Vapaa-aikajaosto, kokous 6.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Paikallisten nuorisoyhdistysten vuoden 2017 nuorisomäärärahojen avustustilitysten hyväksyminen

KIRDno-2018-128

Valmistelija

  • Risto Rossi, risto.rossi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vuonna 2017 nuorisomäärärahoja saaneiden yhdistysten piti toimittaa tiliselvitys avustusten käytöstä vapaa-aikajaostolle maaliskuun loppuun  mennessä. Avustusselvityksen toimittamisesta on määräykset 1.1.2007 voimaan astuneen avustusohjesäännön kohdassa 5.4.

Avustusselvityksissä olleiden puutteiden osalta on yhdistyksille varattu hallintolain 22 §:n mukaisesti  tilaisuus täydentää jätettyjä avustusselvityksiä 11.5.2018 klo 16.00 mennessä. Lisäksi yhdistyksiltä on sähköpostitse ja puhelimitse pyydetty lisäselvityksiä avustustilitysten osalta.

Liitteenä on yhdistelmä avustusta vuonna 2017 saaneiden ja vuonna 2018 hakevien yhdistysten tuloslaskelmista vuodelta 2017, josta ilmenee  myönnetyt toiminta-avustukset, sekä avustusta saaneiden yhdistysten varsinaisen toiminnan hyväksyttävät menot vuonna 2017.

Avustusohjesäännön myöntämisperusteiden mukaan vuosiavustuksella voidaan kattaa enintään 85 % saajan kyseistä vuotta koskevista nuorisolautakunnan hyväksytyistä menoista.

Kuntalain 97 §:n mukaan muun luottamushenkilön, tilintarkastajan sekä kunnan viranhaltijan ja työntekijän esteellisyydestä säädetään hallintolain 27-30 §:ssä.

Esityslistan liite: Nuorisopalveluiden 2017 toiminta- ja kohdeavustusten käyttötilitykset.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää:

1
periä takaisin NAL Kirkkonummi ry:n toiminta-avustuksen ennakon 200 € vuodelle 2018. Yhdistys ei hakenut toiminta-avustusta.

2
hyväksyä Mellersta Kyrkslätt UF r.f:n tiliselvitys vuodelta 2017 edellytyksellä, että yhdistys toimittaa tilinpäätösasiakirjat ja tilin-/ toiminnan tarkastajan lausunnon sekä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjan / otteen, joista ilmenee hyväksyttävä selvitys avustusten käytöstä vuodelta 2017. Selvitys tulee toimittaa 15. elokuuta 2018 mennessä.

3
hyväksyä liitteestä ilmenevät paikallisten nuorisoyhdistysten tiliselvitykset vuodelle 2017 myönnettyjen nuorisomäärärahojen osalta.

4
tarkastaa päätöksen kokouksessa.

Käsittely

Vapaa-aikasihteeri Risto Rossi oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

 

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

Ari Harinen

Esteellisyys

  • Ari Harinen

Tiedoksi

hakijat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.


Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle, on ilmoitettava:

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille sivistyspalvelukeskuksen kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
puh.vaihde 09 29671
s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
virka-aika: ma klo 8.30 - 17.00, ti-pe klo 8.30 - 16.00

 

Käsitellyt asiat