Fritidssektionen, möte 19.12.2018

Protokollet är granskat

§ 80 Uppdelning av idrottstjänsternas organisationsbidrag år 2019 i olika bidragsformer och kungörande att bidrag kan sökas

KIRDno-2018-1537

Beredare

  • Seppo Savikuja, seppo.savikuja@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kommunfullmäktige godkände 15.12.2018 budgeten för år 2019 och ekonomiplanen för åren 2020–2021.

För idrottstjänsternas bidrag till sammanslutningar finns det sammanlagt 530 129 € till förfogande, varav totalt 147 410 € har anvisats till verksamhets- och projektbidrag för föreningar.

Verksamhetsutrymmesbidragen har anvisats 382 719 €. Verksamhetsutrymmesbidragen är avsedda för täckande av de lokala idrottsföreningarnas kostnader för användning av kommunens verksamhetsutrymmen (simhallen, skolor, ungdomsgårdar mm.) Bidraget utbetalas i efterhand i enlighet med andra förvaltningars interna fakturering av idrottstjänsterna och utlyses inte separat.

Enligt 66 § i förvaltningsstadgan har fritidssektionen befogenhet att besluta om grunderna för fördelning av och beviljande av bidrag i enlighet med de principer som nämnden har godkänt.

Enligt Kyrkslätts kommuns idrottsnämnds bidragsreglemente, som godkändes av idrottsnämnden 10.12.2009 § 104, kan fritidssektionen dela upp bidragen till verksamhets-, projekt- och hyresbidrag. Verksamhetsbidrag kan ansökas av registrerade föreningar i Kyrkslätt eller av föreningar som lämnat in registreringsansökan senast i slutet av juni det föregående året. Föreningens huvudsakliga syfte enligt reglerna ska vara motion/friluftsverksamhet.

Antalet medlemmar i en förening som söker verksamhetsbidrag skall vara minst 15 personmedlemmar, av vilka 4/5 (80 %) Kyrkslättsbor. Om detta villkor (4/5) inte uppfylls, minskas det beviljade bidraget med hälften. Då skall andelen Kyrkslättsbor vara minst 3/5 (60%).

Idrottsnämnden har godkänt fyra verksamhetsindikatorer som grund för utdelning av verksamhetsbidrag. Fritidssektionen beslutar årligen om den andel verksamhetsbidrag som beviljas utgående från indikatorerna. Bidragens andel kan vara högst 60 % av de godkända verksamhetsutgifterna.

I 22 § i bidragsreglementet finns bestämmelser om ansökan om bidrag och om ansökningstiderna. Fritidssektionen delar in projektbidragen under de olika ansökningstiderna i sådana bidrag som söks på basis av planer och sådana som söks på basis av verifikat.

Enligt 23 § i bidragsreglementet kan en förening, som enligt bidragsreglementet kan beviljas allmänt bidrag, på ansökan beviljas förskott på det allmänna bidraget. På verksamhetsbidraget kan det beviljas 100–5 000 € förskott.

Ungdomsdirektör Seppo Savikuja är närvarande vid sammanträdet som sakkunnig under behandlingen av detta ärende.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Fritidssektionen beslutar:

1.
dela upp bidragsanslaget inom idrottstjänsterna 147 410 € i följande bidragsformer och kungöra att följande bidrag får sökas:

– projektbidrag för lönekostnader som uppstår vid ordnande av motion för specialgrupper i Kyrkslätts simhall våren 2019 (ansöks i förväg på basis av planer), 4 750 €, kan sökas senast 14.1.2019 kl. 16.00.

– verksamhetsbidrag 74 710 €, kan sökas senast 31.3.2019 kl. 16.00. Av bidraget beviljas 50 % på basis av verksamhetsindikatorerna.

– projektbidrag för anläggning/grundlig förbättring av idrottsplats (ansöks i förväg på basis av planer), 8 000 €, kan sökas senast 31.3.2019 kl. 16.00.

- projektbidrag för genomförande av ett särskilt evenemang som verkställs vid en viss tidpunkt (söks på förhand på basis av planer, betalas på basis av verifikat) 7 000 €, kan sökas senast 31.3.2019 kl. 16.00.

– projektbidrag för främjande av sjöräddningsverksamhet (ansöks i förväg på basis av planer), 5 000 €, kan sökas senast 31.3.2019 kl. 16.00.

– projektbidrag för lönekostnader som uppstår vid ordnande av motion för specialgrupper i Kyrkslätts simhall hösten 2019 (ansöks i förväg på basis av planer), 4 750 €, ansökan senast 31.8.2019 kl. 16.00.

– projektbidrag till utgifter för tillverkning av kartor (söks på basis av verifikat) 5 200 €, kan sökas senast 30.11.2019 kl. 16.00. Bidraget beviljas enligt villkoren i idrottsnämndens beslut 6.11.2014 § 72.

– projektbidrag för kostnader för utbildningsverksamhet (ansöks på basis av verifikat), 17 000 €, kan sökas senast 30.11.2019 kl. 16.00.

– projektbidrag för hyreskostnader för idrottsplatser (ansöks på basis av verifikat), 18 000 €, kan sökas senast 30.11.2019 kl. 16.00.

– idrottsstipendier och uppvaktningar 3 000 €.

2.
att förskott på verksamhetsbidrag kan ansökas av föreningar som är berättigade till bidraget enligt 23 § i bidragsstadgan.

3.
att ansökningar inklusive bilagor inom utsatt tid ska inlämnas på något av kommunens registreringsställen

4.
att ansökningar som lämnas in för sent inte beaktas.

5.
justera detta beslut vid sammanträdet.

Beslut

Fritidssektionen beslutade enligt förslaget.

Inform

Liikuntayhdistykset

Sökande av ändring

Besvärsförbud

 

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.