Fritidssektionen, möte 19.12.2018

Protokollet är granskat

§ 85 Ordnande av verkstadsverksamhet med Svenska Produktionsskolan (SVEPS)

KIRDno-2017-1345

Beredare

  • Seppo Savikuja, seppo.savikuja@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Enligt 13 § i ungdomslagen (1285/2016) ska verkstadsverksamheten för unga med hjälp av träning förbättra den unges färdigheter för att kunna komma in på en utbildning, slutföra en utbildning och komma in på den öppna arbetsmarknaden eller få tillgång till någon annan service som den unge behöver.

Enligt 8 kapitlet 66 § 10 punkten beslutar fritidssektionen om ordnande av verkstadsverksamhet för ungdomar. Fritidssektionen har 16.8.2017 § 8 punkt 3 beslutat överföra beslutanderätten om ordnande av verkstadsverksamhet för unga, med undantag av avtal, till ungdomsdirektören.

Fritidssektionen godkände 15.11.2017 § 38 ett avtal med Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab om ordnande av arbetsverkstadsverksamhet för ungdomar och ordnande av uppsökande ungdomsarbete fram till 31.12.2018. Enligt avtalet producerar Svenska Framtidsskolan verkstadsverksamhet och tjänster inom uppsökande ungdomsarbete för svenskspråkiga unga i Kyrkslätt.

SVEPS verkstad och tillhörande verksamhet hade 11 ungdomar från Kyrkslätt som klienter år 2017 och 7 ungdomar år 2018 (19.11.2018).

Man har tillsammans med representanter för Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Prakticum Ab/SVEPS gjort upp ett nytt avtal som gäller verkstadsverksamhet för svenskspråkiga unga. I det nya avtalet om uppgjorts för 2019 står verkstadsverksamheten för unga som ett eget separat avtal. Man föreslår att avtalet ingås som ett avtal som gäller tills vidare, såsom avtalet om finskspråkig verkstadsverksamhet med Omnia. Kommunen betalar Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Prakticum Ab 5 000 euro per år för ordnande av verkstadsverksamhet för unga.

Ungdomsdirektör Seppo Savikuja är närvarande vid sammanträdet som sakkunnig under behandlingen av detta ärende.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Fritidssektionen beslutar 

1.

godkänna det bifogade avtalet om verkstadsverksamhet för unga med Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Prakticum Ab från och med 1.1.2019

2.

justera beslutet vid sammanträdet.

Beslut

Fritidssektionen beslutade enligt förslaget.


Sökande av ändring

Den som är missnöjd med detta beslut kan göra en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

Ett rättelseyrkande kan framställas av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmar.

Rättelseyrkandet framställs till bildnings- och fritidsnämnden.

Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

En part anses ha fått del av beslutet, om inte något annat visas, sju dagar efter att beslutet avsändes eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som är antecknad i ett särskilt intyg över delfående av beslutet.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när beslutet har lagts fram offentligt.

Dagen för delfåendet eller den dag då beslutet lagts fram ska inte medräknas då tiden för yrkande på rättelse beräknas.

I rättelseyrkandet som ska riktas till bildnings- och fritidsnämnden ska anges:

- det beslut i vilket ändring söks

- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

- de grunder på vilka ändring yrkas

- ändringssökandens namn och hemkommun

- den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Rättelseyrkandet ska undertecknas egenhändigt av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort rättelseyrkandet, ska i rättelseyrkandet även uppges namn och hemkommun för denna person.

Rättelseyrkandet ska lämnas till adressen nedan under tjänstetid, innan tiden för yrkande på rättelse går ut.

Rättelseyrkandet ska postas i så god tid att det hinner fram till registraturen på den sista dagen för tiden för yrkande på rättelse, innan registraturens tjänstetid slutar.

Rättelseyrkandet kan före utgången av tiden för yrkande på rättelse lämnas också som telefax eller per e-post på avsändarens eget ansvar.


Kontaktuppgifter:

Kyrkslätts kommun, bildnings- och fritidsnämnden
Besöksadress: Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt
Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt
telefonväxel (09) 29671
e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi

tjänstetid: må kl. 8.30 – 17.00, ti-fr kl. 8.30 – 16.00.