Kommunaltekniska nämnden, möte 14.6.2018

Protokollet är granskat

§ 97 Ersättningsanspråken i Kyrkslätts centrum

KIRDno-2018-90

Beredare

 • Ylva Wahlström, kunnossapitopäällikkö, ylva.wahlstrom@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Enligt entreprenadavtalet mellan Kyrkslätts kommuns kommunaltekniska underhållstjänster och RTA-Yhtiöt Oy började entreprenadtiden för vinterunderhållsentreprenaden på Kyrkslätts centrumområde 1.12.2017. På entreprenadområdet föll rikligt med snö och snöblandat regn mellan tisdagen 12.12.2017 och onsdagen 13.12.2017. Som följd av minusgraderna på natten frös den våta snön på gatorna och gång- och cykelvägarna vilket orsakade mycket svårigheter och farosituationer för personer och fordon som rörde sig på området.

Kommunen kontaktade entreprenören på eftermiddagen tisdagen 12.12.2017 och fick veta att entreprenören hade påbörjat nödvändiga vinterunderhållsåtgärder. Åtgärderna som började 12.12.2017 var otillräckliga. Onsdagen 13.12.2017 var bl.a. Kyrkslätts centrum, Munkkulla, Ravals, Lindal, Finnsbacka och Jungfruberget helt oskötta. I dessa områden började underhållsarbetet först på eftermiddagen 13.12.2017.  Gatorna på entreprenadområdet var i sin helhet plogade och sandade före torsdagen 14.12.2017.

RTA-Yhtiöt Oy har medgett att vinterunderhållet på entreprenadområdet var otillräckligt och att åtgärderna var försenade. RTA-Yhtiöt Oy har meddelat att de tar hand om ersättningsanspråken som inkommit till kommunen gällande fallet. I efterhand har RTA-Yhtiöt Oy gjort en skadeanmälan baserat på sin egen verksamhets skadeståndsanspråk. Beställaren har 21.5.2018 fått veta, på basen av RTA-Yhtiöt Oy:s ersättningsbeslut gällande ansvarsskada, att RTA-Yhtiöt Oy inte har besvarat alla ersättningsanspråk.

Under tiden för fallet uppstod följande materiella skador:

 • Sökande A: skadeanmälan (KIRDno_2018/90/03.06.02):
  13.12.2017 Ravalsvägen / Slättvägen. Ersättningsanspråket är 534,00 euro.
 • Sökande B: skadeanmälan (KIRDno_2018/37/03.06.02):
  14.12.2017 Klosterbrinken. Ersättningsanspråket preciseras senare.
 • Sökande C: skadeanmälan (KIRDno_2018/100/03.06.02):
  13.12.2017 Hästhagen. Entreprenören har lovat reparera skadorna före 16.6.2018.
 • Sökande D: skadeanmälan (KIRDno_2017/1641/03.06.02):
  15.12.2017 Klosterbrinken. Ersättningsanspråket är 110,00 euro.
 • Sökande E: skadeanmälan (KIRDno_2017/1660/03.06.02):
  13.12.2017 Munkkullavägen. Entreprenören har ersatt skadan, inget ersättningsanspråk.
 • Sökande F: skadeanmälan (KIRDno_2017/1661/03.06.02):
  13.12.2017 Ravalsvägen. Ersättningsanspråket är 1060,21 euro.
 • Sökande G: skadeanmälan (KIRDno_2017/1663/03.06.02):
  14.12.2017 Klosterbrinken. Ersättningsanspråket preciseras senare.
 • Sökande H: skadeanmälan (KIRDno_2017/1652/03.06.02):
  14.12.2017 Munkkullavägens korsning. Ersättningsanspråket är 945,50 euro.
 • Sökande I: skadeanmälan (KIRDno_2017/1634/03.06.02):
  14.12.2017 Klosterbrinken. Ersättningsanspråket är 1489,00 euro.
  Enligt 3 § lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden omfattar gatans underhåll de åtgärder som har till syfte att hålla en gata i ett sådant skick som är tillfredsställande med avseende på trafikens behov. Gatans underhåll omfattar även de åtgärder som på vintern är nödvändiga för att hålla en gata i ett sådant skick som är tillfredsställande med avseende på trafikens behov. Kyrkslätts kommuns kommunaltekniska underhållstjänster uppskattar att gatorna på entreprenadområdet inte till alla delar uppfyllde de lagstadgade kraven.
  Enligt 4 § lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden ansvarar kommunen för gatans underhåll. Kommunens lagstadgade ansvar flyttas inte över på den utomstående part som utför underhållet.
  I avtalet om vinterunderhållsentreprenaden på Kyrkslätts centrumområde (punkt 10.4 Ansvar till tredje part) konstateras, att i sådana fall, där kommunen enligt lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden eller markanvändnings- och bygglagen eller annars i egenskap av lagenlig gatuhållare eller på motsvarande grund kan vara ersättningsskyldig enligt lag i förhållande till en tredje person, sköts skadefall på så sätt att kommunen sköter ersättningsbehandlingen enligt sitt eget förvaltningsförfarande. Ifall skadan i de ovan nämnda fallen har orsakats av att entreprenören har försummat sina avtalsförpliktelser, har kommunen rätt att rikta ersättningsanspråk mot entreprenören. Kommunen har också rätt att framföra ersättningsanspråk ifall avtalsbrottet orsakar kommunen annan skada. Entreprenören skall föra lista över alla skadefall och -beslut. Beställaren har också rätt till alla entreprenörens dokument gällande sådana skadefall som skötts direkt.
  Enligt entreprenadavtalet (punkt 11.4. betalande av entreprenadpriset) kan beställaren kvittera sådana sanktioner ur entreprenadprisets löpande betalningsrater som orsakats av entreprenörens försummelser eller skadestånd som beställaren betalat till tredje personer.
  Kyrkslätts kommun har i Försäkringsbolaget Fennia en ansvarsförsäkring för offentligt samfund, vars självriskandel är 1 700 euro. Ansvarsförsäkringen för offentligt samfund ersätter person-, sak- och ekonomisk skada som kommunens verksamhet förorsakat någon och som kommunen enligt den gällande lagstiftningen är skyldig att ersätta. Kyrkslätts kommun gjorde 30.5.2018 en skadeståndsanmälan baserat på sin egen ansvarsskada.
  Enligt 17 § i kommunens förvaltningsstadga beslutar nämnderna om beviljande av skadestånd i ärenden som omfattas av nämndens befogenheter uppgående till högst 50 000 euro, i vilka kommunen är ersättningsskyldig eller i vilka den kan anses ersättningsskyldig, om inte annat bestäms i förvaltningsstadgan.

Beslutsförslag

Föredragande

 • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kommunaltekniska nämnden beslutar:

1.
betala 534,00 euro till sökande A enligt skadeståndskravet, till sökande D 110,00 euro enligt skadeståndskravet, till sökande F 1 060,21 euro enligt skadeståndskravet, till sökande H 945,50 euro enligt skadeståndskravet och till sökande I 1 489,00 euro enligt skadeståndskravet.

2.
befullmäktiga underhållschefen att betala till sökande B och sökande G ersättning baserat på ersättningsanspråk som preciseras senare.

3.
att Kyrkslätts kommun reparerar skadorna som orsakats sökande C ifall entreprenören inte reparerar skadorna före 16.6.2018.

4.
konstatera att skadestånd inte betalas till sökande E eftersom sökande har meddelat 5.6.2018 att inget ersättningsanspråk längre finns gällande detta ärende.

5.
ta ut ur entreprenadprisets sista betalningsrat eller entreprenadtidens säkerheter ersättningar som motsvarar skadeståndsanspråken orsakade av entreprenörens försummelser som beställaren betalat till tredje personer.

6.
konstatera att det inte finns något skadeståndsanspråk på en tjänsteinnehavare/arbetstagare.

7.
justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

Nämndens § 97 Ersättningsanspråken i Kyrkslätts centrum, föredragandens korrigerade beslutsförslag:

1.
beslutar konstatera att eventuella skadestånd till sökanden A, B, D, E, F, G, H och I ersätts på grundval av kommunens ansvarsförsäkring för offentligt samfund (ersättningsbeslut 3.6.2018, handläggnings-ID 18003172)

2.
beslutar att Kyrkslätts kommun ersätter sökande C för skador som förorsakats sökanden, om entreprenören inte reparerar skadorna före 16.6.2018 och att kommunen tar ut eventuella reparationskostnader ur entreprenadprisets sista betalningsrat eller avtalstidens säkerhet

3.
beslutar ta ut eventuella skadestånd som orsakats av entreprenörens försummelse och beställaren betalat tredje personer och parter samt ta ut skadeståndets självriskandel, som blir kvar för kommunen att betala, från entreprenadprisets sista betalningsrat eller avtalstidens säkerhet

4.
justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet

5.
konstatera att det inte finns något skadeståndsanspråk på en tjänsteinnehavare/arbetstagare.

Beslut

Kommunaltekniska nämnden beslutade i enlighet med det ändrade beslutsförslaget.

Inform

asianomaiset, RTA-Yhtiöt Oy, Vakuutusyhtiö Fennia Oy

Frågor