Kommunaltekniska nämnden, möte 14.6.2018

Protokollet är granskat

§ 87 Delgeneralplan för Kylmälä (projekt 41000), det justerade programmet för deltagande och bedömning kommunaltekniska nämnden för kännedom

KIRDno-2018-915

Beredare

  • Seppo Mäkinen, kaavoitusarkkitehti, seppo.makinen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Planens bakgrund och planeringssituation

Delgeneralplanen för Kylmälä inleddes i enlighet med det av kommunfullmäktige godkända planläggningsprogrammet 2008-2012 under år 2008. Programmet för deltagande och bedömning i delgeneralplanens inledande skede godkändes i kommunstyrelsen 16.6.2008 (§ 219) och anhängiggörandet av planen kungjordes 13.7.2008. Utkastet till Kylmälä delgeneralplan (beredningsunderlaget) godkändes i samhällstekniska nämnden 25.3.2010 (§ 22) och utkastmaterialet var framlagt 26.4-28.5.2010. Förslaget till delgeneralplan behandlades år 2015 och kommunstyrelsen godkände det 1.6.2015 (§ 195) och det var framlagt 22-30.6.2015 och 3.8-4.9.2015. Om förslaget till delgeneralplan lämnades 27 utlåtanden och 72 anmärkningar, av vilka flera hade flera undertecknare.

Det var avbrott i uppgörandet av planen åren 2011 - 2014 då man väntade på beslut om transportavloppsprojektet som leder från Nummela i Vichtis via norra Kyrkslätt och Kylmälä till Blombackens avloppsreningsverk i Esbo. Med hjälp av projektet hade man kunnat ersätta avloppsreningsverken i Vichtis kyrkby och Nummela samt ordna avloppsförsörjning också för bosättningskoncentrationer längs transportavloppet, såsom Kylmälä. I början av år 2015 fick man bekräftelse att det inte är ekonomiskt möjligt för Vichtis vattenverk eller dess kunder att leda avloppsvattnet från Vichtis till Blombacken i Esbo. Transportavloppet blir alltså inte av.

Myndighetssamrådet i planläggningens inledningsskede (MBL 66 § och MBF 18 §) hölls 17.4.2008 och myndighetssamrådet i förslagsskedet 17.2.2016. I förslagsskedets myndighetssamråd kom det särskilt fram bl.a. på basis av centrala utlåtanden om planen att utan betydande ändringar i planförslaget särskilt gällande dimensioneringen av och lösningar i fråga om åretruntboende är det osäkert om planen sätts i kraft. Kommunstyrelsen beslutade med anledning av detta 22.8.2016 (§ 241) om riktlinjerna för den fortsatta planeringen av planen, enligt vilken förslaget till delgeneralplan bereds på nytt och i den tillämpas delområdesvisa planbestämmelser i enlighet med huvudprincipen i ritningen som bifogats till mötesärendet (ingår som tilläggsmaterial till ärendet). En del av principerna kräver att ändringen i markanvändnings- och bygglagen träder i kraft, vilket skedde 1.5.2017. På grund av detta kunde planprojektet inte framskrida på över ett år. Det har bl.a. för miljöministeriets del inte heller uppgjorts några egentliga tillämpningsanvisningar till exempel i fråga om paragraf 44 i markanvändnings- och bygglagen (användning av generalplan som grund för bygglov och tillhörande dimensionering av boende).

Uppgjorda utredningar

Då arbetet med delgeneralplanen framskridit har det inte funnits behov av att uppgöra nya utredningar, eftersom man i det inledande skedet av planläggningen låtit göra omfattande utredningar om naturvärden, fornminnen, byggnadshistoria samt uppgjort en trafikgranskning.

Planens utgångspunkter och mål

Delgeneralplaneområdets areal är ca 1500 ha. Då planläggningen inleddes fanns det ca 730 fast bosatta personer på området, ca 290 byggnader som klassificeras som bostadsbyggnader för åretruntboende och ca 260 byggnader som klassificeras som fritidsbostäder. På området finns också byggnader som anknyter till jordbruket, och bl.a. flera hästgårdar.

Planeringsprojektet baserar sig på det länge fortsatta byggnadstrycket på Kylmälä område. Sedan början av planläggningen har utgångspunkten varit att utveckla området på villkoren för byaktigt boende, jordbruk och fritidsboende, men också anvisa områden för den allt tätare samhällsstrukturen. Man strävar efter att trygga områdets centrala särdrag även i fortsättningen, liksom genomförandet av byggplatser i enlighet med generalplanen. I arbetet med delgeneralplanen har man undersökt också möjligheterna och behoven av att förbättra trafiksäkerheten och det ökade servicebehovet på området, vilka innebär bl.a. ordnande av centraliserad vattenförsörjning och anvisande av områden för olika typer av service.

På delgeneralplaneområdet gäller två detaljplaner. Detaljplanen för Sjökulla skola (inlärningscentret) vann laga kraft 24.5.2013 och Lugnets detaljplan för handelsträdgårdens funktioner 10.3.2017.

Planeringsområde och dess särdrag

Delgeneralplaneområdet ligger i Kyrkslätts kommuns norra del mellan Veikkola tätort och Evitskogs by. Planområdet gränsar i norr till bosättningen vid stranden i Kalljärvi, i öster till Haapajärvi by och dess jordbruksområde, i sydost till Lappböle delgeneralplaneområde, i söder till Kylmälä bys södra gräns, i sydväst till Petäjärvi vattenområde samt i väster och i nordväst till Vichtis kommuns gräns.

Kylmälä delgeneralplaneområde fördelar sig i det västra glesbyggnads- och jordbruksområdet som fortfarande till stor del används för jordbruk och i det östra, byaktigare området med fristående småhus och fritidsbosättning. Säreget för den västra delen av delgeneralplaneområdet är dess lägenhetsstorlekar som är större än i den östra delen och idkande av jordbruk som klart urskiljer sig i landskapet och till vilket hästhållning ofta hör endera som anknytande eller självständig verksamhet. Delgeneralplaneområdets östra sida har en tätare struktur och delområdets läge närmare Veikkola tätort medför i framtiden tryck på spridningen av bosättningen och särskilt på nybyggande på byggplatser som redan använts. Fritidsbostädernas stora andel av byggnadsbeståndet, nästan hälften (ca 260 st.), är en särskild utmaning på det östra området. På grund av detta skulle enbart ändring av fritidsbostäder till åretruntboende medföra tilläggsbyggande på området och öka användningsgraderna av fastigheterna. Områdets lägenheter är på en del av området mycket små och särskilt trafiknätet är till sin dimensionering och sitt skick underdimensionerat för en avsevärd ökning av boendet. Utöver fritidsbostädernas nybyggnads- och användningspotential finns det med dimensioneringsprincipen i Kyrkslätts generalplan 2020 förenliga, outnyttjade byggplatser på ca 50 lägenheter. Vattenförsörjningen på hela delgeneralplaneområdet är beroende av fastighetsspecifika lösningar.

Byggförbud och åtgärdsbegränsning

På området har under uppgörandet av delgeneralplaneringen rått byggförbud och åtgärdsbegränsning (MBL 38 § och 128 §) som förlängts en gång (kommunfullmäktige 19.12.2013 § 155 och trätt i kraft 23.1.2014). I samband med byggförbudet beslutade man att det inte gäller reparations- och ändringsarbeten av befintliga byggnader, utvidgningar och ekonomibyggnader som genomförs på gårdsområdet, byggande av ekonomibyggnader, behovsområden och andra projekt som är nödvändiga med tanke på jordbruk samt projekt som har ett gällande undantagsbeslut eller avgörande som gäller planeringsbehov. Med anledning av ändringarna har man på området förordat också förnyande av fritidsbyggnader då när man ansett att de inte förorsakar olägenhet för uppgörandet av delgeneralplanen. Byggförbudet och åtgärdsbegränsningen gäller till 22.1.2019. Byggförbudet gäller dock inte detaljplanerade områden.

Behov av revision av PDB

Eftersom det under uppgörandet av planen skett flera förändringar i tidtabellen för delgeneralplanen och i den styrande inverkan i planerna på högre nivå och i markanvändningsplanerna, är det motiverat att utarbeta programmet för deltagande och bedömning på nytt. Målet med programmet för deltagande och bedömning är att informera områdets invånare och andra intressenter om planens bakgrund och syfte, preciserade utgångsuppgifter och eftersträvad tidtabell.

Fortsatta åtgärder gällande beredningen av delgeneralplanen

I den fortsatta beredningen tillämpas riktlinjerna för den fortsatta beredningen av planen som kommunstyrelsen beslutat (22.8.2016 § 241). I enlighet med detta bereds förslaget till delgeneralplan på nytt och i den tillämpas delområdesvisa planbestämmelser i enlighet med huvudprincipen i ritningen som bifogats till kommunstyrelsen sammanträde (ritningen för huvudprinciper i den fortsatta beredningen av Kylmälä delgeneralplan, kommunstyrelsens beslut 22.8.2016).

Syftet är att lägga fram det justerade förslaget till delgeneralplan hösten 2018 och godkännandet av planen torde ske år 2019.

 

Tilläggsmaterial:
- Kylmälän osayleiskaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- Kylmälän osayleiskaava, tarkistetun osayleiskaavaehdotuksen valmistelun periaatteista päättäminen (KH 22.8.2016, § 241)
- Kylmälän osayleiskaavan jatkovalmistelun pääperiaatteet -piirros, pöytäkirjan liite kunnanhallituksen päätökseen 22.8.2016

Beslutsförslag

Föredragande

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kommunaltekniska nämnden antecknar presentationen av programmet för deltagande och bedömning för delgeneralplanen för Kylmälä för kännedom.

Beslut

Kommunaltekniska nämnden beslutade enligt beslutsförslaget.


Frågor