Fritidssektionen, möte 19.12.2018

Protokollet är granskat

§ 86 Isturer för kommuninvånarna på Varuboden Areena via HCK Salamat ry år 2019

KIRDno-2018-1368

Tidigare behandling

Beredare

Seppo Savikuja, seppo.savikuja@kirkkonummi.fi

Beskrivning

HCK Salamat ry har kontaktat kommunens fritidstjänster 3.10.2018 och föreslår att kommunen köper isturer av föreningen för allmänna turer för kommuninvånarna i Kyrkslätts allaktivitetshall Varuboden Areena 21.10 - 30.12.2018 söndagar kl. 15-16.00, med undantag av 2.12.2018. Användningstimmarna i förslaget är sammanlagt 10 h 15 min. och timpriset 180 euro per timme. Därmed är den totala kostnaden 1 845 euro för den föreslagna tidsperioden.

Fritidstjänsterna har fått förfrågningar om skridskoåkningsturer för allmänheten i ishallen.

Fritidssektionen beslutade 20.12.2017 godkänna ett avtal för år 2018 mellan Kyrkslätts kommun och Kirkkonummen Monitoimihalli Oy för vårperioden 1.1-30.6.2018. För höstperiodens del 1.8-31.12.2018 kan användningsavtalet undertecknas endast så att turerna för allmänheten inkluderar även en vardagskväll eller veckoslut. Kyrkslätts kommun hade ett användningsavtal med Kirkkonummen Monitoimihalli Oy för vårperioden 2018.  För höstperiodens del meddelade hallbolaget att man med hänvisning till delägarturer och andra avtalsturer inte säljer den i fritidssektionens beslut konstaterade veckovisa isturen för allmänheten på en vardagskväll eller veckoslut till kommunen. Kommunens istid under höstperioden har årligen varit under perioden 1.10-31.12.

Fritidssektionen beslutade vid sitt sammanträde 6.6.2018 konstatera att man inte nått ett avtal under förhandlingarna med Kirkkonummen Monitoimihalli Oy. Därmed har kommunen inget gällande användningsavtal för höstperioden beträffande Varuboden Areena.

Förslaget som nu gjorts avviker inte till timpriset märkbart från timpriset 178 euro i fritidssektionens beslut, som sektionen meddelade att man är beredd att betala hallbolaget för istid en vardagskväll eller på veckoslut. Den lilla skillnaden beror på arvodet dom föreningen uppbär för faktureringen.

HCK Salamat ry:s förslag möjliggör en skridskoåkningstur för allmänheten i Varuboden Areena på söndagar och förslaget kan därmed motiveras och genomföras inom ramen för anslagen i budgeten.

Ungdomsdirektör Seppo Savikuja är närvarande vid sammanträdet som sakkunnig under behandlingen av detta ärende.

Beslutsförslag

Föredragande

Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Fritidssektionen beslutar:

1

köpa skridskoåkningsturer för kommuninvånarna av HCK Salamat ry i enlighet med förslaget  söndagar kl.15.00 - 16.00 perioden 28.10 - 30.12.2018 (9.12 kl. 14.45 - 16.00) till totalpriset 1 665 euro

2

justera beslutet vid sammanträdet.

Ändrat utgångsförslag

Fritidssektionen beslutar:

1

köpa skridskoåkningsturer på Varuboden Areena för kommuninvånarna av HCK Salamat ry i enlighet med förslaget söndagar kl.15.00 - 16.00 perioden 4.11 - 30.12.2018 (9.12 kl. 14.45 - 16.00) till totalpriset 1 485 euro

2

justera beslutet vid sammanträdet.

Beslut

Fritidssektionen beslutade enligt förslaget.

Beredare

  • Seppo Savikuja, seppo.savikuja@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Fritidssektionen beslutade 24.10.2018 § 70 köpa isturer för kommuninvånarna på söndagar på Varuboden Areena 4.11 - 30.12.2018 kl. 15.00 - 16.00 av HCK Salamat ry för sammanlagt 1 485 euro.

Skridskoåkningsturerna för allmänheten har under hösten varit populära och har fram till 9.12.2018 samlat totalt 280 skridskoåkare. Som bäst har det varit 70 skridskoåkare under timmen.

HCK Salamat ry har kontaktat kommunens fritidstjänster 18.11.2018 och frågat om kommunen är villig att köpa isturer för skridskoåkning för kommuninvånarna i Kyrkslätts allaktivitetshall Varuboden Areena 6.1 - 10.2.2019 söndagar kl. 15.00-16.00. Användningstimmarna i förslaget är sammanlagt 6 h och timpriset 180 euro per timme. Därmed är den totala kostnaden 1 080 euro för den föreslagna tidsperioden.

Det bör konstateras att kommunen inte har giltigt användningsavtal i fråga om Varuboden Areena för våren 2019.

Skridskoåkningsturerna för allmänheten på söndagar är genomförbara inom ramen för budgetanslagen.

Ungdomsdirektör Seppo Savikuja är närvarande vid sammanträdet som sakkunnig under behandlingen av detta ärende.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Fritidssektionen beslutar:

1

köpa skridskoåkningsturer på Varuboden Areena för kommuninvånarna på söndagar av HCK Salamat ry i enlighet med förslaget under perioden 6.1 - 10.2.2019 kl. 15.00 - 16.00 till totalpriset 1 080 euro.

2

justera beslutet vid sammanträdet.

Beslut

Fritidssektionen beslutade enligt förslaget.

Inform

HCK Salamat ry

Sökande av ändring

Den som är missnöjd med detta beslut kan göra en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

Ett rättelseyrkande kan framställas av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmar.

Rättelseyrkandet framställs till bildnings- och fritidsnämnden.

Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

En part anses ha fått del av beslutet, om inte något annat visas, sju dagar efter att beslutet avsändes eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som är antecknad i ett särskilt intyg över delfående av beslutet.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när beslutet har lagts fram offentligt.

Dagen för delfåendet eller den dag då beslutet lagts fram ska inte medräknas då tiden för yrkande på rättelse beräknas.

I rättelseyrkandet som ska riktas till bildnings- och fritidsnämnden ska anges:

- det beslut i vilket ändring söks

- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

- de grunder på vilka ändring yrkas

- ändringssökandens namn och hemkommun

- den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Rättelseyrkandet ska undertecknas egenhändigt av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort rättelseyrkandet, ska i rättelseyrkandet även uppges namn och hemkommun för denna person.

Rättelseyrkandet ska lämnas till adressen nedan under tjänstetid, innan tiden för yrkande på rättelse går ut.

Rättelseyrkandet ska postas i så god tid att det hinner fram till registraturen på den sista dagen för tiden för yrkande på rättelse, innan registraturens tjänstetid slutar.

Rättelseyrkandet kan före utgången av tiden för yrkande på rättelse lämnas också som telefax eller per e-post på avsändarens eget ansvar.


Kontaktuppgifter:

Kyrkslätts kommun, bildnings- och fritidsnämnden
Besöksadress: Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt
Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt
telefonväxel (09) 29671
e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi

tjänstetid: må kl. 8.30 – 17.00, ti-fr kl. 8.30 – 16.00.