Vapaa-aikajaosto, kokous 6.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Paikallisten nuorisoyhdistysten toiminta-avustus 2018

KIRDno-2018-128

Valmistelija

  • Risto Rossi, risto.rossi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 66 § 3 mukaan vapaa-aikajaosto päättää avustusten jakoperusteista ja myöntämisestä lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Nuorisolautakunta on 28.11.2006 hyväksynyt nuorisolautakunnan avustusohjesäännön ja toiminta-avustusten toiminnalliset mittarit.

Avustusohjesäännön mukaan lautakunta voi jakaa avustukset toiminta- ja kohdeavustuksiin.

Nuorisotoimintaan osoitettujen avustusten hakijan jäsenistä 2/3 tulee olla alle 29-vuotiaita kirkkonummelaisia.

Avustusohjesäännön kohdan 2 mukaan avustusten osuus voi olla enintään 85 % hyväksytyistä toiminnan menoista.

Avustusohjesäännön kohta 9.2. säätelee avustusten hakemista ja hakuaikoja.

Vapaa-aikajaosto päätti 19.1.2018 § 5 jakaa nuorisopalveluiden vuoden 2018 avustusmäärärahan eri avustusmuotoihin ja julisti avustukset haettavaksi. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla 26.2. - 31.3.2018, Kirkkonummen Sanomissa 18.2.2018 ja Västra Nylandissa 20.2.2018. Lisäksi asiasta on tiedotettu nuorisoyhdistyksille 12.1.2018 ja 26.2.2018 päivätyllä järjestötiedotteella. Julistaessaan avustukset haettavaksi vapaa-aikajaosto päätti, että hakemukset liitteineen on määräaikaan mennessä toimitettava kunnan kirjaamispisteeseen ja  että myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida (avustusohjesääntö kohta 9.2).

Vapaa-aikajaosto osoitti toiminta-avustuksiin yhteensä 14 000 €  Kirkkonummen kunnan alueella nuorisotoimintaa harjoittaville yhdistyksille, joiden jäsenistöstä 2/3 on alle 29-vuotiaita kirkkonummelaisia. Näitä yhdistyksiä  ovat valtakunnallisten nuorisojärjestöjen paikalliset jäsenyhdistykset sekä rekisteröidyt ja rekisteröimättömät paikalliset nuorisoyhdistykset. Rekisteröimättömältä nuorisoyhdistykseltä edellytetään kuitenkin, että sillä on säännöt ja että sen hallinto, toiminta- ja talous on järjestetty, kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä. Avustusta myönnetään sellaisten nuorisoyhdistysten toimintaan, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuonna. Vapaa-aikajosto päättää vuosittain mikä osuus toiminta-avustuksesta jaetaan lautakunnan hyväksymien toiminnallisten mittareiden perusteella.

Yhdistys ei voi saada samana vuonna kuitenkaan sekä startti- että toiminta-avustusta. Avustusta saa käyttää vain ja ainoastaan siihen myönnettyyn tarkoitukseen.

Nuorisotoimenjohtaja on 2.3.2018 § 1 myöntänyt paikallisten nuorisoyhdistysten vuoden 2018 toiminta-avustusten ennakoina 4 nuorisoyhdistykselle yhteensä 2 000 €.

Hakemusasiakirjoissa olevien puutteiden osalta on yhdistyksille varattu Hallintolain 22 §:n mukaisesti mahdollisuus täydentää jätettyjä hakemuksia. Yhdistyksiä on pyydetty toimittamaan hakemuksista puuttuvat tiedot 11.5.2018 klo 16.00 mennessä.

15 nuorisotoimintaa harjoittavaa yhdistystä haki toiminta-avustusta yhteensä 29 200 €.

Esityslistan liitteenä on yhdistelmä paikallisten nuorisoyhdistysten toiminta-avustushakemuksista, josta ilmenee haettava avustus, kuten myös esittelijän päätösehdotus. Liitteenä on yhteenveto kaikkien toiminta-avustusta hakeneiden yhdistysten jäsenten ikärakenteesta. Toiminta-avustushakemukset ovat lautakunnan jäsenten nähtävina vapaa-aikatoimistossa sekä vapaa-aikajaoston kokouksessa.

Kuntalain 97 §:n mukaan muun luottamushenkilön, tilintarkastajan sekä kunnan viranhaltijan ja työntekijän esteellisyydestä säädetään hallintolain 27-30 §:ssä.

Esityslistan liitteet:
-Nuorisopalveluiden toiminta-avustus 2018
-Vuonna 2018 nuorisolautakunnalta toiminta-avustusta hakeneiden nuorisoyhdistysten ikärakenne.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää

1.
että  50 % osuus toiminta-avustuksesta jaetaan lautakunnan hyväksymien toiminnallisten mittareiden perusteella.

2.
myöntää toiminta-avustuksena nuorisotoimintaa harjoittaville 15 yhdistykselle yhteensä 14 000 € liitteen mukaisesti.

3.
että avustuspäätös annetaan tiedoksi avustusohjesäännön 3 kohdan mukaisesti.

4.
että toiminta-avustusta maksettaessa huomioidaan vuodelle 2018 myönnetyt toiminta-avustusten ennakot.

5.
tarkastaa päätöksen kokouksessa

Käsittely:

Vapaa-aikasihteeri Risto Rossi oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

Muutettu pohjaehdotus:

Vapaa-aikajaosto päättää hyväksyä pohjaehdotuksen lisäyksellä: "Vapaa-aikajaosto päättää todeta, että Mellersta Kyrkslätt UF r.f:n avustus maksetaan edellytyksellä, että yhdistys toimittaa tilinpäätösasiakirjat ja tilin-/ toiminnan tarkastajan lausunnon sekä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjan / otteen, joista ilmenee hyväksyttävä selvitys avustusten käytöstä vuodelta 2017. Selvitys tulee toimittaa 15. elokuuta 2018 mennessä."

 

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

hakijat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.


Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle, on ilmoitettava:

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille sivistyspalvelukeskuksen kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
puh.vaihde 09 29671
s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
virka-aika: ma klo 8.30 - 17.00, ti-pe klo 8.30 - 16.00

 

Käsitellyt asiat