Vapaa-aikajaosto, kokous 6.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Vapaa-aikajaoston vuoden 2018 talousarvioon liittyvä osavuosikatsaus

KIRDno-2018-115

Valmistelija

  • Esa Lindell, Controller, esa.lindell@kirkkonummi.fi
  • Katja Linnakylä, vapaa-aikatoimen johtaja, katja.linnakyla@kirkkonummi.fi

Perustelut

Sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan (Kv 4.5.2015 § 39) kunnanhallitukselle toimitetaan talouden ja toiminnan seurantaraportti (osavuosikatsaus) kahdesti vuodessa. Kunnanhallitus arvioi seurantaraporttien perusteella kunnan taloustilannetta ja päättää, millaisiin toimiin toimialoilla ja toimintayksiköissä tulee ryhtyä talousarvion tavoitteisiin pääsemiseksi. Kunnanhallituksen päätös
ja seurantaraportti viedään kunnanvaltuustolle tiedoksi ja mikäli taloudellinen tilanne edellyttää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Osavuosikatsaus sisältää sitovien tavoitteiden, suoritteiden ja määrärahojen toteutumisen tilanteessa 30.4.2018. Osana osavuosikatsausta on sisäisen valvonnan suunnitelma, jonka toteuttamisesta toimielinten tulee raportoida osavuosikatsausten yhteydessä sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti. Talousarviossa määritelty käyttötalousosan sitovuustaso valtuustoon nähden on kunkin toimielimen tehtävien yhteenlaskettu toimintakate eli toimintatulojen ja menojen erotus.

Investointiosan määrärahoista tehtävätasolla sitovia ovat:  
- ATK-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit  
- Muut pitkävaikutteiset menot  
- Irtain omaisuus  

Liitteenä oleva osavuosikatsaus on laadittu talousyksikön antamien ohjeiden mukaisesti. Vastuuhenkilöt seuraavat toteumaa lisäksi kuukausittain, tekevät ennusteita loppuvuoden käyttömenojen toteutumisesta sekä korjaavia toimenpiteitä talousarvioylitysten välttämiseksi.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi


Vapaa-aikajaosto päättää
1
hyväksyä omalta osaltaan ensimmäisen osavuosikatsauksen
2
toimittaa osavuotiskatsausliitteen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
 

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kunnanhallitukselle jatkokäsittelyä varten

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Käsitellyt asiat