ordnande av service. För dessa aktörer är det viktigt att känna till hurdan tidtabell planprojekten har samt när man i praktiken kan börja genomföra dem och när man bör inleda den övriga detaljerade planeringen som behövs. Man önskar att programmet främjar kommunens markanskaffning.

Kommunens genomsnittliga befolkningsökning under 2000-talets första decennium har varit ca 2,5 %, dvs. invånarantalet har årligen ökat med ca 700–800 invånare. Under lågkonjunkturen på 2010-talet har befolkningsökningen avtagit: den årliga befolkningstillväxten har varit ungefär 300 invånare. År 2017 ökade invånarantalet beaktansvärt lite. Planreserven för bostadsproduktion är fortfarande på god nivå: i detaljplanerna ingår bostadsbyggrätt för ungefär 6 000 invånare, i och för sig kan en del av reserven vara en utmaning att genomföra. Planreserven för boende var i början av år 2018 lite över 290 000 v-m2. Jämfört med år 2016, då det föregående planläggningsprogrammet behandlades, har planreserven ökat med ungefär 30 000 v-m2. Utöver ovan nämnda finns bostadsreserv även på glesbygdsområden.

I enlighet med principerna i planläggningsprogrammet har man försökt anpassa antalet planprojekt för planperiodens bindande år till personalresurserna. Antalet projekt i programmet har inte minskat eftersom nästan 30 detaljplaneprojekt är anhängiga åren 2019 och 2020. Antalet projekt är fortfarande avsevärt och uppgiften utmanande. De möjliggör en ökning om ca 10 000 invånare inklusive den nuvarande planreserven. De viktigaste områdena som under de närmaste åren ska utvecklas är kommuncentrum, Masaby, Kantvik och Jorvas stationsområde.

Utvecklingsbild för markanvändningen i Kyrkslätt 2040 ska uppdateras att motsvara tillväxtmålet för befolkningen som uppställts i Kyrkslätts kommunstrategi 2018-2021 och som på årsnivå är 1,5-2,0 %.

Planläggningsprogrammets innehåll

Planläggningsprogrammet har gjorts upp som bindande för två år och huvudtyngdpunkten ligger på projekten åren 2019-2020.

Det viktigaste i planläggningsprogrammet 2019-2023 är att få en balans mellan antalet anhängiga projekt och planläggningsresurserna. Under programmets bindande år inleds sex nya detaljplaneprojekt. Man antar preliminärt att nya delgeneralplaner inte anhängiggörs, men om de anhängiga projekten framskrider väl kan ett projekt lyftas för genomförande tidigast år 2020.

Kommunen bör se till att ny bostadsbyggrätt uppstår i enlighet med MBT-avtalet (ca 40 000 v-m2/år). Målet är också att årligen färdigställa nästan 400 nya bostäder. Bostadsbyggrätten i planläggningsprogrammet för de två följande åren förverkligas utan tillägg av nya planprojekt för boende i programmet.
Följande nya projekt har anvisats för de två bindande planeringsperiodsåren:
- Munkkullaparken (inledning år 2019)
- Munkkulla kvarter 203 (inledning år 2019)
- Masaby stationsområde (inledning år 2020)
- Tollsträsket (inledning år 2020)
- Jorvaskvarn I (inledning år 2020)
- Jorvaskvarn II (inledning år 2020)
- Utvecklingsbild för markanvändningen i Kyrkslätt 2050 (inledning år 2020).

Ur tilläggsmaterial 1 framgår den nya bostadsbyggrätten eller en uppskattning av den i detaljplanerna som vunnit laga kraft åren 2018-2021 och som godkänts i kommunfullmäktige.

Projektkort har gjorts upp för de mest betydande detaljplaneprojekten.
Stranddetaljplaner behandlas inte i planläggningsprogrammet. Planläggningsinitiativ gällande dem behandlas från fall till fall och om dem informeras i organen som behandlar planläggning.

Utvecklingen av Kyrkslätts affärscentrum fortsätter

Sommaren 2016 avgjordes kommunens uppdrag gällande utvecklingen av Kyrkslätts affärscentrum. För området utarbetas detaljplaner för Stallbacken och idrottsparken i centrum, vilken gäller bl.a. Kyrktorget och dess närområde. Utgångspunkten är att utnyttja uppgjorda planer och framför allt markanvändningsvisionen i det vinnande förslaget. Idrottsparkens funktioner uppdateras. I enlighet med det nuvarande planläggningsprogrammet inleds hösten 2018 också detaljplanändringen gällande de nuvarande hälsocentralskvarteren (k 101). I det nya programmet kallas projektet detaljplanen för Villa Hagas park.  
    
Småhusproduktion

Traditionellt är kommunens mål att sälja eller arrendera ca 50 nya småhustomter årligen. Målet är utmanande. I de lagakraftvunna detaljplanerna har kommunen bara några osålda småhustomter. Nytt småhusboende finns i följande projekt i planläggningsprogrammet (inom parentes det uppskattade årtalet för godkännande):
- Festberget (godkännande år 2018)
- Tollsbacken (godkännande år 2018)
- Tollsträsket (godkännande efter år 2020)
- Briggstranden (godkännande år 2019)
- Kvis (godkännande år 2019)
- Norra Jorvas (godkännande år 2019)
- Veikkolabäcken II (godkännande år 2019).

På kommunens mark placeras nytt småhusbyggande i alla de ovan nämnda projekten utom i Veikkolabäcken.

I tilläggsmaterial 2 finns en uppskattning av småhustomterna som placeras på kommunens mark. Tomterna i detaljplanerna för Festberget och Tollsbacken torde fås till försäljning tidigast år 2020. Motsvarande kommer tomterna i Briggstranden, Kvis och Norra Jorvas att säljas tidigast år 2021. Tollsträskets tomter torde säljas tidigast år 2023.

Företagstomter

År 2018 kommer detaljplanen för Viltskogen att behandlas för godkännande. I den uppstår byggrätt om ca 30 000 v-m2 för nya företag i närheten av Sravviksportens planskilda anslutning vid Västerleden.

Detaljplaneringen av Ingvalsporten har varit kommunens mest betydande näringspolitiska projekt. I slutet av år 2015 då samhällstekniska nämnden behandlat detaljplaneförslaget (22.10.2015, § 66) meddelade projektets ansvariga instans att man avstår från uppgörandet av detaljplanen. Kommunen har fört förhandlingar med byggföretag om slutförande av projektet, men utan resultat. Planläggningen har dock inte avbrutits och projektet förblir i planläggningsprogrammet.

Förslaget till detaljplan för Veikkolaporten uppgörs då vägplanen för Åboledens planskilda anslutning har framskridit tillräckligt. Det nya arbetsplatsområdet kan tas ibruk endast om anslutningen förbättrats. Preliminärt har planerats nytt företagsutrymme om ca 35 000 v-m2.

Uppgörandet av detaljplanen för Jorvastriangeln fortsätter även om Helsingforsregionens outletcenter genomförs i Vanda istället för i Kyrkslätt. I enlighet med delgeneralplanen för Jorvas och Ingvalsby kan det på området placeras bl.a. stor detaljhandelsenhet. Kommunen fortsätter samarbetet med instansen som vunnit områdets tomtöverlåtelsetävling.

Justeringen av detaljplanen för Pickalavikens industriområde och en eventuell utvidgning av det har anhängiggjorts.

Kommunstyrelsen har beslutat (11.1.2016 § 6) att näringspolitiska eller annars ur kommunens synvinkel viktiga planläggningsinitiativ föreläggs kommunstyrelsen då de inkommit. Beslutet möjliggör t.ex. inledande av detaljplanering gällande företagsprojekt oberoende av det av kommunfullmäktige godkända planläggningsprogrammet. Målet är bl.a. att förbättra kommunens och planläggningens smidighet för att få viktiga företagsprojekt till Kyrkslätt.
 
Näringslivet förutsätter att tillräcklig uppmärksamhet bör fästas vid tillgången till arbetskraft. Det innebär att det på marknaden bör finnas bostäder till skäligt pris, både bostadsrätts- och hyresbostäder. Stärkandet av kommunens konkurrenskraft och företag anknyter sålunda också till planeringen av markanvändningen.

En bedömning av kommunens företagsutbud för åren 2018-2023 framgår ur tilläggsmaterial 3.

Generalplanläggning

I början av år 2018 var fem delgeneralplaneprojekt anhängiga.

Lokala utvecklingsbilder har gjorts upp som utgångsinformation för delgeneralplanläggningen av Kommuncentrum, Kantvik, Masaby och Bobäck.

Förslaget till delgeneralplan för Kommuncentrum, skede 2, bereds för behandling av beslutsfattarna då den planekonomiska utredningen för projektet blivit klar. Den planekonomiska utredningen för Masaby delgeneralplaneprojekt utarbetas också före beredningen av planförslaget.

Förslaget till Kylmälä delgeneralplan var framlagt år 2015. Kommunstyrelsen har godkänt (22.8.2016, § 241) principerna för den fortsatta planeringen av delgeneralplanen. Å andra sidan bör ändringarna i markanvändnings- och bygglagen emellertid tas i beaktande i den fortsatta planeringen, och det justerade planförslaget ska läggas fram år 2018.

Kommunaltekniska nämnden remitterade (26.10.2017, § 53) beredningsmaterialet för delgeneralplanen för Kantvik för ny beredning samt gav anvisningar för den fortsatta planeringen. Eftersom anvisningen förutsatte utredningar som hänför sig till planeringsområdets lönsamhet, bereds nytt beredningsmaterial då de planekonomiska utredningarna gällande det behandlats i kommunen. Beredningsmaterialet för Bobäcks delgeneralplan behandlas av beslutsfattarna år 2018.

I planläggningsprogrammet föreslås inga nya delgeneralplaner men man bereder sig på att under planeringsperioden göra en utvidgning som gäller två fastigheter i delgeneralplanen för Gesterby och Smedsby.

 Delgeneralplaneprojekten är utmanande och förutsätter betydande utredningar av utgångsinformation, och dessutom ska bl.a. allmänna planer och behövliga utvärderingar göras då planeringen framskrider. De utredningar och allmänna planer som delgeneralplanerna förutsätter är en stor kostnadspost eftersom de i regel utförs av konsulter. Därmed är det inte heller motiverat ur ett ekonomiskt perspektiv att planera för många projekt på generalplanenivå samtidigt. Målet är att under planeringsperioden färdigställa minst tre av de anhängiga delgeneralplaneprojekten och i programmet föreslås inte inledande av några nya. I programmets korg för planer som väntar har dock lyfts delgeneralplaneprojektet för Sundsberg och Sarvvik. 

I kommunen ska man sträva efter att uppfylla en viktig princip i planläggningsprogrammet: högst två delgeneralplaner kan vara anhängiga. Det innebär att Sundsbergs och Sarvviks delgeneralplaneprojekt som lyft till programmets korg för planer som väntar kan inledas tidigast då den ovan nämnda principen tillåter det. Man utgår preliminärt ifrån att man under planeringsperiodens följande bindande år kommer att färdigställa delgeneralplanerna för Kylmälä, Kommuncentrum, skede 2 samt Masaby. Det är dock möjligt att även delgeneralplanen för Kantvik kan behandlas för godkännande år 2020. Delgeneralplanen för Bobäck torde behandlas för godkännande först efter år 2020. Om man lyckas färdigställa delgeneralplanen för Kantvik, kunde delgeneralplanprojektet för Sundsberg och Sarvvik anhängiggöras före år 2021.

Planläggningsinitiativ

Förnyandet av planläggningsprogrammet har också innefattat bedömning av de till kommunen skickade planläggningsinitiativen. För varje nytt planläggningsinitiativ har gjorts ett bedömningskort, i vars slutledning framgår projektets genomförbarhet.

Den politiska behandlingen av planläggningsprogrammet

Planläggningsprogrammet för planeringsperioden 2019-2023 behandlas i kommunutvecklingssektionen 17.4.2018 och i kommunaltekniska nämnden 19.4.2018 och avsikten är att bordlägga det för fullmäktigegruppernas ställningstaganden. Gruppernas ställningstaganden ska tillställas senast 9.5.2018 så att de kan skickas till kommunaltekniska nämndens ledamöter i samband med sammanträdesmaterialet för nämndens följande sammanträde (17.5.2018).

Gruppernas utlåtanden behandlas av kommunaltekniska nämnden och planläggningsprogrammet kan ändras utgående från dem. Efter det behandlas det av nämnden godkända planläggningsprogrammet i kommunstyrelsen och vidare i kommunfullmäktige, som i sista hand godkänner programmet.


Handlingar:
- Kaavoitus- tai kaavamuutosaloitteet, arviointikortit (bifogas senasre)
- Arvio asemakaavojen asuinrakennusoikeuden toteutumisesta vuosina 2018 - 2021
- Arvio kunnan erillispientalotonttitarjonnasta vuosille 2018 - 2022
- Arvio kunnan yritystonttitarjonnasta vuosille 2018 - 2022
- Kaavoitusohjelma 2019 - 2023

Beslutsförslag

Föredragande

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kommunaltekniska nämnden beslutar

1.
tillställa fullmäktigegruppen för ställningstagande det för kommunaltekniska nämnden beredda planläggningsprogrammet 2019-2023 inklusive material så att fullmäktigegruppernas ställningstaganden har lämnats senast 9.5.2018

2.
ge kommunarkitekten i uppdrag att sammanställa planläggningsinitiativen som inlämnats före utgången av mars och göra upp bedömningskort för dem till kommunaltekniska nämndens följande sammanträde

3.
bordlägga ärendet till övriga delar.

Behandling

Föredraganden lämnade ett ändrat utgångsförslag enligt vilket kommunaltekniska nämnden bordlägger ärendet i väntan på kommunutvecklingssektionens beslut.

Ordföranden begränsade behandlingen till stora riktlinjer och specificerade områden granskas inte i denna behandling.

Matti Kaurila gjorde ett remitteringsförslag med anvisning. Enligt anvisningen beslutar nämnden remittera planläggningsprogrammet för ny beredning med följande anvisningar;
- Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att kommunen årligen överlåter 50 egnahemshustomter. I förslaget för åren 2019 - 2021 överlåts 22 egnahemshustomter då antalet borde vara 150 st. Planläggningsprogrammet remitteras så att ordningen för genomförandet av planerna och målsättningarna för innehållet i planerna ändras så att kommunfullmäktiges strategiska avsikter uppfylls.
- Detaljplaneringen av Veikkolaporten bör vara snabbare så att företagstomter fås till försäljning.
- Texterna i delgeneralplanerna bör stämma överens med utvecklingsbilder och beslut såsom Idrottsparken i centrum.

Matti Kaurila ändrade sitt förslag. I det ändrade förslaget beslutar nämnden remittera planläggningsförslaget för ny beredning med följande anvisningar;
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att kommunen årligen överlåter 50 egnahemshustomter. I förslaget för åren 2019 - 2021 överlåts 22 egnahemshustomter då antalet borde vara 150 st. Planläggningsprogrammet remitteras så att ordningen för genomförandet av planerna och målsättningarna för innehållet i planerna ändras så att kommunfullmäktiges strategiska avsikter uppfylls så väl som möjligt. Detaljplaneringen av Veikkolaporten och försäljningen av företagstomter bör vara snabbare. Texterna i delgeneralplaner och detaljplaner bör stämma överens med utvecklingsbilder och beslut såsom för Idrottsparken i centrums del.

Ordföranden föreslog följande omröstning: först röstar man om remitteringsförslaget och sedan om anvisningen. Omröstningssättet godkändes. 

Remitteringsförslaget godkändes enhälligt.

Ordföranden föreslog följande omröstning om anvisningen: utgångsförslaget är ”ja” och Kaurilas anvisning ”nej”, vilket godkändes. Fyra ledamöter röstade för föredragandens utgångsförslag; Kim Männikkö, Bodil Lindholm, Carl-Johan Kajanti och Viveca Lahti. Matti Kaurilas anvisning understöddes av sex ledamöter; Pekka Rehn, Santtu Vainionpää, Matti Kaurila, Kati Kettunen, Pekka Jäppinen och Miisa Jeremejew. Matti Kaurilas föreslagna anvisning godkändes med sex (6) röster mot fyra (4).

Beslut

Kommunaltekniska nämnden beslutar enhälligt remittera planläggningsprogrammet för beredning.

Kommunaltekniska nämnden ger följande anvisning för beredningen;
Kommunen har tidigare beslutat att kommunen årligen överlåter 50 egnahemshustomter. I förslaget för åren 2019 - 2021 överlåts 22 egnahemshustomter då antalet borde vara 150 st. Planläggningsprogrammet remitteras så att ordningen för genomförandet av planerna och målsättningarna för innehållet i planerna ändras så att kommunfullmäktiges strategiska avsikter uppfylls så väl som möjligt. Detaljplaneringen av Veikkolaporten och försäljningen av företagstomter bör vara snabbare. Texterna i delgeneralplaner och detaljplaner bör stämma överens med utvecklingsbilder och beslut såsom för Idrottsparken i centrums del.

Beredare

Tero Luomajärvi, kunnanarkkitehti, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi
Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kommunutvecklingssektionen har till uppgift att sätta upp riktlinjer för den långsiktiga utvecklingen i kommunen. Planläggningsprogrammet har en betydande inverkan på utvecklingen av kommunens markanvändning och därigenom ökningen av kommunens livskraft. Kyrkslätt kommuns planläggningsprogram för åren 2019–2023 föredras till kommunutvecklingssektionen före den första egentliga behandlingen i kommunaltekniska nämnden, så att sektionen kan anvisa kommunaltekniska nämnden om perspektivet för den långsiktiga utvecklingen i kommunen.

Allmänt

Det femåriga planläggningsprogrammet styr planeringen av markanvändningen, trafiksystemet och kommunaltekniken i Kyrkslätts kommun. Målet är en konsekvent markanvändnings- och planläggningspolitik som ger kommuninvånarna, beslutsfattarna, andra myndigheter och olika genomförande parter information om målbilden för markanvändningen i kommunen under de närmaste åren.

Centrala parter som är involverade i planläggningen är Kyrkslätts Vatten och den kommunaltekniska planeringen samt andra sektorer som bland annat ansvarar för ordnande av tjänster. För dessa aktörer är det viktigt att känna till tidsplanerna för planläggningsprojekt, när man i praktiken kan ta tag i genomförandet av dem och när den övriga nödvändiga detaljplaneringen bör inledas. Förhoppningen är att programmet ska främja kommunens markanskaffning.

Den genomsnittliga befolkningsökningen i kommunen under det första årtiondet på 2000-talet har legat kring 2,5 procent, vilket betyder att invånarantalet ökat med cirka 700–800 invånare per år. Under den ekonomiska lågkonjunkturen på 2010-talet var befolkningsökningen mindre: cirka 300 invånare per år. År 2017 ökade invånarantalet märkbart lite. Bostadsproduktionens planläggningsreserv är fortsättningsvis god: i detaljplanerna finns byggrätt för bostäder för cirka 6 000 invånare, dock kan en del av reserven vara utmanande att genomföra. I början av år 2018 var planläggningsreserven strax över 290 000 m2 våningsyta. Jämfört med år 2016, då det föregående planläggningsprogrammet behandlades, har planläggningsreserven vuxit med cirka 30 000 m2 våningsyta. Utöver det ovan nämnda finns bostadsreserv även i områden med utspridd bebyggelse.

I enlighet med principerna för planläggningsprogrammet försöker man anpassa antalet planläggningsprojekt under planläggningsperiodens bindande år till personalresurserna. Antalet projekt som är med i programmet har inte minskat; år 2019 och 2020 är nästan 30 detaljplaneprojekt anhängiga. Antalet projekt är fortsättningsvis märkbart stort, vilket är en utmanande uppgift. De skulle möjliggöra den nuvarande planläggningsreserven som innehåller en tillväxt om cirka 10 000 invånare. De viktigaste områdena som utvecklas under de närmaste åren är kommuncentret, Masaby, Kantvik och stationsområdet i Jorvas.

Utvecklingsbilden för markanvändningen i Kyrkslätt för år 2040 måste uppdateras så att den motsvarar befolkningstillväxtmålet enligt Kyrkslätts kommunstrategi 2018–2021, vilket är 1,5–2,0 procent per år.

Planläggningsprogrammets innehåll

Planläggningsprogrammet är bindande i två år och huvudvikten ligger på projekt under 2019–2020.

Det viktigaste innehållet i planläggningsprogrammet 2019–2023 är att åstadkomma balans mellan antalet anhängiga projekt och planläggningsresurserna. Under de år som programmet är bindande inleds sex nya planläggningsprojekt. Det preliminära antagandet är att nya delgeneralplaner inte anhängiggörs, men om de projekt som redan är anhängiga kan främjas framgångsrikt, kan ett projekt lyftas fram för genomförande tidigast år 2020.

Kommunen måste se till att ny byggrätt för bostäder uppstår i enlighet med intentionsavtalet om markanvändning, boende och trafik (MAL-avtalet, cirka 40 000 m2 våningsyta per år). Likaså är målet att årligen färdigställa nästan 400 nya bostäder. Byggrätten för bostäder i enlighet med planläggningsprogrammet förverkligas utan att nya planläggningsprojekt för boende läggs till i programmet.

Som nya projekt för de två år som är bindande under planläggningsperioden har följande anvisats:

– Munkkullaparken (start 2019)

– Kvarter 203 i Munkkulla (start 2019)

– Stationsområdet i Masaby (start 2020)

– Tollsträsket (start 2020)

– Jorvas kvarn I (start 2020)

– Jorvas kvarn II (start 2020)

– Utvecklingsbilden för markanvändningen i Kyrkslätt 2050 (start 2020).

Ur det kompletterande materialet 1 framgår den nya byggrätten för bostäder eller en uppskattning av denna enligt detaljplaner som vunnit laga kraft 2018–2021 och som godkänts i kommunfullmäktige.

Av betydande detaljplaneprojekt finns projektkort.

Stranddetaljplanerna behandlas inte i planläggningsprogrammet. Planläggningsmotion gällande dessa behandlas från fall till fall och kungörs till organ som behandlar planläggningsärenden.

Utvecklingen av Kyrkslätts affärscenter

Våren 2016 avgjordes kommunens uppdrag gällande utvecklingen av affärscentrumet i Kyrkslätt. För området upprättas detaljplaner för Stallbacken och Idrottsparken i centrum som gäller bland annat Kyrktorget och dess närområde. Utgångspunkten är att utnyttja upprättade planer och framför allt markanvändningsvisionen enligt det vinnande förslaget. Verksamheterna i idrottsparken uppdateras. I enlighet med det nuvarande planläggningsprogrammet startar hösten 2018 även detaljplaneändringen av de nuvarande hälsocentralskvarteren (k 101). I det nya programmet har planen getts namnet detaljplanen för parken vid Villa Haga. 

   

Produktionen av bostadssmåhus

Traditionellt har kommunen haft som mål att sälja eller arrendera cirka 50 nya småhustomter per år. Målet är utmanande. I de lagakraftvunna detaljplanerna har kommunen endast ett fåtal osålda småhustomter. Nytt småhusboende ingår i följande projekt inom planläggningsprogrammet (uppskattning av året för planens godkännande):

– Festberget (godkännande 2018)

– Tollsbacken (godkännande 2018)

– Tollsträsket (godkännande efter 2020)

– Briggstranden (godkännande 2019)

– Kvis (godkännande 2019)

– Norra Jorvas (godkännande 2019)

– Veikkolabäcken II (start 2019)

På kommunens marker byggs nya småhus i alla ovan nämnda projekt förutom Veikkolabäcken.

I det kompletterande materialet 2 finns en uppskattning om småhustomterna på mark som ägs av kommunen. Tomterna som finns i detaljplanerna för Festberget och Tollsbacken torde kunna läggas ut för försäljning tidigast 2020. På motsvarande sätt torde tomterna i Briggstranden, Kvis och Norra Jorvas kunna läggas ut för försäljning tidigast 2021. Tomterna i Tollsträsket torde vara till salu tidigast 2023.

Företagstomter

År 2018 lämnas detaljplanen för Viltskogen, där det uppstår kring 30 000 m2 våningsyta byggrätt för nya företag i närheten av Sarvviksportens planskilda anslutning på Västerleden, till behandling för godkännande.

Detaljplaneringen för Invalsporten har varit kommunens största näringslivspolitiska projekt. I slutet av 2015, efter att samhällstekniska nämnden hade behandlat detaljplaneförslaget (22.10.2015, § 66), meddelade projektets ansvariga instans att de drar sig ut ur detaljplanearbetet. Kommunen har utan resultat förhandlat med byggföretag om slutförande av projektet. Planarbetet har dock inte avbrutits och projektet är fortsättningsvis med i planläggningsprogrammet.

Veikkolaportens detaljplaneförslag upprättas när vägplanen för den planskilda anslutningen på Åboleden har framskridit tillräckligt långt. Det nya arbetsplatsområdet kan tas i bruk endast om den ovan nämnda anslutningen har förbättrats. Preliminärt ska det komma cirka 35 000 m2 våningsyta.

Utarbetandet av detaljplanen för Jorvastriangeln fortsätter även om Helsingforsregionens outletcenter inte byggs i Kyrkslätt utan i Vanda. I enlighet med delgeneralplanen för Jorvas och Invals kan bland annat en storenhet för minuthandeln placeras i området. Kommunen fortsätter samarbetet med den instans som vunnit tävlingen om tomtöverlåtelse i området.

Justering och eventuell utvidgning av detaljplanen för Pickalaviken är anhängig.

Kommunstyrelsen har beslutat (11.1.2016, § 6) att näringslivspolitiska planläggningsmotioner eller planläggningsmotioner som annars är viktiga för kommunen lämnas till kommunstyrelsen efter att de inkommit. Beslutet gör det möjligt att till exempel inleda detaljplanering gällande företagsprojekt trots det av kommunfullmäktige godkända planläggningsprogrammet. Målet är att bland annat förbättra kommunens och planläggningens smidighet för att få viktiga företagsprojekt till Kyrkslätt.

 Näringslivet förutsätter att tillgången till arbetskraft måste uppmärksammas tillräckligt mycket. Det innebär att det måste finnas bostäder samt bostadsrätts- och hyreslägenheter till rimligt pris på marknaden. På detta sätt kopplas stärkandet av kommunens konkurrenskraft och företagen till planeringen av markanvändningen.

I ärendebilagorna 3 finns en uppskattning om kommunens utbud av företagstomter åren 2018–2023.

Generalplanering

I början av år 2018 är fem generalplaneprojekt anhängiga.

Som utgångsdata för delgeneralplaneringen av kommuncentret, Kantvik, Masaby och Bobäck har man utarbetat lokala utvecklingsbilder.

Delgeneralplaneförslaget för etapp 2 för kommuncentret bereds för behandling hos beslutsfattare när utredningen av projektets planläggningsekonomi är färdig. Likaså ska utredningen av planläggningsekonomin för Masaby delgeneralplaneprojekt upprättas innan planförslaget bereds.

Delgeneralplaneförslaget för Kylmälä låg ute till påseende år 2015. Kommunstyrelsen har godkänt principerna för den fortsatta planeringen av delgeneralplanen (22.8.2016, § 241). Ändringarna i markanvändnings- och bygglagen måste dock beaktas i den fortsatta planeringen och det justerade planförslaget avses läggas fram till påseende 2018.

Kommunaltekniska nämnden visade beredningsunderlagen för delgeneralplanen för Kantvik åter för beredning (26.10.2017, § 53) och gav anvisningar för den fortsatta planeringen. Eftersom anvisningarna krävde utredningar gällande planeringsområdets lönsamhet ska ett nytt beredningsunderlag utarbetas när kommunen har behandlat tillhörande utredningar av planläggningsekonomin. Beredningsunderlagen för delgeneralplanen för Bobäck lämnas för behandling hos beslutsfattarna 2018.

I planläggningsprogrammet föreslås inte inledande av några nya delgeneralplaner, men i programmet förbereder man sig på att under nästa planeringsperiod utarbeta utvidgningen av två fastigheter i anslutning till delgeneralplanen för Gesterby och Smedsby.

Delgeneralplaneprojekten är krävande och förutsätter betydande utredningar av utgångsdata. Dessutom måste man allt eftersom planeringen framskrider göra bland annat allmänna planer och erforderliga bedömningar. De utredningar och allmänna planer som delgeneralplaner förutsätter är en stor kostnadspost, eftersom de i regel görs av konsulter. Således är det inte heller ekonomiskt motiverat att planera alltför många projekt på generalplanenivå samtidigt. Målet är att under planeringsperioden färdigställa minst tre av de delgeneralplaneprojekt som är anhängiga och i programmet föreslås inte inledande av nya projekt. Delgeneralplaneprojektet för Sundsberg och Sarvvik har dock tagits upp på programmets väntelista.

I kommunen ska man sträva efter att förverkliga en viktig princip i planläggningsprogrammet: högst två delgeneralplaner kan vara anhängiga samtidigt. Det innebär att delgeneralplaneprojektet för Sundsberg och Sarvvik som tagits upp på programmets väntelista kan startas tidigast i det skede då den ovan nämnda principen möjliggör det. Preliminärt antas att man under de bindande åren under den kommande planeringsperioden färdigställer delgeneralplanerna för Kylmälä, Kommuncentrets etapp 2 och Masaby. Det är ändå möjligt att också delgeneralplanen för Kantvik kan tas upp till behandling för godkännande år 2020. Delgeneralplanen för Bobäck torde komma till behandling för godkännande först efter år 2020. Om man lyckas färdigställa delgeneralplanen för Kantvik skulle delgeneralplaneprojektet för Sundsberg och Sarvvik kunna anhängiggöras senast år 2021.

Planläggningsmotioner

Till förnyandet av planläggningsprogrammet har även bedömning av de planläggningsmotioner som lämnats in hos kommunen hört. För varje ny motion har man utarbetat ett bedömningskort, vars slutsats anger möjligheterna att genomföra projektet. Bedömningskorten finns bifogade till detta ärende.

Politisk behandling av planläggningsprogrammet

Planläggningsprogrammet för åren 2019–2023 behandlas i kommunutvecklingssektionen den 17.4.2018 och i kommunaltekniska nämnden den 19.4.2018 och avsikten är att bordlägga ärendet för fullmäktigegruppernas ställningstaganden. Gruppernas ställningstaganden ska lämnas in senast den 9.5.2018 för att de ska kunna lämnas till medlemmarna i kommunaltekniska nämnden i anslutning till materialet för nämndens nästa sammanträde (17.5.2018).

Gruppernas ställningstaganden behandlas i kommunaltekniska nämnden och det planläggningsprogram som utarbetats kan förändras utifrån dem. Efter detta behandlas det av nämnden godkända planläggningsprogrammet i kommunstyrelsen och vidare i kommunfullmäktige som i sista hand godkänner programmet.

Dokument:

– Planläggnings- eller planförändringsmotion, bedömningskort (kompletteras senare)

– Uppskattning av genomförandet av detaljplanernas byggrätt för bostäder 2018–2021

– Uppskattning av kommunens utbud av separata småhustomter 2018–2022

– Uppskattning av kommunens utbud av företagstomter 2018–2022

– Planläggningsprogrammet 2019–2023

Beslutsförslag

Föredragande

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Kommunutvecklingssektionen beslutar att anteckna för kännedom planläggningsprogrammet för åren 2019–2023 som beretts för kommunaltekniska nämnden och anvisar tjänsteinnehavarna om den fortsatta beredningen av programmet.

Behandling

Föredragningen väckte en livlig diskussion. Ordföranden föreslog bordläggning av planläggningsprogrammet. Under bordläggningen har grupperna möjlighet till intern och ömsesidig diskussion om planläggningsprogrammet. Under beredningen kan man göra de granskningar som tjänsteinnehavarna anser vara behövliga. Man ska också överväga ordnandet av en aftonskola, där man skulle gå igenom planläggningsprogrammet ur kommunsstrategins synvinkel.

Beslut

Kommunutvecklingssektionen godkände ordförandens förslag enhälligt. Planläggningsprogrammet bordlades.

Beredare

Tero Luomajärvi, kunnanarkkitehti, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kommunaltekniska nämnden   17.5.2018:

Kommunaltekniska nämnden beslutade 19.4.2018 § 47 enhälligt remittera planläggningsprogrammet för ny beredning och beslutade ge följande anvisningar för beredningen:
Kommunen har tidigare beslutat att kommunen årligen överlåter 50 egnahemshustomter. I förslaget för åren 2019 - 2021 överlåts 22 egnahemshustomter då antalet borde vara 150 st. Planläggningsprogrammet remitteras så att ordningen för genomförandet av planerna och målsättningarna för innehållet i planerna ändras så att kommunfullmäktiges strategiska avsikter uppfylls så väl som möjligt. Detaljplaneringen av Veikkolaporten och försäljningen av företagstomter bör vara snabbare. Texterna i delgeneralplaner och detaljplaner bör stämma överens med utvecklingsbilder och beslut såsom för Idrottsparken i centrums del.

Justeringar under remitteringen

Under remitteringen har man granskat planernas projektkort. Tilläggsmaterialen har kompletterats med en bedömning av antalet egnahemstomter som planeras på privat mark.

Tidtabellen för Veikkolaportens detaljplan

Detaljplanen förutsätter uppgörande av vägplan för Åboledens anslutning, och tidtabellen för planen har framförts enligt det.

Ökning av kommunens utbud av egnahemstomter

Det för nämnden beredda planläggningsprogrammet för åren 2019-2023 styrs av målen i den av kommunfullmäktige 18.12.2017 § 91 godkända Kyrkslätts kommunstrategi 2018-2021.  Ett av strategins mål är att styra planeringen av markanvändningen och byggandet huvudsakligen till kommunens huvudtätorter och invid banan samt möjliggöra mångsidig bostadsproduktion för olika behov. Planläggningsprogrammet är en central åtgärd för att uppnå detta mål.  

Målet att överlåta ca 50 kommunala egnahemshustomter årligen har funnits i uppgörandet av planläggningsprogrammet redan länge, fr.o.m. beredningen av programmet år 2008.  Målet har också varit att aktivera kommunens markanskaffning och på så sätt säkerställa ett mångsidigt tomtutbud för boende och företag på lång sikt. Kommunen har å andra sidan önskat utarbeta detaljplaner också på privatägd mark med markanvändningsavtal, vilket har påverkat kommunens möjligheter till markanskaffning.

Målet att under planläggningsprogrammets första år (2019-2020) årligen överlåta 50 egnahemstomter som finns på kommunens mark är omöjligt i praktiken. För att man ska kunna överlåta tomter på planområde bör man utöver detaljplaneringen dessutom bygga kommunalteknik där. För planering och byggande av kommunalteknik reserveras beroende på planområdets omfattning typiskt två år. Under planläggningsprogrammets första år ligger alltså de av kommunen överlåtna egnahemstomterna på planområden, som redan vunnit laga kraft eller vars beredning är i slutskedet.

Antalet egnahemstomter som överlåts koncentreras till de sista åren, 2021-2023, i planläggningsprogrammet 2018-2023, då tomterna på planområdena Jorvasområdet, Briggstranden, Festberget och Tollsbacken kan överlåtas. År 2021 bedömer man att ungefär 65 tomter kan överlåtas och även 2022-2023 kan det årliga målet på 50 överlåtna tomter i snitt överskridas.

Då man bedömer mångsidigheten av kommunens bostadsproduktion, bl.a. utbudet av egnahemstomter, ska man utöver tomterna som planläggs på kommunens mark beakta planläggningen på privatägd mark. Under programperiodens första år är antalet tomter som kan överlåtas knappt både på kommunägd och på privatägd mark.

Som helhet är utbudet av egnahemstomter dock skäligt i planläggningsprogrammet som föreläggs nämnden, eftersom det på kommunens och privata markägares mark kommer ungefär 354 egnahemstomter åren 2019-2022. Kommunen har möjlighet att styra tidtabellen för byggandet av tomter som planeras på privata markägares mark med markanvändningsavtal, som kommunen ingår med privata markägare som drar betydande ekonomisk nytta av detaljplanen.


Handlingar:
- Kaavoitus- tai kaavamuutosaloitteet, arviointikortit
- Arvio asemakaavojen asuinrakennusoikeuden toteutumisesta vuosina 2018 - 2021
- Arvio kunnan erillispientalotonttitarjonnasta vuosille 2018 - 2022
- Arvio yksityisten erillispientalotonttitarjonnasta vuosille 2016 - 2020
- Arvio kunnan yritystonttitarjonnasta vuosille 2018 - 2022
- Kaavoitusohjelma 2019 - 2023

Beslutsförslag

Föredragande

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kommunaltekniska nämnden beslutar

1.
anteckna det för kommunaltekniska nämnden beredda planläggningsprogrammet 2019-2023 för kännedom

2.
tillställa fullmäktigegrupperna för ställningstagande det för kommunaltekniska nämnden beredda planläggningsprogrammet 2019-2023 inklusive material så att fullmäktigegruppernas ställningstaganden lämnas in till nämnden senast 1.6.2018

3.
bordlägga ärendet till övriga delar.

 

Behandling:

Paragrafen behandlades efter punkterna 69 §, 70 § och 71 § på ärendelistan.
Under behandlingen konstaterades att det till kommunstyrelsens behandling görs mindre preciseringar i handlingarna och det läggs till ett planläggningskort om en skild fullmäktigemotion.
Seppo Mäkinen avlägsnade sig från sammanträdet under presentationen kl. 20.20.

Beslut

Kommunaltekniska nämnden beslutade i enlighet med beslutsförslaget med preciseringarna som konstaterades under behandlingen.

Kommunarkitekt Tero Luomajärvi avlägsnade sig från sammanträdet efter behandlingen av ärendet kl. 21.15.

Beredare

  • Tero Luomajärvi, kunnanarkkitehti, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Fullmäktigegruppernas ställningstaganden som inkommit senast 4.6.2018

Fullmäktigegruppernas ställningstaganden som inkommit presenteras vid sammanträdet.

Handlingar:
- Kaavoitusohjelma 2019 - 2023
- Kaavoitus- tai kaavamuutosaloitteet, arviointikortit
- Arvio asemakaavojen asuinrakennusoikeuden toteutumisesta vuosina 2018 - 2021
- Arvio kunnan erillispientalotonttitarjonnasta vuosille 2018 - 2021
- Arvio kunnan yritystonttitarjonnasta vuosille 2018 - 2021
 

Beslutsförslag

Föredragande

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kommunaltekniska nämnden beslutar

1.
anteckna fullmäktigegruppernas ställningstaganden till planläggningsprogrammet för kännedom

2.
föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, att

2.1
kommunfullmäktige godkänner de s.k. planläggarens bemötanden till planläggningsinitiativen som lämnats in till kommunen före utgången av mars 2018

2.2
kommunfullmäktige godkänner förslaget till planläggningsprogram för åren 2019-2023 i enlighet med bilagan Kt 14.6.2018 så att åren 2019 och 2020 godkänns som bindande och åren 2021-2023 som riktgivande så att följande projekt inleds åren 2019 och 2020 (inledande år för nya projekt inom parantes):

mellersta Kyrkslätt
Gesterby
Idrottsparken i centrum
Centrum, kvarter 108
Kyrkdalens köpcentrum
Munkkullaparken (start 2019)
Munkkulla, kvarter 203 (start 2019)
Stallbacken
Villa Hagas park (f.d. Hälsocentralskvarteret)
Tollsbacken
Tollsträsket (start 2019)
delgeneralplanen för Kommuncentrum, etapp 2

södra Kyrkslätt
Pickalaviken
Briggstranden
delgeneralplanen för Kantvik

östra Kyrkslätt
Bjönsbacken
Ingvalsporten
Jorvastriangeln
Jorvas kvarn II (start 2020)
Jorvas kvarn III (start 2020)
Kvis
Masaby stationsområde (start 2020)
Masabyporten
de västra detaljplanerna i Masaby
Norra Jorvas
Sarvviksstranden
Solbacka och Majvik
delgeneralplanen för Bobäck
delgeneralplanen för Masaby

norra Kyrkslätt
Veikkolaporten
Veikkolabäcken II
delgeneralplanen för Kylmälä

2.3
utvecklingsbilden för markanvändningen i Kyrkslätt 2040 uppdateras 2020.

2.4
kommunstyrelsen sänder utredningen som har uppdaterats i överensstämmelse med kommunfullmäktiges beslut om godkännande som svar till dem som framställt planläggnings- eller planändringsinitiativ
 

2.5
kommunstyrelsen sänder planläggningsprogrammet som kommunfullmäktige har godkänt till sektorerna för kännedom

2.6
planläggningsinitiativen till följande planläggningsprogram som ska uppdateras ska lämnas in till kommunen före utgången av januari 2020

2.7
följande planläggningsprogram uppdateras år 2020

3.
berättiga kommunarkitekten att göra små tekniska korrigeringar i planläggningsprogrammet.

Behandling:

I början av behandlingen av ärendet gjorde föredraganden följande ändring i punkt tre i beslutsförslaget:
3. berättiga kommunarkitekten att göra vid sammanträdet konstaterade och övriga små tekniska korrigeringar i planläggningsprogrammet.

Under behandlingen föreslog Sanni Jäppinen att ärendet bordläggs. Förslaget understöddes. Ordförande föreslog följande omröstning: utgångförslaget ”ja” och bordläggning ”nej”. Utgångsförslaget vann med sju röster (7); Kim Männikkö, Pekka Jäppinen, Erkki Ahlsten, Matti Kaurila, Viveca Lahti, Santtu Vainionpää och Kati Kettunen, bordläggning fick två röster (2); Miisa Jeremejew och Sanni Jäppinen.

Behandlingen av ärendet fortsatte efter en paus. Nämnden höll en paus kl. 19.48 - 19.58.

Sanni Jäppinen gjorde ett ändringsförslag; Man kombinerar planprojekten i Munkkulla genom övergripande planläggning av området (trafik, service och bosättning). Sanni Jäppinen tog tillbaka sitt förslag efter diskussion.

Matti Kaurila gjorde ett ändringsförslag; Nämnden beslutar

1.
Kombinera planinitiativet för Veikkola, Björknäs I med detaljplaneprojektet för Eriksgård som ingår i en lägre väntekorg i planläggningsprogrammet.
2.
stryka meningen ”Möjligheterna till lite tilläggsbyggande undersöks på det rätt oanvända grönområdet mellan Kyrkslättsvägen och idrottsparkens parkeringsområde för att stärka kommuncentrum och öka miljöns kvalitet.” ur beskrivningen för detaljplaneprojektet för idrottsparken i centrum. (avlägsnande i enlighet med tidigare behandling i nämnden)3. Ändra beskrivningen för detaljplaneprojektet för Älvornas dal ”Avsikten är att genomföra nya flervåningshus koncist längsmed Gamla Kustvägen så att det befintliga rekreationsområdet inte förminskas för mycket.” Avsikten är att genomföra bostadsbyggandet koncist längsmed Gamla Kustvägen så att det befintliga rekreationsområdet inte förminskas för mycket.
Ordföranden konstaterade att nämnden understödde förslaget enhälligt.

Kati Kettunen gjorde ett ändringsförslag: För delgeneralplaneområdet Sundsberg-Sarfvik ordnas en planeringstävling 2020, vars centrala mål är att utnyttja innovationer. Delgeneralplanen för Sundsberg-Sarfvik påbörjas år 2021. Projektet är så stort och betydande och dess behandling och beredning kommer att räcka flera år. Området kommer att vara en naturlig förlängning till Esboviken, där det inte direkt finns någon tomtmark kvar för ytterligare byggande. Ordföranden konstaterade att nämnden understödde förslaget enhälligt.

Sanni Jäppinen gjorde ett ändringsförslag; i samband med delgeneralplanläggningen av Kantvik undersöks möjligheten att i detaljplaneringen inkludera det västra området som direkt stöder sig på delgeneralplanen och som i utvecklingsbilden för Kantvik märkts ut som område för badstrand.
Ordföranden konstaterade att förslaget om utredning understöddes enhälligt.

Kati Kettunen gjorde ett förslag om att detaljplanen för Hauklampi återinförs i planläggningsprogrammet. Jag motiverar återinförandet med tre punkter:
1. Helsingfors förvaltningsdomstol kommer sannolikt att upphäva fullmäktiges beslut om strykning som lagstridigt. Av den här åsikten är professor i miljörätt Kai Kokko och forskardoktor i rättsvetenskap Martti Häkkänen som har bekantat sig med kommunalbesvären och fungerar som markägarnas juridiska rådgivare.
2. Kommunen har sedan år 2008 haft som målsättning att varje år överlåta ca 50 egnahemshustomter i kommunen, under de följande två åren 2019 och 2020 har kommunen bara tio tomter att erbjuda - och även privata ägare kan nästa år erbjuda bara 5 tomter och år 2020 bara 11. Kyrkslätt behöver snabbt få egnahemshustomter till försäljning. Därför är det också bra att återinföra Hauklampi, som är i förslagsskedet, i planläggningsprogrammet redan nu, så att tomterna i planen bättre kan hjälpa kommunen att växa och skaffa goda skattebetalare.
3. Även markägarnas förslag till kompromisslösning talar för återinförande. Enligt förslaget tar markägarna tillbaka sina besvär från förvaltningsdomstolen om fullmäktige fastställer att Hauklampi återinförs i planläggningsprogrammet. Då undgår kommunens skattebetalare att betala markägarnas och kommunens egna rättegångskostnader i ett ärende, vars slutresultat man redan vet på förhand att kommer vara negativt för kommunen.

Förslaget understöddes. Ordföranden föreslog följande omröstning: utgångsförslaget ”ja” och Kati Kettunens ändringsförslag om återinförande av detaljplanen för Hauklampi ”nej”.  Utgångsförslaget fick tre (3) röster; Pekka Jäppinen, Sanni Jäppinen och Miisa Jeremejew. Ändringsförslaget fick fyra (4) röster; Kati Kettunen, Matti Kaurila, Santtu Vainionpää och Erkki Ahlsten och dessutom röstade en (1); Kim Männikkö blankt. Kati Kettunens ändringsförslag vann över utgångsförslaget med rösterna fyra - tre, utöver vilka det gavs en blank röst.

Pekka Jäppinen gjorde följande ändringsförslag i två delar; Socialdemokraternas grupp anser att planläggningsprogrammet 2019 - 2023 fortfarande är synnerligen omfattande och ambitiöst, särskilt vid beaktande av vår rikliga planreserv. Planläggningens fokus har enligt vår strategi koncentrerats till tätorterna längs banan och på sätt betonats rätt. Vi bekymrar oss över de fem delgeneralplanerna som är halvfärdiga och anser att det är viktigt att inga nya delgeneralplaner inleds innan den största delen av de pågående är färdiga eller åtminstone behandlas för godkännande. Vår grupp föreslår två ändringar i planläggningsprogrammets  korg för genomförande.
1. Vi anser att Åängens planprojekt som är förenligt med vår fullmäktigemotion bör lyftas upp i korgen för genomförande. Genom detta möjliggör vi serviceboende nära centrum och en ny välfärdscentral.
2. För att man ska kunna lyfta upp Åängens planprojekt till korgen för genomförande föreslår vi att Tollsträskets planprojekt flyttas till väntekorgen.

Förslaget understöddes. Efter diskussionen konstaterade ordföranden att man röster om saken i två delar.  Ordföranden konstaterade att nämnden understödde det första förslaget enhälligt. Ordföranden föreslog att man röstar om den andra punkten enligt följande: utgångsförslaget ”ja” och ändringsförslaget om att lyfta upp Åängens planprojekt och flytta Tollsträskets planprojekt till väntekorgen ”nej”. Utgångsförslaget fick fem (5) röster; Matti Kaurila, Kati Kettunen, Kim Männikkö, Santtu Vainionpää och Erkki Ahlsten, ändringsförslaget fick tre (3) röster; Pekka Jäppinen, Sanni Jäppinen och Miisa Jeremejew. Utgångsförslaget vann över ändringsförslaget i punkt två.

Beslut

Kommunaltekniska nämnden beslutade

1.
anteckna fullmäktigegruppernas ställningstaganden till planläggningsprogrammet för kännedom

2.
föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, att

2.1
kommunfullmäktige godkänner de s.k. planläggarens bemötanden till planläggningsinitiativen som lämnats in till kommunen före utgången av mars 2018

2.2
kommunfullmäktige godkänner förslaget till planläggningsprogram för åren 2019-2023 i enlighet med bilagan Kt 3/14.6.2018 så att åren 2019 och 2020 godkänns som bindande och åren 2021-2023 som riktgivande så att följande projekt inleds åren 2019 och 2020 (inledande år för nya projekt inom parantes):

mellersta Kyrkslätt
Gesterby
Idrottsparken i centrum
Centrum, kvarter 108
Kyrkdalens köpcentrum
Munkkullaparken (start 2019)
Munkkulla, kvarter 203 (start 2019)
Stallbacken
Villa Hagas park (f.d. Hälsocentralskvarteret)
Tollsbacken
Tollsträsket (start 2019)
delgeneralplanen för Kommuncentrum, etapp 2

södra Kyrkslätt
Pickalaviken
Briggstranden
delgeneralplanen för Kantvik

östra Kyrkslätt
Bjönsbacken
Ingvalsporten
Jorvastriangeln
Jorvas kvarn II (start 2020)
Jorvas kvarn III (start 2020)
Kvis
Masaby stationsområde (start 2020)
Masabyporten
de västra detaljplanerna i Masaby
Norra Jorvas
Sarvviksstranden
Solbacka och Majvik
delgeneralplanen för Bobäck
delgeneralplanen för Masaby

norra Kyrkslätt
Veikkolaporten
Veikkolabäcken II
Kylmälä delgeneralplan

2.3 utvecklingsbilden för markanvändningen i Kyrkslätt 2040 uppdateras år 2020.

2.4
kommunstyrelsen sänder utredningen som har uppdaterats i överensstämmelse med kommunfullmäktiges beslut om godkännande som svar till dem som framställt planläggnings- eller planändringsinitiativ

2.5
kommunstyrelsen sänder planläggningsprogrammet som kommunfullmäktige har godkänt till sektorerna för kännedom

2.6
planläggningsinitiativen till följande planläggningsprogram som ska uppdateras ska lämnas in till kommunen före utgången av januari 2020

2.7
följande planläggningsprogram uppdateras år 2020

3.
berättiga kommunarkitekten att göra vid sammanträdet konstaterade och övriga små tekniska korrigeringar i planläggningsprogrammet.

4. Kommunaltekniska nämnden beslutade dessitom om följande ändringar i planläggningsprogrammet

4.1. Kombinera planinitiativet för Veikkola, Björknäs I med detaljplaneprojektet för Eriksgård som ingår i en lägre väntekorg i planläggningsprogrammet.
4.2. stryka meningen ”Möjligheterna till lite tilläggsbyggande undersöks på det rätt oanvända grönområdet mellan Kyrkslättsvägen och idrottsparkens parkeringsområde för att stärka kommuncentrum och öka miljöns kvalitet.” ur beskrivningen för detaljplaneprojektet för idrottsparken i centrum.

4.3. Ändra beskrivningen för detaljplaneprojektet för Älvornas dal till att lyda; Avsikten är att genomföra bostadsbyggande koncist längsmed Gamla Kustvägen så att det befintliga rekreationsområdet inte förminskas för mycket.
4.4. För delgeneralplaneområdet Sundsberg-Sarfvik ordnas en planeringstävling 2020, vars centrala mål är att utnyttja innovationer. Delgeneralplanen för Sundsberg-Sarfvik påbörjas år 2021.

4.5. I samband med delgeneralplanläggningen av Kantvik undersöks möjligheten att i detaljplaneringen inkludera det västra området som direkt stöder sig på delgeneralplanen och som i utvecklingsbilden för Kantvik märkts ut som område för badstrand.

4.6. Detaljplanen för Hauklampi återinförs i planläggningsprogrammet.

4.7. Åängens planprojekt lyfts upp i korgen för genomförande.

 

Kommunaltekniska nämnden beslutade behandla § 91 före § 90.
Nämnden höll en paus i behandlingen kl. 19.48 - 19.58.
Viveca Lahti avlägsnade sig under behandlingen av ärendet kl. 20.33.
Kommunarkitekt Tero Luomajärvi avlägsnade sig från sammanträdet kl. 21.39.

Inform

jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle

Frågor