Vapaa-aikajaosto, kokous 6.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Paikallisten liikuntayhdistysten vuoden 2017 liikuntamäärärahojen avustustilitysten hyväksyminen

KIRDno-2018-111

Valmistelija

  • Risto Rossi, risto.rossi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vuonna 2017 liikuntamäärärahoja toiminta-avustuksen muodossa saaneiden yhdistysten piti toimittaa tiliselvitys avustusten käytöstä vapaa-aikajaostolle 31.3.2018 klo 16.00 mennessä. Tiliselvityksen toimittamisesta annettiin ohjeet avustuspäätösten tiedoksiantolomakkeella, josta ilmenee myönnettyjen avustusten käyttö- ja tiliselvitysehdot. Tilitys annetaan avustusta myöntäneelle viranomaiselle. Tiliselvityksissä olleiden puutteiden osalta on yhdistyksille varattu hallintolain 22 §:n mukaisesti tilaisuus täydentää jätettyjä selvityksiä.

Liitteenä on yhdistelmä avustusta vuonna 2017 saaneiden ja vuonna 2018 hakevien yhdistysten tuloslaskelmista vuodelta 2017, josta ilmenee myönnetyt toiminta-avustukset, sekä avustusta saaneiden yhdistysten varsinaisen toiminnan hyväksyttävät menot.

Kuntalain 97 §:n mukaan muun luottamushenkilön, tilintarkastajan sekä kunnan viranhaltijan ja työntekijän esteellisyydestä säädetään hallintolain 27-30 §:ssä.

Esityslistan liite: Yhdistelmä avustuksista 2017

Käsittely:

Vapaa-aikasihteeri Risto Rossi oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää

1
periä takaisin seuraavat liikuntapaikkojen rakentamisen / perusparantamisen käyttämättä jääneet avustukset vuodelta 2017: Kirkkonummen Seudun Kiipeilijät ry 242 €, Kyrkslätt Skytteförening r.f. 2400 €, Linlon Veneilijät ry 49 € ja Veikkolan Tennis ry 450 €

2
hyväksyä AC Kirkkonummi ry:n tiliselvitys vuodelta 2017 edellytyksellä, että yhdistys toimittaa tilinpäätösasiakirjat, toimintakertomuksen ja tilin-/ toiminnan tarkastajan lausunnon sekä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjan / otteen, joista ilmenee hyväksyttävä selvitys avustusten käytöstä vuodelta 2017. Selvitys tulee toimittaa 15. elokuuta 2018 mennessä.

3
hyväksyä liitteestä ilmenevät paikallisten liikuntayhdistysten tiliselvitykset vuodelle 2017 myönnettyjen toiminta-avustusten osalta.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

 

Tiedoksi

Avustusta vuonna 2017 saaneet yhdistykset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.


Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle, on ilmoitettava:

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille sivistyspalvelukeskuksen kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
puh.vaihde 09 29671
s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
virka-aika: ma klo 8.30 - 17.00, ti-pe klo 8.30 - 16.00

 

Käsitellyt asiat