Fritidssektionen, möte 19.12.2018

Protokollet är granskat

§ 84 Avtal om uppsökande ungdomsarbete med Svenska Produktionsskolan (SVEPS)

KIRDno-2017-1345

Beredare

  • Seppo Savikuja, seppo.savikuja@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Fritidssektionen beslutade 19.9.2018 att ingå avtal med Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab/SVEPS om ordnande av uppsökande ungdomsarbete för tiden 1.1.2019 - 31.12.2020 och godkänna det ovannämnda avtalet senare som ett separat ärende.

Fritidssektionen godkände 15.11.2017 § 38 ett avtal med Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab/SVEPS om ordnande av arbetsverkstadsverksamhet för ungdomar och ordnande av uppsökande ungdomsarbete fram till 31.12.2018. Enligt avtalet producerar Svenska Produktionsskolan (SVEPS) arbetsverkstadsverksamhet och tjänster inom uppsökande ungdomsarbete för de svenskspråkiga ungdomarna i Kyrkslätt.

SVEPS uppsökande ungdomsarbete hade 18 ungdomar från Kyrkslätt som klienter år 2017 och 24 ungdomar år 2018 (19.11.2018).

Under den nya avtalsperioden 2019 - 2020 omfattas det uppsökande ungdomsarbetet av ett eget avtal och verkstadsverksamheten för unga av ett eget separat avtal.

En uppsökande ungdomsarbetare sköter klienterna inom det uppsökande ungdomsarbetet i Kyrkslätt. Den uppsökande ungdomsarbetaren betjänar klienterna från Kyrkslätt i Kyrkslätt och vid behov också i SVEPS. Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Prakticum Ab/SVEPS ansvarar för ansökan om statsunderstöd för uppsökande ungdomsarbete och rapportering till staten gällande detta, rapporterar om verksamheten varje månad till kommunen och har hand om den uppsökande ungdomsarbetarens arbetsledning och behövlig utbildning.

Kyrkslätt ser till att styra unga som behöver hjälp till verksamheten, informera om verksamheten via sina kommunikationskanaler och anvisa den uppsökande ungdomsarbetaren vid behov en arbetsstation i Kyrkslätt.

Med det nu föreslagna avtalet betalar Kyrkslätt Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Prakticum Ab/SVEPS 8 000 euro per år för skötseln av uppgifter inom det uppsökande ungdomsarbetet.

Till skillnad från tidigare år kan statsbidragen för uppsökande ungdomsarbete sökas mellan 6.11 - 14.12.2018.

Tillsammans med representanter för Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Prakticum Ab (Ungdomsverkstaden SVEPS) har man berett ett nytt avtal om uppsökande ungdomsarbete som ingår som bilaga till föredragningslistan.

Ungdomsdirektör Seppo Savikuja är närvarande vid sammanträdet som sakkunnig under behandlingen av detta ärende.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Fritidssektionen beslutar 

1.

godkänna det bifogade avtalet om ordnande av uppsökande ungdomsarbete med Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Prakticum Ab för tiden 1.1.2019 - 31.12.2020

2.

justera beslutet vid sammanträdet.

Beslut

Fritidssektionen beslutade enligt förslaget.

Inform

Svenska Produktionsskolan

Sökande av ändring

Den som är missnöjd med detta beslut kan göra en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

Ett rättelseyrkande kan framställas av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmar.

Rättelseyrkandet framställs till bildnings- och fritidsnämnden.

Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

En part anses ha fått del av beslutet, om inte något annat visas, sju dagar efter att beslutet avsändes eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som är antecknad i ett särskilt intyg över delfående av beslutet.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när beslutet har lagts fram offentligt.

Dagen för delfåendet eller den dag då beslutet lagts fram ska inte medräknas då tiden för yrkande på rättelse beräknas.

I rättelseyrkandet som ska riktas till bildnings- och fritidsnämnden ska anges:

- det beslut i vilket ändring söks

- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

- de grunder på vilka ändring yrkas

- ändringssökandens namn och hemkommun

- den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Rättelseyrkandet ska undertecknas egenhändigt av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort rättelseyrkandet, ska i rättelseyrkandet även uppges namn och hemkommun för denna person.

Rättelseyrkandet ska lämnas till adressen nedan under tjänstetid, innan tiden för yrkande på rättelse går ut.

Rättelseyrkandet ska postas i så god tid att det hinner fram till registraturen på den sista dagen för tiden för yrkande på rättelse, innan registraturens tjänstetid slutar.

Rättelseyrkandet kan före utgången av tiden för yrkande på rättelse lämnas också som telefax eller per e-post på avsändarens eget ansvar.


Kontaktuppgifter:

Kyrkslätts kommun, bildnings- och fritidsnämnden
Besöksadress: Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt
Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt
telefonväxel (09) 29671
e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi

tjänstetid: må kl. 8.30 – 17.00, ti-fr kl. 8.30 – 16.00.