Kommunaltekniska nämnden, möte 14.6.2018

Protokollet är granskat

§ 89 Kommunaltekniska nämndens första delårsöversikt, dispositionsplanens utfall 30.4.2018

KIRDno-2018-115

Beredare

  • Esa Lindell, Controller, esa.lindell@kirkkonummi.fi
  • Tero Luomajärvi, kunnanarkkitehti, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi
  • Eero Vartiainen, kuntatekniikkapäällikkö, eero.vartiainen@kirkkonummi.fi
  • Markku Korhonen, mittauspäällikkö, markku.korhonen@kirkkonummi.fi
  • Sirpa H. Salminen, hallintopäällikkö, sirpa.salminen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Enligt anvisningarna för intern tillsyn (Fge 4.5.2015 § 39) ska kommunstyrelsen två gånger i året tillställas en uppföljningsrapport (delårsöversikt) över ekonomin och verksamheten. Kommunstyrelsen bedömer på basis av uppföljningsrapporterna kommunens ekonomiska situation och beslutar vilka åtgärder som bör vidtas inom sektorerna och i verksamhetsenheterna för att målen i budgeten ska uppnås. Kommunstyrelsens beslut och uppföljningsrapporten delges kommunfullmäktige, och föreläggs fullmäktige för godkännande om den ekonomiska situationen föranleder det.

Delårsöversikten omfattar utfallet av de bindande målen, prestationerna och anslagen i situationen 30.4.2018. En del av delårsöversikten är planen för intern kontroll och organen ska i enlighet med anvisningarna för intern kontroll rapportera om genomförandet av den i samband med delårsöversikterna. Det sammanlagda verksamhetsbidraget, dvs. skillnaden mellan verksamhetsinkomster och -utgifter, för varje förtroendeorgans verksamheter i budgetens driftsekonomidel är bindande i förhållande till fullmäktige. Utöver det är HRT:s kommunandel separat bindande.

Bindande anslag på verksamhetsnivå i investeringsdelen är:
lös egendom

Bindande anslag och beräknade inkomster på projektgruppsnivå av investeringarnas anslag är:
mark- och vattenområden
trafikleder och parker
idrotts- och rekreationsområden
övriga fasta konstruktioner och anordningar

Den bifogade delårsöversikten har uppgjorts enligt ekonomienhetens anvisningar. Ansvarspersonerna följer dessutom upp utfallet månatligen, gör prognoser om förverkligandet av verksamhetsutgifterna i slutet av året samt vidtar korrigerande åtgärder för att minimera budgetöverskridningar.

Bilaga:
Vuoden 2018 ensimmäinen osavuosikatsaus

Beslutsförslag

Föredragande

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kommunaltekniska nämnden beslutar

1.
för sin del godkänna den första delårsöversikten

2.
tillställa delårsöversiktsbilagan kommunstyrelsen för godkännande och vidare till kommunfullmäktige för kännedom.

Beslut

Kommunaltekniska nämnden beslutade enligt beslutsförslaget.


Frågor