Vapaa-aikajaosto, kokous 6.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Liikuntapalveluiden kohdeavustus 2018, liikuntapaikan perustamiseen / perusparantamiseen

KIRDno-2018-111

Valmistelija

  • Risto Rossi, risto.rossi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vapaa-aikajaosto on 19.1.2018 § 6 osoittanut 8 000 € liikuntapaikan perustamiseen / perusparannukseen.

Vapaa-aikajaosto on julistanut avustuksen haettavaksi kuulutuksella joka on julkaistu kunnan ilmoitustaululla 19.2. - 30.11.2018, Kirkkonummen Sanomissa 18.2.2018 ja Västra Nylandissa 20.2.2018, seurakirjeissä 15.12.2017 ja 16.2.2018.

Liikuntalautakunta on 10.12.2009 § 104 hyväksynyt avustusohjesäännön joka tuli voimaan 1.1.2010 lähtien.
Avustusohjesäännön mukaan liikuntapaikkarakentamiseen / perusparannukseen voidaan myöntää avustusta toiminta-avustukseen oikeutettujen hakijoiden lisäksi paikalliselle rekisteröidylle yhdistykselle.

Hakemuksen ovat jättäneet: Kantvikin Purjehtijat ry, Kirkkonummen Seudun Kiipeilijät ry, Kyrkslätt Skytteförening r.f., Veikkolan Koirakerho ry ja Veikkolan Tennis ry.

Avustushakemukset ovat saapuneet määräaikaan mennessä. Hakijoita on pyydetty täydentämään hakemuksiaan 18.5.2018 klo 16.00 mennessä.

Kaikki hakijat ovat liikuntalautakunnan hyväksymän avustusohjesäännön mukaan hakukelpoisia liikuntapaikan perustamisen / perusparannuksen avustukseen.

Kuntalain 97 §:n mukaan muun luottamushenkilön, tilintarkastajan sekä kunnan viranhaltijan ja työntekijän esteellisyydestä säädetään hallintolain 27-30 §:ssä.

Oheismateriaali: Yhteenveto hakemuksista taulukkomuotoisena

Käsittely:

Vapaa-aikasihteeri Risto Rossi oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää myöntää kohdeavustusta liikuntapaikan perustamiseen / perusparannukseen yhteensä 8000 € seuraaville hakijoille ja kohteille:

Kantvikin Purjehtijat ry, 2059 €, KVP:n jollarannan pukuhuone/koulutustilan perusparannus
Kirkkonummen Seudun kiipeilijät ry, 196 €, junioreille sopivien otesarjojen hankinta
Kyrkslätt Skytteförening r.f. 3201 €, Vuohimäen ampumaradan rakennuslupamaksuja, poliisihallinnon lupa,  ilmoitusmaksu ja konsultin käyttö
Veikkolan Koirakerho ry, 1956 €, Agilitykentän esteitä
Veikkolan Tennis ry, 588 €, massan hankinta, valaisinten kunnostus, maalaus- ja muita kuluja
 

 

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

___________

Todettii, että kunnanhallituksen edustaja Harinen piti tauon tämän käsittelyn aikana klo 19:21-19:23.

 

Tiedoksi

hakijat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.


Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle, on ilmoitettava:

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille sivistyspalvelukeskuksen kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
puh.vaihde 09 29671
s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
virka-aika: ma klo 8.30 - 17.00, ti-pe klo 8.30 - 16.00

 

Käsitellyt asiat