Vapaa-aikajaosto, kokous 6.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Vapaa-aikajaoston lisämäärärahaesitys - Maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus

KIRDno-2018-115

Valmistelija

  • Katja Linnakylä, vapaa-aikatoimen johtaja, katja.linnakyla@kirkkonummi.fi

Perustelut

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla aiemmin järjestetty maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus on siirtynyt opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalle vuoden 2018 alusta lukien. Koulutus siirrettiin vapaan sivistystyön koulutustehtäväksi. Opetustunnit opetuksen järjestämiseksi olivat haussa syksyllä 2017 Opetus- ja kulttuuriministeriössä. Päätös valtionosuuden määrästä on tehty 6.11.2017. Kirkkonummelle myönnetty valtionosuus on 58 555 €, joka on lisätty eriteltynä kansalaisopiston muuhun valtionosuuteen. Valtionosuus maahanmuuttajien lukutaitokoulutukseen on 100% (laki vapaasta sivistystyöstä 9 §), eli valtionosuudella katetaan kaikki toiminnasta aiheutuneet kulut. Ko. summalla Kirkkonummen kansalaisopiston tulee järjestää 699 tuntia kyseistä opetusta vuoden 2018 aikana.  Kyseinen koulutus kirjataan maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmaan ja siitä ei voida periä opiskelijamaksuja (laki vapaasta sivistystyöstä 24 §).

Myönnetyt valtionosuustunnit Kirkkonummen kansalaisopistolle vuodelle 2018 ovat kokonaisuudessaan 11 255 vuosituntia, jonka valtionosuus on 504 037 € (normaalit valtionosuustunnit) ja lisäksi edellä selostettu maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus 58 555 €. Kansalaisopistolla ei ole erikseen tähän toimintoon osoitettuja määrärahoja. Kyseinen valtionosuus tulee osoittaa kansalaisopiston määrärahoihin kyseisen toiminnan järjestämiseksi.

Vapaan sivistystyön - ja taiteen perusopetuksen rehtori Satu Ylönen on asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää

1.

esittää kunnanvaltuustolle, että vapaan sivistystyön koulutustehtäväksi määritelty maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen järjestämiseksi Kirkkonummen kunnalle maksettu valtionosuus 58 555 € osoitetaan kansalaisopiston määrärahoihin lisämäärärahana vuoden 2018 talousarvioon.

2.

todeta, että kyseisestä toiminnasta aiheutuneet kulut katetaan 100 %:sesti valtionosuudella.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.


Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle, on ilmoitettava:

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille sivistyspalvelukeskuksen kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
puh.vaihde 09 29671
s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
virka-aika: ma klo 8.30 - 17.00, ti-pe klo 8.30 - 16.00

 

Käsitellyt asiat