Kommunaltekniska nämnden, möte 14.6.2018

Protokollet är granskat

§ 85 Kvisvägens väglags rättelseyrkande, vägbelysning på enskilda vägar

KIRDno-2018-207

Tidigare behandling

Beredare

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Nuvarande praxis

Kyrkslätts kommun har vid sitt sammanträde 10.6.1974 § 4 beviljat bidrag för belysning av enskilda vägar. Det beviljade bidraget har varit 20-30 % av kostnaderna för byggandet av belysningen.  Väglaget har ansvarat för vägbelysningens brukskostnader.

Kommunstyrelsen i Kyrkslätt beslutade följande vid sitt sammanträde 12.1.1976 § 53 på förslag av tekniska nämnden 11.12.1975 § 374:

1. Kommunen förbinder sig i princip att ansvara för allt underhåll av och brukskostnader för vägbelysning på enskilda vägar efter att belysningslinjerna har godkänts för kommunens del.

2. Man upprättar ett skriftligt avtal över övergången. Avtalet upprättas av byggnadskansliet och godkänns av tekniska nämnden.

Beslutet har motiverats på följande sätt:

- Energikostnaderna förekommer inom underhållskostnaderna för vägen och därigenom deltar kommunen i dem i form av bidrag.

- Esbo Elektriska Ab har förutsatt att kommunen är avtalspartner.

- Väglagen har i onödan byggt energimätningspunkter och elomkopplare  även om det finns kommunal vägbelysning alldeles i närheten.

Härnäst har ärendet behandlats i kommunstyrelsen 13.1.1994 § 108. Den tekniska nämnden föreslog kommunstyrelsen att beslutet om utbetalning av belysning av enskilda vägar återtas och väglagens belysningskostnader dras av från bidragen som utbetalas till dem. Kommunstyrelsen meddelade tekniska nämnden att kommunstyrelsens beslut 12.1.1976 § 53 inte hindrar tekniska nämnden från att anpassa beloppet som används för vägbelysning till de befintliga resurserna även när det är fråga om vägbelysning av enskild väg som kommunen finansierar.

Samhällstekniska nämndens vägsektion har 15.1.2007 § 3 fattat ett beslut enligt vilket den anslutningsavgift som elentreprenören eventuellt uppbär inte ingår i det bidrag för vägbelysning som kommunen beviljar.

Sammandrag

Under perioden 1.1.1963 - 31.12.2017 fanns det totalt 62 st. väglag som erhållit bidrag för belysning av enskilda vägar och belysningen täcker ca 80 km enskilda vägar. I nutida pengar har bidrag om ca 455 000 euro beviljats.

Nuvarande bidragsformer

Bidragsvillkoren som berör belysning av enskilda vägar har senast godkänts i kommunaltekniska nämnden 23.11.2017 § 71. Enligt § 5 i bidragsvillkoren:

- Bidrag för vägbelysning beviljas för byggande av vägbelysning. Kommunen understöder inte den anslutningsavgift till vägbelysning som elbolaget eventuellt uppbär.

- Projektplan och minst två elentreprenörers anbud ska tillställas kommunen i samband med ansökan om bidrag.

- Bidraget för vägbelysning är prövningsbaserat och bidragets belopp fastställs enligt objekt inom ramen för de anslag som står till förfogande.

- Till nya vägbelysningar som byggs ansluts en separat elförbrukningsmätare som mäter vägbelysningens elförbrukning.

Enligt § 3 i bidragsvillkoren betalar kommunen bidrag endast för underhålls- och förbättringsarbeten som hör till normalt vägunderhåll. Vägbelysningens energikostnader omfattas därmed inte av bidrag.

Beslutsförslag

Föredragande

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Vägsektionen tar ärendet till beredning.

Beslut

Väglagen är i ojämlik ställning på grund av att en del väglag får driftskostnaderna för vägbelysningen betalda.

För att väglagen ska vara i jämlik ställning, föreslår vägsektionen kommunaltekniska nämnden följande:

För alla vägbelysningar på enskilda vägar ska på väglagets bekostnad installerats förbrukningsmätare, om sådana inte redan installerats. Installationerna ska göras före utgången av år 2018.

Väglaget ingår ett avtal direkt med elleverantören eller alternativt fakturerar kommunen elförbrukningen enligt utfallet av väglaget.

Kommunen säger upp de gällande avtalen för underhåll av belysningen.

Vägsektionen kan bevilja väglaget bidrag för förnyande av belysningen till en mer energieffektiv belysning (led-lampor).

Beredare

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Vägsektionen har vid sitt sammanträde 29.3.2018 § 19 behandlat ärenden gällande vägbelysningen på enskilda vägar.

Beslutsförslag

Föredragande

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Kommunaltekniska nämnden beslutar följande:

1.
För alla vägbelysningar på enskilda vägar ska på väglagets bekostnad installeras förbrukningsmätare, om sådana inte redan installerats. Installationerna ska göras före utgången av år 2018.

2.
Väglaget ingår ett avtal direkt med elleverantören, eller alternativt fakturerar kommunen väglaget för den förverkligade elförbrukningen.

3.
Kommunen säger upp de gällande avtalen för underhåll av belysningen.

4.
Vägsektionen kan bevilja väglaget bidrag för förnyande av belysningen till en mer energieffektiv belysning (led-lampor).

Beslut

Kommunaltekniska nämnden beslutade enligt beslutsförslaget.

Beredare

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Beskrivning

I sitt rättelseyrkande kräver Kvisvägens väglag att kommunaltekniska nämndens beslut 19.4.2018 § 45 upphävs beträffande tidtabellen som definierats i punkt 1 på så sätt att den utsatta tiden förlängs med åtminstone ett år (till slutet av år 2019).

Motivering

Tidtabellen för verkställande av kommunaltekniska nämndens beslut är oskälig och beslutet är oklart.

Nämndens ifrågavarande beslut skall träda i kraft i slutet på det pågående året.

Beslutet gjordes efter att Kvisvägens väglag höll sitt lagstadgade årliga möte och godkände grunderna för vägavgifterna och budgeten för år 2019.

Verkställandet av nämndens beslut förutsätter att väglaget begär anbud och utför jämförelse och utvärdering gällande bl.a. underhåll av vägbelysningen och elleverans, samt utför uppgifter som gäller sammankallande av väglaget till extra stämma.

Man måste ännu invänta att väglagsmötets beslut vinner laga kraft för att kommunen kan kunna säga upp sitt eget avtal i tillräckligt god tid.

Ur nämndens beslut framgår inte hurdan uppsägningstid som gäller för kommunens avtal eller hur kommunen kommer att göra ifall väglaget inte kan göra beslut i saken inom utsatt tid eller slutar underhålla vägbelysningen.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Kommunaltekniska nämnden beslutar

1

godkänna rättelseyrkandet och

2

förlänga den utsatta tiden i beslut 19.4.2018 § 45 punkt 1 med ett år och

3

förpliktiga kommunen att mera detaljerat informera om praktiska frågor som anknyter till överföringen av belysningen.

Motivering

Flera rättelseyrkanden har inlämnats gällande kommunaltekniska nämndens beslut 19.4.2018 § 45.

Därför har beslutet inte vunnit laga kraft och väglagen har inte kunnat vidta de åtgärder som beslutet förutsätter.

På grund av detta är det skäl att förlänga den utsatta tiden.

Beslut

Kommunaltekniska nämnden beslutade enligt beslutsförslaget.

Kommunaltekniska nämnden beslutade behandla § 101 efter den här paragrafen.

Inform

Kvisin tiekunta

Frågor