Kommunaltekniska nämnden, möte 14.6.2018

Protokollet är granskat

§ 83 Axboda-Tolls väglags rättelseyrkande, vägbelysning på enskilda vägar

KIRDno-2018-207

Tidigare behandling

Beredare

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Nuvarande praxis

Kyrkslätts kommun har vid sitt sammanträde 10.6.1974 § 4 beviljat bidrag för belysning av enskilda vägar. Det beviljade bidraget har varit 20-30 % av kostnaderna för byggandet av belysningen.  Väglaget har ansvarat för vägbelysningens brukskostnader.

Kommunstyrelsen i Kyrkslätt beslutade följande vid sitt sammanträde 12.1.1976 § 53 på förslag av tekniska nämnden 11.12.1975 § 374:

1. Kommunen förbinder sig i princip att ansvara för allt underhåll av och brukskostnader för vägbelysning på enskilda vägar efter att belysningslinjerna har godkänts för kommunens del.

2. Man upprättar ett skriftligt avtal över övergången. Avtalet upprättas av byggnadskansliet och godkänns av tekniska nämnden.

Beslutet har motiverats på följande sätt:

- Energikostnaderna förekommer inom underhållskostnaderna för vägen och därigenom deltar kommunen i dem i form av bidrag.

- Esbo Elektriska Ab har förutsatt att kommunen är avtalspartner.

- Väglagen har i onödan byggt energimätningspunkter och elomkopplare  även om det finns kommunal vägbelysning alldeles i närheten.

Härnäst har ärendet behandlats i kommunstyrelsen 13.1.1994 § 108. Den tekniska nämnden föreslog kommunstyrelsen att beslutet om utbetalning av belysning av enskilda vägar återtas och väglagens belysningskostnader dras av från bidragen som utbetalas till dem. Kommunstyrelsen meddelade tekniska nämnden att kommunstyrelsens beslut 12.1.1976 § 53 inte hindrar tekniska nämnden från att anpassa beloppet som används för vägbelysning till de befintliga resurserna även när det är fråga om vägbelysning av enskild väg som kommunen finansierar.

Samhällstekniska nämndens vägsektion har 15.1.2007 § 3 fattat ett beslut enligt vilket den anslutningsavgift som elentreprenören eventuellt uppbär inte ingår i det bidrag för vägbelysning som kommunen beviljar.

Sammandrag

Under perioden 1.1.1963 - 31.12.2017 fanns det totalt 62 st. väglag som erhållit bidrag för belysning av enskilda vägar och belysningen täcker ca 80 km enskilda vägar. I nutida pengar har bidrag om ca 455 000 euro beviljats.

Nuvarande bidragsformer

Bidragsvillkoren som berör belysning av enskilda vägar har senast godkänts i kommunaltekniska nämnden 23.11.2017 § 71. Enligt § 5 i bidragsvillkoren:

- Bidrag för vägbelysning beviljas för byggande av vägbelysning. Kommunen understöder inte den anslutningsavgift till vägbelysning som elbolaget eventuellt uppbär.

- Projektplan och minst två elentreprenörers anbud ska tillställas kommunen i samband med ansökan om bidrag.

- Bidraget för vägbelysning är prövningsbaserat och bidragets belopp fastställs enligt objekt inom ramen för de anslag som står till förfogande.

- Till nya vägbelysningar som byggs ansluts en separat elförbrukningsmätare som mäter vägbelysningens elförbrukning.

Enligt § 3 i bidragsvillkoren betalar kommunen bidrag endast för underhålls- och förbättringsarbeten som hör till normalt vägunderhåll. Vägbelysningens energikostnader omfattas därmed inte av bidrag.

Beslutsförslag

Föredragande

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Vägsektionen tar ärendet till beredning.

Beslut

Väglagen är i ojämlik ställning på grund av att en del väglag får driftskostnaderna för vägbelysningen betalda.

För att väglagen ska vara i jämlik ställning, föreslår vägsektionen kommunaltekniska nämnden följande:

För alla vägbelysningar på enskilda vägar ska på väglagets bekostnad installerats förbrukningsmätare, om sådana inte redan installerats. Installationerna ska göras före utgången av år 2018.

Väglaget ingår ett avtal direkt med elleverantören eller alternativt fakturerar kommunen elförbrukningen enligt utfallet av väglaget.

Kommunen säger upp de gällande avtalen för underhåll av belysningen.

Vägsektionen kan bevilja väglaget bidrag för förnyande av belysningen till en mer energieffektiv belysning (led-lampor).

Beredare

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Vägsektionen har vid sitt sammanträde 29.3.2018 § 19 behandlat ärenden gällande vägbelysningen på enskilda vägar.

Beslutsförslag

Föredragande

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Kommunaltekniska nämnden beslutar följande:

1.
För alla vägbelysningar på enskilda vägar ska på väglagets bekostnad installeras förbrukningsmätare, om sådana inte redan installerats. Installationerna ska göras före utgången av år 2018.

2.
Väglaget ingår ett avtal direkt med elleverantören, eller alternativt fakturerar kommunen väglaget för den förverkligade elförbrukningen.

3.
Kommunen säger upp de gällande avtalen för underhåll av belysningen.

4.
Vägsektionen kan bevilja väglaget bidrag för förnyande av belysningen till en mer energieffektiv belysning (led-lampor).

Beslut

Kommunaltekniska nämnden beslutade enligt beslutsförslaget.

Beredare

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Väglaget Axboda-Tolls föreslår att Kyrkslätts kommun betalar driftskostnaderna för vägbelysningen på alla enskilda vägar. Kommunen ska åtminstone betala driftskostnaderna för de enskilda vägar som ligger på tätortsområde och som även övriga kommuninvånare än delägarna i väglagen använder som friluftsrutt.

Motivering

Kommunaltekniska nämndens beslut har motiverats med att väglagen är i ojämlik ställning på grund av att en del väglag får driftskostnaderna för vägbelysningen betalda. För att alla kommuninvånare som bor längs enskilda vägar ska vara i jämlik ställning som kommuninvånarna som bor längs kommunens gator, borde kommunen ansvara för driftskostnaderna för vägbelysningen på alla enskilda vägar.

Axbodavägen ligger nära kommuncentrum, alldeles nära Hindersby och Bredbergets bostadsområden, så vägen används som friluftsstråk också av andra kommuninvånare än bara väglagets delägare. Troligtvis rör det sig fler motionärer och hundrastare än väglagsdelägare längs vägen under ett dygn.

I förslaget till detaljplan för Tollsbacken, som är framlagt som bäst, har Axbodavägen antecknas som gata som reserveras för fotgängare och cyklister och enligt detaljplaneförslaget skulle hela Axbodavägen vara en del av gång- och cykeltrafiksförbindelsen mellan Tolls/Bredberget och kommuncentrum.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Kommunaltekniska nämnden beslutar

1
förkasta rättelseyrkandet till den del det gäller alla väglag som har vägbelysning

2
godkänna rättelseyrkandet för Axboda-Tolls väglags del.

Motivering

Från kommunens perspektiv är det ändamålsenligt att kommunen sköter underhållet av belysningen på de enskilda vägar som har genomfartstrafik som betjänar kommuninvånarna eller vägavsnitten i övrigt bedöms vara en förbindelse av stor betydelse i allmänhet.

Tollsbackens och Festbergets justerade detaljplaneförslag har varit framlagda 23.4 – 25.5.2018. Den preliminära tidtabellen för behandlingen av planerna för godkännande är mellan slutet av år 2018 till början av år 2019. Kommunaltekniska sektorns preliminära bedömning för byggandet på Festbergets planområde är åren 2021-2022. För Tollsbackens detaljplaneområdes del är tidtabellen 2022-2023.

Beslut

Kommunaltekniska nämnden beslutade enligt beslutsförslaget.

Inform

Axboda-Tolls tiekunta

Frågor