Kommunaltekniska nämnden, möte 14.6.2018

Protokollet är granskat

§ 101 Hepari väglags rättelseyrkande (additional)

KIRDno-2018-24

Tidigare behandling

Beredare

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Yksityistieavustusten myöntämisehdot on hyväksytty palvelutuotannon lautakunnan tiejaostossa 29.9.2016 § 32 ja tiejaostossa 24.8.2017 § 4, 16.11.2017 § 15 sekä vahvistettu palvelutuotannon lautakunnassa 15.12.2016 § 122 ja kuntatekniikan lautakunnassa 23.11.2017 § 71.

Avustuksien haku tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella. Sähköistä avustuslomaketta on muutettu vastaamaan täsmennettyjä avustusehtoja. Lomakkeessa kysytään mm. tiekunnan kesä- ja talvikunnossapitoon liittyvien töiden sekä muiden tienpitoon kunnostustöiden kustannuksia sekä tiekunnan kunnossapitoluokkaa.

Uuien avustusehtojen mukaisesti jo aloitettuja tai lopetettuja perusparannushankkeita ei avusteta.

Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Beslutsförslag

Föredragande

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Yksityistieavustusten haku alkaa viikolla 6.

Tiejaosto ilmoittaa avustusten hakuajan alkamisesta viikolla 6 ja viikolla 14 ilmestyvissä Kirkkonummen Sanomissa, Västra Nylandissa ja Länsiväylässä.

Sähköinen hakulomake tulee kunnan internet-sivulle. Avustusten hakuaika päättyy viikolla 18 maanantaina 30.4.2018 klo 16.00 ja samalla hakulomake sulkeutuu.

Beslut

Ehdotuksen mukaan.

Lisäksi tiejaosto korosti, että vain sähköisesti tulleet hakemukset käsitellään ja että pakolliset liitteet, tilinpäätöstiedot ja tilityksentarkastuskertomus (tai pöytäkirja, jossa tilitys on hyväksytty) tulee toimittaa määräaikaan 30.6.2018 mennessä, muuten avustuspäätös raukeaa.

Beredare

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Vägsektionen har kungjort underhållsbidrag för enskilda vägar lediga att sökas med annons i Kirkkonummen Sanomat, Västra Nyland och Länsiväylä som kommer ut vecka 6 och 14.

En elektronisk ansökningsblankett har satts på kommunens webbplats. Kommunens servicekontor har vid behov bistått vid ifyllandet av ansökningsblanketten.

Ansökningstiden gick ut måndag 30.4.2018 kl. 16.00. 

Väglagen som ansöker om bidrag ska tillställa de obligatoriska bilagorna, bokslutsuppgifter och revisionsberättelse, inom utsatt tid 30.6.2018, annars förfaller bidragsbeslutet.

Föredragningslistans bilaga delas ut vid sammanträdet.

Beslutsförslag

Föredragande

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Underhållsbidragen godkänns vid vägsektionens sammanträde.

Beslut

Allmänt

151 st. ansökningar om underhållsbidrag inkom inom den utsatta tiden. Bidragssumman som söktes uppgick till 477 319,57 euro. Den totala längden av de väglag som sökte bidrag är ca 249 km. Den kortaste vägen som fick bidrag är 117 m och den längsta 7066 m lång.

Som underhållsutgifter som kan få bidrag godkänns i enlighet med bidragsvillkoren vanliga underhålls- och förbättringsåtgärder såsom grusning, underhåll av diken och trummor, plogning, halkbekämpning, sladdning, slåtter av vägrenar, dammbindning, slyröjning samt i fråga om broar granskning, underhåll och renovering.

På basis av informationen som samlats in från bidragsansökningarna har väglagens genomsnittliga vinterunderhållskostnader varit ca 950 euro/km. Jämfört med år 2017 har kostnadsnivån stigit med nästan 20 %.

Underhållsutgifterna för de väglag som sökt bidrag uppgick till totalt 1 128 470,49 euro, av vilka totalt 692 170,08 € uppfyller kravet för beviljande av bidrag. I underhållsutgifterna ingår talkoarbete till ett belopp av 14 280,00 euro. Underhållsbidrag beviljas om totalt 169 113,00 euro.

Bidrag

Väglagen som hör till underhållsklass 3 understöds med 18 %.

Väglagen som hör till underhållsklass 2 får dessutom ett tilläggsbidrag på 12 % och de som hör till underhållsklass 1 ytterligare 2 %.

Bidrag beviljas högst till det belopp som sökts.

Obligatoriska bilagor

Väglagen ska tillställa de obligatoriska bilagorna till bidragsansökan senast 30.6.2018 till kommunens registratur.. Väglagets namn ska tydligt framgå ur bilagorna.

Obligatoriska bilagor är bokslutsuppgifter och revisionsberättelse eller protokollet från väglagets allmänna sammanträde ur vilket det framgår att redovisningen har godkänts. Om väglaget inte har lämnat in de obligatoriska bilagorna inom utsatt tid, förfaller beslutet om bidrag för väglagets del.

Övriga bidragsvillkor

Användning av vägen för trafik till godo för andra än vägdelägarna får inte förbjudas det året man erhållit bidrag (96 § i lagen om enskilda vägar). Väglagen som får bidrag ska avlägsna vägmärken som visar körförbud. I övriga fall förfaller bidraget och det bidrag som eventuellt betalats ut återkrävs.

Mottagande av bidrag för enskilda vägar utgör inget hinder för väglagen att samla in användningsavgifter från andra än vägdelägarna.

Bilaga 1. Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2018

Bilaga 2. Förteckning över väglag som fortfarande saknar bilagor.

Beredare

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Hepari väglag har yrkat på rättelse av vägsektionens beslut 31.5.2018 § 33 om bidrag för enskilda vägar.

Hepari väglag hänvisar i sitt rättelseyrkande till följande faktorer:

  • Hepari väglag har ständigt hört till klass 1, men har i år fällts till underhållsklass 2.
  • På Heparivägen finns mycket livlig genomfartstrafik på grund av Sjökulla inlärningscenter och skol- och pendeltrafik.
  • Bilister, motorcyklister och mopedister använder Heparivägen som genväg och för att spara bränsle istället för att ta den längre rutten runt sjön Hepari.
  • Genomfartstrafiken belastar vägen avsevärt och av den anledningen anser väglaget att man fortsättningsvis borde omfattas av bidrag för underhållsklass 1.

 

Beslutsförslag

Föredragande

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Kommunaltekniska nämnden beslutar

1.
ta ärendet till behandling från den separat tillställda tilläggslistan

2.
förkasta besvären

Motiveringar

  • Vägsektionen har med sitt beslut 24.6.2008 § 3 beviljat Hepari väglag tillstånd att begränsa den utomstående trafiken med tilläggsskyltar (en bild på skylttexten ingår som bilaga). Samtidigt har vägsektionen beslutat att Hepari väglag i fortsättningen hör till den näst högsta klassen för utbetalning av kommunens bidrag. Vägsektionen har motiverat sitt beslut om bidragsklassen med de gällande bidragsvillkoren enligt vilka vägar där genomfartstrafik är förbjuden med tilläggsskyltar inte hör till underhållsklass 1.
  • Av någon anledning har vägsektionens beslut om underhållsklass 24.6.2008 § 3 inte verkställts under tidigare år. Därmed har Hepari väglag felaktigt hört till underhållsklass 1 och fått högre bidrag än vad den borde ha fått enligt beslutet.
  • Enligt 3 § i de gällande bidragsvillkoren hör vägar där genomfartstrafiken förbjuds med vägmärken inte till underhållsklass 1.

Må det ytterligare konstateras att det på Heparivägen anlagts farthinder och vägmärken med tilläggsskyltar (bl.a. 141 a Fartguppar med tilläggsskylten 814, 346 Fordons största tillåtna massa på axel 3 t) för vilka inte beviljats tillstånd av kommunen. 
Kommunaltekniska nämnden uppmanar väglaget att söka de vederbörliga tillstånden av vägsektionen.

Beslut

Kommunaltekniska nämnden beslutade enligt beslutsförslaget.

Kommunaltekniska nämnden beslutade behandla den här paragrafen efter § 85.

Kansliingenjör Elina Kasteenpohja avlägsnade sig från sammanträdet efter presentationen av denna paragraf kl. 18.42.

Inform

Heparin tiekunta Hepari väglag

Frågor