Fritidssektionen, möte 19.12.2018

Protokollet är granskat

§ 83 Ungdomstjänster – Projektbidrag 2018 (6/2018)

KIRDno-2018-128

Beredare

  • Risto Rossi, risto.rossi@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Enligt 66 §, kapitel 8 i förvaltningsstadgan har sektionen till uppgift att besluta om grunderna för fördelning av och beviljande av bidrag i enlighet med de principer som nämnden har godkänt. Sektionen kan överföra sin befogenhet till en myndighet som lyder under den.

Ungdomsnämnden har den 28.11.2006 godkänt bidragsreglementet för ungdomsnämnden och verksamhetsindikatorerna för verksamhetsbidrag.

Enligt bidragsreglementet kan sektionen dela upp bidragen i verksamhets- och projektbidrag.

Om en grupp ansöker om bidrag som anvisats ungdomsverksamhet måste 2/3 av medlemmarna vara yngre än 29 år och bo i Kyrkslätt.

Enligt bidragsreglementets punkt 2 kan bidragens andel vara högst 85 % av de godkända verksamhetsutgifterna.

Punkt 9.2 i bidragsstadgan styr ansökningen av och ansökningstiderna för bidrag. Fritidssektionen beslutade den 24.1.2018 § 5 att fördela ungdomstjänsternas organisationsbidrag för år 2018 i olika bidrag och utlysa bidragen. Kungörelse om ansökningen har publicerats på kommunens anslagstavla för offentliga kungörelser, i tidningen Västra Nyland och i tidningen Kirkkonummen Sanomat. Man har dessutom informerat ungdomsorganisationer om ärendet med ett meddelande till organisationerna. När fritidssektionen utlyste bidragen beslutade den att ansökningar jämte bilagor ska lämnas in hos kommunens registratur före utgången av tidsfristen och att ansökningar som lämnas in för sent lämnas obeaktade (bidragsreglementet, punkt 9.2).

Fritidssektionen anvisade för projektbidrag sammanlagt 15 000 euro och fördelade summan på följande projektbidrag: Evenemang och materiel för verksamheten, förebyggande av utslagning, fristående ungdomsverksamhetsgrupper och verksamhetsstart. Fritidssektionen kan även dela ut priser från beloppet. Projektbidrag kan ansökas året om och ansökan ska lämnas till fritidssektionen senast 21 dygn före evenemanget eller tillställningen. Bidraget utbetalas retroaktivt mot godkända verifikat eller enligt avtal. Bidraget får endast användas för det specifika syfte som det beviljats för. I projekt som beviljas projektbidrag kan personalutgifterna utgöra högst 50 % av de totala kostnaderna.

För att säkerställa att anslaget räcker för hela året, har maximibeloppet för beviljade bidrag av godkända utgifter som bidraget ansöks för tidigare satts till 50 %. Enligt en bedömning av de kvarstående anslagen kan maximibeloppet höjas till 60 % för resten av året.

Enligt 97 § i kommunallagen finns bestämmelser om jäv för andra förtroendevalda, revisorerna samt kommunens tjänsteinnehavare och arbetstagare i 27-30 § i förvaltningslagen.

Som bilaga till föredragningslistan ingår en sammanställning av de lokala ungdomsföreningarnas ansökningar om projektbidrag. Av sammanställningen framgår sökta projektbidrag och föredragandens beslutsförslag. Projektbidragsansökningarna finns framlagda till påseende för sektionens ledamöter i fritidskansliet och vid sektionens sammanträde.

Ungdomsdirektör Seppo Savikuja är närvarande vid sammanträdet som sakkunnig under behandlingen av detta ärende.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Fritidssektionen beslutar:

1.
som projektbidrag för lokala ungdomsföreningar bevilja Veikkolan Eräveikot ja haltiat ry 600 € och Kyrkslätt Scouter r.f. 924 € (evenemang och utrustning för verksamheten)

2
att bidragsbeslutet delges enligt punkt 3 i det gällande bidragsreglementet.

3.
justera beslutet vid sammanträdet.

Beslut

Fritidssektionen beslutade enligt förslaget.

Inform

hakijat

Sökande av ändring

Den som är missnöjd med detta beslut kan göra en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

Ett rättelseyrkande kan framställas av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmar.

Rättelseyrkandet framställs till bildnings- och fritidsnämnden.

Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

En part anses ha fått del av beslutet, om inte något annat visas, sju dagar efter att beslutet avsändes eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som är antecknad i ett särskilt intyg över delfående av beslutet.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när beslutet har lagts fram offentligt.

Dagen för delfåendet eller den dag då beslutet lagts fram ska inte medräknas då tiden för yrkande på rättelse beräknas.

I rättelseyrkandet som ska riktas till bildnings- och fritidsnämnden ska anges:

- det beslut i vilket ändring söks

- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

- de grunder på vilka ändring yrkas

- ändringssökandens namn och hemkommun

- den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Rättelseyrkandet ska undertecknas egenhändigt av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort rättelseyrkandet, ska i rättelseyrkandet även uppges namn och hemkommun för denna person.

Rättelseyrkandet ska lämnas till adressen nedan under tjänstetid, innan tiden för yrkande på rättelse går ut.

Rättelseyrkandet ska postas i så god tid att det hinner fram till registraturen på den sista dagen för tiden för yrkande på rättelse, innan registraturens tjänstetid slutar.

Rättelseyrkandet kan före utgången av tiden för yrkande på rättelse lämnas också som telefax eller per e-post på avsändarens eget ansvar.


Kontaktuppgifter:

Kyrkslätts kommun, bildnings- och fritidsnämnden
Besöksadress: Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt
Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt
telefonväxel (09) 29671
e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi

tjänstetid: må kl. 8.30 – 17.00, ti-fr kl. 8.30 – 16.00.