Vapaa-aikajaosto, kokous 6.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Paikallisten liikuntayhdistysten toiminta-avustus 2018

KIRDno-2018-111

Valmistelija

  • Risto Rossi, risto.rossi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 66 § 3 mukaan vapaa-aikajaosto päättää avustusten jakoperusteista ja avustusten myöntämisestä lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Vapaa-aikajaosto on 16.8.2017§ 10 päättänyt siirtää vapaa-aikasihteerille päätösvallan toiminta-avustusten ennakoiden myöntämisen osalta. Paikallisten liikuntayhdistysten toiminta-avustuksen myöntää vapaa-aikajaosto.

Liikuntalautakunta hyväksyi 10.12.2009 § 104 Kirkkonummen kunnan liikuntalautakunnan avustusohjesäännön. Avustusohjesääntö tuli voimaan 1.1.2010.

Avustusohjesäännön mukaan vapaa-aikajaosto voi jakaa avustukset toiminta-, kohde- ja vuokra-avustuksiin.

Toiminta-avustusta voi hakea kirkkonummelainen rekisteröity yhdistys- tai yhdistys, joka on jättänyt rekisteröintihakemuksensa edellisen vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Yhdistyksen pääasiallisena tehtävänä tulee sääntöjen mukaan olla liikuntatoiminta.

Avustusten osuus voi olla enintään 60 % hyväksytyistä toiminnan menoista.

Avustusohjesäännön 22 § säätelee avustusten hakemista ja hakuaikoja.

Vapaa-aikajaosto on 19.1.2018 § 6 julistanut liikuntapalveluiden tulosyksikön toiminta-avustukset  74 710 € haettavaksi 31.3.2018 klo 16.00 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla 19.2. - 30.11.2018, Kirkkonummen Sanomissa 18.2.2018 ja Västra Nylandissa 20.2.2018. Lisäksi asiasta on tiedotettu liikuntayhdistyksille 15.12.2017 ja 16.2.2018 päivätyillä järjestötiedotteilla.

Julistaessaan avustukset haettavaksi vapaa-aikajaosto päätti, että myöhästyneitä hakemuksia ei  huomioida (avustusohjesääntö 22 §).

Vapaa-aikasihteeri myönsi 31.1.2018 § 10 paikallisten liikuntayhdistysten toiminta-avustuksen ennakoina 4 liikuntayhdistykselle 7 150 € vuodelle 2018.

Hakemusasiakirjoissa olevien puutteiden osalta on yhdistyksille varattu hallintolain 22 §:n mukaisesti mahdollisuus täydentää jätettyjä hakemuksia.

Yhdistyksiä on 8.5.2018 pyydetty kirjeitse toimittamaan puuttuvat tiedot 18.5.2018 klo 16.00 mennessä. Lisäksi yhdistyksiltä on sähköpostitse ja puhelimitse pyydetty lisäselvityksiä avustusasiakirjojen osalta.

Määräaikaan mennessä 37 yhdistystä haki paikallisten liikuntayhdistysten toiminta-avustusta yhteensä 188 291 €. Kaikki yhdistykset ovat avustusohjesäännön mukaan avustuskelpoisia.

Esityslistan liitteenä on yhdistelmä vuonna 2017 toiminta-avustusta saaneiden hakijoiden tuloslaskelmista vuodelta 2017.

Esityslistan liitteenä on myös yhdistelmä toiminta-avustuksen hakijoista, vuonna 2018 haettavista toiminta-avustuksista ja avustussummista, kuten myös esittelijän päätösehdotus, sekä ehdotuksen prosentuaalinen osuus hakijan vuoden 2018 talousarvion hyväksytyistä menoista.

Avustuksen jaon pohjana oleva mittaripisteen arvo muodostuu jakamalla avustussumma yhdistysten saamien mittaripisteiden yhteissummalla. Liikuntayhdistysten osalta mittaripisteen arvo on 94,6 €. Mittareita on yhteensä 4 kpl. Mittaripisteiden perusteella jaetaan 50% (37 355 €)  ja hakijoiden toimittamien muiden asiakirjojen perusteella jaetaan  50 % vapaa-aikajaoston 19.1.2018 § 6 tekemän päätöksen mukaisesti.

Toiminta-avustushakemukset ovat vapaa-aikajaoston jäsenten nähtävinä vapaa-aikatoimistossa sekä vapaa-aikajaoston kokouksessa.

Kuntalain 97 §:n mukaan muun luottamushenkilön, tilintarkastajan sekä kunnan viranhaltijan ja työntekijän esteellisyydestä säädetään hallintolain 27-30 §:ssä.

Esityslistan liite:
Yhdistelmä avustuksista vuodelta 2017
Yhdistelmä toiminta-avustuksista vuodelle 2018

Käsittely:

Vapaa-aikasihteeri Risto Rossi oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää

1
myöntää paikallisten liikuntayhdistysten toiminta-avustuksena  74 710 € liitteessä mainituille 37 liikuntayhdistykselle

2
että avustuspäätös annetaan tiedoksi voimassaolevan avustusohjesäännön 3 §:n mukaisesti.

3
että toiminta-avustusta maksettaessa on huomioitava vuodelle 2018 myönnetyt toiminta-avustuksen ennakot.

Muutettu pohjaehdotus:

Vapaa-aikajaosto päättää hyväksyä pohjaehdotuksen lisäyksellä: "Vapaa-aikajaosto päättää todeta, että AC Kirkkonummi ry:n avustus maksetaan edellytyksellä, että yhdistys toimittaa tilinpäätösasiakirjat, toimintakertomuksen ja tilin-/ toiminnan tarkastajan lausunnon sekä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjan / otteen, joista ilmenee hyväksyttävä selvitys avustusten käytöstä vuodelta 2017. Selvitys tulee toimittaa 15. elokuuta 2018 mennessä."

 

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

 

Tiedoksi

hakijat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.


Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle, on ilmoitettava:

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille sivistyspalvelukeskuksen kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
puh.vaihde 09 29671
s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
virka-aika: ma klo 8.30 - 17.00, ti-pe klo 8.30 - 16.00

 

Käsitellyt asiat