Fritidssektionen, möte 19.12.2018

Protokollet är granskat

§ 88 Ordnande av kameraövervakning i Framnäs servicebyggnad och i fotbollshallen i Masaby

KIRDno-2017-1532

Beredare

  • Seppo Savikuja, seppo.savikuja@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Anvisningarna som gäller kameraövervakning i kommunen har behandlats i kommunens ledningsgrupp 29.3.2016, i kommunens samarbetsgrupp 30.3.2016 och i kommunens förvaltningsgrupp 1.4.2016.

Enligt dataombudsmannens anvisning (11.4.2011) beslutar den personuppgiftsansvariga organisationen om ibruktagande av kameraövervakning.

Enligt 4 kapitlet 17 § punkt 6 i förvaltningsstadgan beslutar varje nämnd om användningsprinciper och öppettider för fastigheter, lokaler, inrättningar och områden i sin besittning, om inte annat bestäms i förvaltningsstadgan. Föreskrifterna i 17 § i förvaltningsstadgan följs till tillämpliga delar inom sektionerna och direktionerna.

Beslut om ibruktagande av kameraövervakning fattas av den nämnd/sektion i vars besittning fastigheten ifråga är. Fritidssektionen beslutar om kameraövervakningsärenden i de lokaler som den förvaltar.

Upphandlingen av övervakningskameror har koncentrerats till utrymmesförvaltningen (nämnden för serviceproduktion 26.1.2012 § 10).

På kameraövervakning tillämpas dataskyddslagar. Personuppgiftslagen (523/1999) är en allmän lag om behandlingen av personuppgifter och dess principer tillämpas vid behandling av personuppgifter, då inspelande eller annat upptagande av material med övervakningskamera utförs. Enligt personuppgiftslagen ska data som samlas in genom inspelning begränsas till personuppgifter som är nödvändiga för att verksamheten ska kunna skötas. Behandling av personuppgifter som inte specificerats på förhand (och som skrivits in i registerbeskrivningen) är enligt 7 § i personuppgiftslagen inte tillåten.

Om kameraövervakning på arbetsplatsen föreskrivs i 16–17 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet. Kameraövervakning är tillåten då syftet är att trygga den personliga säkerheten för arbetstagare och/eller andra personer som vistas i arbetsgivarens lokaler, skydda egendom, övervaka att produktionsprocesserna fungerar på ett ändamålsenligt sätt samt för att förhindra och utreda ovanstående situationer som äventyrar säkerheten, egendom eller produktionsprocesser.

I Kyrkslätt har kameraövervakningen i huvudsak placerats utomhus för att förebygga skadegörelse. I vissa fastigheter finns övervakningskameror också inomhus bl.a. av säkerhetsskäl och för att skydda egendom.

Registerbeskrivningen över inspelande kameraövervakning finns på anslagstavlan eller på annan offentlig plats i fastigheten ifråga. Man ska också sakligt informera om kameraövervakningen. Det mest typiska sättet att meddela är att man sätter upp dekaler eller skyltar som berättar om kameraövervakningen på ytterdörrarna och andra synliga platser.

Den chef som ansvarar för verksamheten i fastigheten upprättar en registerbeskrivning och ombesörjer att skyltar/dekaler som informerar om kameraövervakningen finns synligt framme. Registerbeskrivningen innehåller omnämningar om för vilket ändamål kameraövervakningen används, vem som har rätt att se inspelningarna och hur inspelningarna förstörs.

Man får se på inspelningarna endast för de ändamål som nämns i registerbeskrivningen. Om man ser på inspelningen, dokumenteras det på en separat blankett. Man rekommenderar att åtminstone den person som representerar den personuppgiftsansvarige, fastighetens vaktmästare eller annan motsvarande person samt en person som representerar arbetarskyddet är närvarande då man tittar på inspelningen.

Enligt anvisningarna är det ändamålsenligt att radera inspelningarna från servern så fort som möjligt. Maximitiden för lagring av inspelningar är ett år. Undantagsvis kan inspelningar sparas längre ifall inspelningen behövs för utredning av ett pågående ärende eller av annan särskild orsak. I vanliga fall raderar inspelningsapparaten självständigt de äldsta inspelningarna. Sättet att förstöra data skrivs också in i registerbeskrivningen.

Av de lokaler som är i fritidssektionens besittning verkställs kameraövervakning i servicebyggnaden i Masaby idrottspark (Framnäs) och i fotbollshallen i Masaby. Kameraövervakningen i servicebyggnaden i Masaby idrottspark och i fotbollshallen i Masaby har behandlats i kommunens samarbetsgrupp 30.11.2018.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Fritidssektionen beslutar ta i bruk kameraövervakning i servicebyggnaden i Masaby idrottspark och i fotbollshallen i Masaby för det syfte som framförs i registerbeskrivningen som ingår som bilaga.

Beslut

Fritidsnämnden beslutade enligt förslaget.

Inform

Huoltomestari, nuorisotoimenjohtaja, vapaa-aikasihteeri

Sökande av ändring

Den som är missnöjd med detta beslut kan göra en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

Ett rättelseyrkande kan framställas av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmar.

Rättelseyrkandet framställs till bildnings- och fritidsnämnden.

Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

En part anses ha fått del av beslutet, om inte något annat visas, sju dagar efter att beslutet avsändes eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som är antecknad i ett särskilt intyg över delfående av beslutet.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när beslutet har lagts fram offentligt.

Dagen för delfåendet eller den dag då beslutet lagts fram ska inte medräknas då tiden för yrkande på rättelse beräknas.

I rättelseyrkandet som ska riktas till bildnings- och fritidsnämnden ska anges:

- det beslut i vilket ändring söks

- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

- de grunder på vilka ändring yrkas

- ändringssökandens namn och hemkommun

- den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Rättelseyrkandet ska undertecknas egenhändigt av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort rättelseyrkandet, ska i rättelseyrkandet även uppges namn och hemkommun för denna person.

Rättelseyrkandet ska lämnas till adressen nedan under tjänstetid, innan tiden för yrkande på rättelse går ut.

Rättelseyrkandet ska postas i så god tid att det hinner fram till registraturen på den sista dagen för tiden för yrkande på rättelse, innan registraturens tjänstetid slutar.

Rättelseyrkandet kan före utgången av tiden för yrkande på rättelse lämnas också som telefax eller per e-post på avsändarens eget ansvar.


Kontaktuppgifter:

Kyrkslätts kommun, bildnings- och fritidsnämnden
Besöksadress: Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt
Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt
telefonväxel (09) 29671
e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi

tjänstetid: må kl. 8.30 – 17.00, ti-fr kl. 8.30 – 16.00.