Vapaa-aikajaosto, kokous 6.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Päivitetyn käyttöoikeussopimuksen hyväksyminen Kirkkonummen Monitoimihalli Oy:n kanssa

KIRDno-2017-1309

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katja Linnakylä, vapaa-aikatoimen johtaja, katja.linnakyla@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vapaa-aikajaosto päätti 15.11.2017 § 47 hyväksyä Kirkkonummen kunnan ja Kirkkonummen Monitoimihalli Oy:n välisen sopimuksen siten, että esitettyyn sopimukseen tehdään muutos niin, että 3 arkivuoroa yleisöluistelulle klo. 14-15 muuttuu siten että kunta saa viikoittain yhden arkivuoron klo. 14-15 välillä ja yhden vuoron arki-iltaisin klo. 17-20 välillä tai viikonloppuisin klo. 9-20 välillä, tällä muutoksella mahdollistamme sen, että kaikilla kuntalaisilla on mahdollisuus päästä yleisöluisteluun.
Päätöksen jälkeen käydyissä neuvotteluissa halliyhtiö on ilmoittanut, että kunnalle ei anneta päätöksessä todettua viikoittaista yleisöluisteluvuoroa arki-illasta tai viikonlopusta osakevuoro- ja muihin jäävuorosopimuksiin. Vapaa-aikajaoston hyväksymää sopimusta ei halliyhtiössä ole näin hyväksytty.

Ehdotus

Esittelijä

Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää

1.
todeta, että neuvotteluissa Kirkkonummen Monitoimihalli Oy:n kanssa ei päästy sopimukseen vapaa-aikajaoston 15.11.2017 § 47 päättämien ehtojen mukaisesti yleisöluisteluvuoroista.  Kirkkonummen kunnan ja Kirkkonummen Monitoimihalli Oy:n välinen käyttöoikeussopimus voidaan allekirjoittaa vain vapaa-aikajaoston 15.11.2017 § 47 päätöksen mukaisin ehdoin.

2.
tarkastaa päätöksen kokouksessa.

Käsittely

Keskustelun aikana puheenjohtaja Kilappa ehdotti muutosta todeten, että

1
neuvotteluissa Kirkkonummen Monitoimihalli Oy:n kanssa ei päästy sopimukseen vapaa-aikajaoston 15.11.2017 § 47 päättämien ehtojen mukaisesti yleisöluisteluvuoroista.

2
Kirkkonummen kunnan ja Kirkkonummen Monitoimihalli Oy:n välinen sopimus hyväksytään seuraavin ehdoin
a) kunta ostaa vuoroja monitoimihalli Oy:ltä tuntihintaan 100€/h yhteensä 10 000€:lla kevätkaudella 1.1.2018-30.6.2018
b) Syyskausi 1.8.-31.12.2018. Kirkkonummen kunnan ja Kirkkonummen Monitoimihalli Oy:n välinen käyttöoikeussopimus voidaan allekirjoittaa vain vapaa-aikajaoston 15.11.2017 § 47 päätöksen mukaisin ehdoin sisältäen arki-illan tai viikonlopun yleisöluisteluvuoron. Syyskauden vuorot maksavat yhteensä 13 555€. Kunta maksaa arki-illan tai viikonlopun jääajasta halliyhtiön esittämän hinnan 178,00€/h.

3
Valtuuttaa vapaa-aikatoimenjohtajan tekemään sopimukseen vähäisiä muutoksia.

4
että nuoriso- ja liikuntapalvelut vastaa kunnan osalta vuorojen käytön koordinoimisesta ja hallinnoinnista sopimuksen edellyttämällä tavalla.

5
Tarkastaa päätöksen kokouksessa.

Jäsen Suominen kannatti puheenjohtajan ehdotusta. Ehdotusta kannatettiin, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti

1
todeta, että neuvotteluissa Kirkkonummen Monitoimihalli Oy:n kanssa ei päästy sopimukseen vapaa-aikajaoston 15.11.2017 § 47 päättämien ehtojen mukaisesti yleisöluisteluvuoroista.

2
Kirkkonummen kunnan ja Kirkkonummen Monitoimihalli Oy:n välinen sopimus hyväksytään seuraavin ehdoin
a) kunta ostaa vuoroja monitoimihalli Oy:ltä tuntihintaan 100€/h yhteensä 10 000€:lla kevätkaudella 1.1.2018-30.6.2018
b) Syyskausi 1.8.-31.12.2018. Kirkkonummen kunnan ja Kirkkonummen Monitoimihalli Oy:n välinen käyttöoikeussopimus voidaan allekirjoittaa vain vapaa-aikajaoston 15.11.2017 § 47 päätöksen mukaisin ehdoin sisältäen arki-illan tai viikonlopun yleisöluisteluvuoron. Syyskauden vuorot maksavat yhteensä 13 555€. Kunta maksaa arki-illan tai viikonlopun jääajasta halliyhtiön esittämän hinnan 178,00€/h.

3
valtuuttaa vapaa-aikatoimenjohtajan tekemään sopimukseen vähäisiä muutoksia.

4
että nuoriso- ja liikuntapalvelut vastaa kunnan osalta vuorojen käytön koordinoimisesta ja hallinnoinnista sopimuksen edellyttämällä tavalla.

5
Tarkastaa päätöksen kokouksessa.

 

Valmistelija

  • Katja Linnakylä, vapaa-aikatoimen johtaja, katja.linnakyla@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vapaa-aikajaosto päätti 20.12.2017 § 51, että Kirkkonummen kunnan ja Kirkkonummen Monitoimihalli Oy:n välinen sopimus vuodelle 2018 hyväksytään seuraavin ehdoin:

a) kunta ostaa vuoroja monitoimihalli Oy:ltä tuntihintaan 100€/h yhteensä 10 000 €:lla kevätkaudella 1.1.2018-30.6.2018.

b) Syyskausi 1.8.-31.12.2018. Kirkkonummen kunnan ja Kirkkonummen Monitoimihalli Oy:n välinen käyttöoikeussopimus voidaan allekirjoittaa vain vapaa-aikajaoston 15.11.2017 § 47 päätöksen mukaisin ehdoin sisältäen arki-illan tai viikonlopun yleisöluisteluvuoron. Syyskauden vuorot maksavat yhteensä 13 555 €. Kunta maksaa arki-illan tai viikonlopun jääajasta halliyhtiön esittämän hinnan 178,00€/h.

15.11.2017 § 47 päätöksessä todetaan, että ehdotettu 3 arkivuoroa yleisöluistelulle klo. 14-15 muuttuu siten, että kunta saa viikoittain yhden arkivuoron klo. 14-15 välillä ja yhden vuoron arki-iltaisin klo. 17-20 välillä tai viikonloppuisin klo. 9-20 välillä, todeten että tällä muutoksella mahdollistamme sen, että kaikilla kuntalaisilla on mahdollisuus päästä yleisöluisteluun.

Vapaa-aikajaoston 20.12.2017 § 51 päätöksen jälkeen käydyissä neuvotteluissa koskien syyskauden 2018 vuoroja halliyhtiö on ilmoittanut, että kunnalle ei myydä päätöksessä todettua viikoittaista yleisöluisteluvuoroa arki-illasta tai viikonlopusta osakevuoro- ja muihin jäävuorosopimuksiin vedoten. Syyskauden jääaika on vuosittain 1.10.-31.12. välillä. Halliyhtiö tarjosi kunnalle elokuussa neljä yksittäistä lauantain yleisöluisteluvuoroa klo 12.00-13.15 sekä ajanjaksolla 1.10.-31.12. aiemman sopimuksen mukaisesti vuoroja maaanantaisin 14-15, torstaisin 9-15 ja perjantaisin 8.30-15, joista yleisövuorot maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin 14-15 ja koulujen loma-aikoina yleisövuorot arkisin klo 13-15 . Vuoroja yhteensä 132 h, yhteishintaan 13 555 euroa + alv 10 %.  

Vapaa-aikajaoston 20.12.2017 päätöksen mukaista sopimusta ei halliyhtiössä näin hyväksytty.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää todeta, että neuvotteluissa Kirkkonummen Monitoimihalli Oy:n kanssa ei päästy sopimukseen vapaa-aikajaoston 20.12.2017 § 51 päättämien ehtojen mukaisesti yleisöluisteluvuoroista.  Kirkkonummen kunnan ja Kirkkonummen Monitoimihalli Oy:n välinen käyttöoikeussopimus koskien syyskautta 2018 voidaan allekirjoittaa vain vapaa-aikajaoston 20.12.2017 § 51 päätöksen mukaisin ehdoin.

 

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti keskustelun jälkeen.

Tiedoksi

Kirkkonummen Monitoimihalli Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.


Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle, on ilmoitettava:

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille sivistyspalvelukeskuksen kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
puh.vaihde 09 29671
s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
virka-aika: ma klo 8.30 - 17.00, ti-pe klo 8.30 - 16.00

 

Käsitellyt asiat