Vapaa-aikajaosto, kokous 6.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2018, kohdeavustukset, hakuaika 31.3.2018, rekisteröidyt järjestöt

KIRDno-2017-1667

Valmistelija

  • Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vapaa-aikajaosto on päätöksellään 24.01.2018 §4 osoittanut käyttösuunnitelman määrärahasta "Avustukset yhteisöille, Kulttuuripalvelut, Toiminta-avustus" kohdeavustuksiin rekisteröidyille järjestöille 9 700 €, hakuaika 31.3.2018 klo 16:00 mennessä.

Näitä kohdeavustuksia voidaan myöntää seuraaviin käyttötarkoituksiin: kulttuurin harjoittaminen ja harrastaminen, esim. erillisten tapahtumien järjestäminen, kulttuuritoimintaan liittyvä koulutus, toimintaa palvelevan kaluston ja aineiston hankinta, tutkimukset ja julkaisut, museorakennusten- ja kokoelmien ylläpito ja hoito, toimitilakustannukset (tilavuokrat ja muut kustannukset toimitiloista, jotka eivät kuulu kunnan tilojen käyttövuorojen käytöstä myönnettävien toimitila-avustusten piiriin)

Kohdeavustusten haussa ovat yleisavustukseen oikeutettujen lisäksi hakukelpoisia myös sellaiset rekisteröidyt yhdistykset, joiden pääasiallisena tehtävänä sääntöjen mukaan on muut kuin kulttuuritoiminta sekä erityisistä syistä myös rekisteröimättömät yhteisöt ja ryhmät.

Jaosto päätti myös, että hakuasiakirjat ja ehdotukset tulee toimittaa kunnan kirjaamoon postitse tai sähköpostilla tai jättää Kirkkonummen kunnantalon palvelupisteeseen (Ervastintie 2, 1 kerros) hakuaikojen puitteissa, myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä, toiminta-avustusten haussa tulee käyttää kulttuuripalveluiden hakulomakkeita ja avustusten jako painotetaan lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan sekä paikallisen kulttuuritoiminnan kehittämiseen.

Lisäksi jaosto päättä todeta, että

- toiminta-avustusten jaossa paikallisille kulttuurijärjestöille noudatetaan sivistyslautakunnan hyväksymää avustusohjesääntöä ja avustusta hakevien yhdistysten tulee laatia hakemuksensa avustusohjesäännön edellyttämällä tavalla.

- kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan tässä (kuten laissa kuntien kulttuuritoiminnasta) taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.

- avustuksia ei myönnetä paikallisille yhdistyksille, jotka saavat samaan tarkoitukseen joko määrärahoja tai avustuksia Kirkkonummen kunnan muilta toimielimiltä.

Määräaikaan mennessä saapui 16 hakemusta 13 rekisteröidyiltä yhdistykseltä. Yksi hakija ei aikaisemmin ole saanut Kirkkonummen kunnan kulttuuripalveluiden toiminta-avustuksia.

Combo ry on rekisteröity 20.2.2018, sen kotipaikka on Kirkkonummi ja yhdistyksen sääntöjen mukainen tehtävä on edistää liikunta, itsepuolustus- ja kamppailu-urheilua, kulttuuria sekä taidetoimintaa.

Yhdistys täyttää avustusohjesäännön ja jaoston asettamat ehdot kohdeavustusten osalta.

Ehdotus on painotettu jaoston edellyttämällä tavalla lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan sekä paikallisen kulttuuritoiminnan kehittämiseen siten, että pääasiassa lasten ja nuorten kulttuuritoimintaa harjoittavat yhdistykset saavat noin 50 % hakemuksesta, Kirkkonummella toteutettava kulttuuritoiminta ja sivistystoiminta 20 % hakemuksesta, uusi yhdistys 21 % hakemuksesta ja muualla järjestettävä toiminta 10 % hakemuksesta. Avustusta ei myönnetä enemmän kuin yhdistys on hakenut ja budjetoinut.

Yhdistysten toimintojen toteuttamisen kannalta avustusmäärärahojen maksatus on syytä saada tehtyä ennen lomakautta. Päätösehdotukseen sisältyy sen takia esitys, että päätös saadaan panna täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta ja että päätös tarkistetaan kokouksessa. Luottamushenkilön, viranhaltijan tai työntekijän on oma-aloitteisesti todettava esteellisyytensä. Mikäli esteellinen luottamushenkilö, viranhaltija tai työntekijä on ollut asiaa käsiteltäessä läsnä tai osallistunut päätöksentekoon, on päätös muodollisesti virheellinen ts. syntynyt virheellisessä järjestyksessä.

Kulttuuritoimenjohtaja Maaret Eloranta on valmistelijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Kaikki hakemukset ovat nähtävänä kokouksessa.

Oheismateriaali: Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2018, kohdeavustukset, hakuaika 31.3.2018, rekisteröidyt yhteisöt.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää

1 hyväksyä uuden hakijan Combo ry hakukelpoiseksi kohdeavustusten haussa ja ottaa käsittelyyn sen kohdeavustushakemuksen Kirkkonummi-päivien toritapahtumaan liittyen.

2 painottaa jaon lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan sekä paikallisen kulttuuritoiminnan kehittämiseen siten, että pääasiassa lasten ja nuorten kulttuuritoimintaa harjoittavat yhdistykset saavat noin 50 % hakemuksesta, Kirkkonummella toteutettava kulttuuritoiminta ja sivistystoiminta 20 % hakemuksesta, uusi yhdistys 21 % hakemuksesta ja muualla järjestettävä toiminta 10 % hakemuksesta.

3 myöntää seuraavat kohdeavustukset päätöksessä mainittuihin tarkoituksiin, yhteensä 9700 €

KIRKKONUMMEN HARRASTAJATEATTERI ÄLÄMÖLÖ, Toimitilojen vuokrat 2018, 720 €

KIRKKONUMMEN KIRJASTON YSTÄVÄT ry
Monitaideleiri  455 €
Teatterileiri  500 €

KIRKKONUMMEN TANSSIYHDISTYS RY
Tilavuokrat 2018, 1 950 €
Esiintymis- ja kilpailuvaatteet, 1 000 €

KIRKKONUMMEN VIDEOHARRASTAJAT RY, Kerhotilan vuokrauskulut 2018, 200 €

KYRKSLÄTTS HEMBYDSFÖRENING rf, Kirkkonummen musiikkielämää käsittelevän kirjan julkaisu, 800 €

KYRKSLÄTTS MANSKÖR rf, Körresa till Arboga, Sverige, 40 €

LAPPBÖLE HORNKAPELL RF, Landsfestival, Bergen, 150 €

VEIKKOLAN KARTANOTEATTERI RY, Kesänäytelmän lavasteet ja puvusto, 980 €

VEIKKOLAN VIIHDELAULAJAT RY,
Kuoroleiri  70 €
Konsertti   34 €             

LASIMESTARIT RY, Tilavuokrat 2018, 500 €

MASALAN NUORISOTEATTERIN KANNATUSYHDISTYS, Valokurssi, 323 €

TÄHTITIETEELLINEN YHDISTYS KIRKKONUMMEN KOMEETTA RY
Lastenkerhon kulut    53 €
Komeetan toiminta: Vuokrat, kirjaston hankinnat, esitelmätilaisuudet, lehden painatus ja postitus, näyttelykulut, videotykin hankinta, havaintopaikan kulut, 490 €

COMBO RY, Kirkkonummi-päivien järjestötori 2018, 1 435 €

4 että myönnetyt avustukset on käytettävä vuoden 2018 aikana ja avustusten osuus saa olla korkeintaan 85% päätöksessä mainitun kohteen hyväksytyistä menoista vuoden 2018 aikana.

5 edellyttää, että avustusten saajat noudattavat avustusten käytössä ja käyttötilityksissä avustusohjesääntöä ja antavat avustuksen käytöstä käyttötilityksen 31.3.2019 klo 16.00 mennessä.

6 että päätös saadaan panna täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta.

7 tarkistaa päätöksen kokouksessa.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

Maarit Orko

Esteellisyys

  • Maarit Orko

Tiedoksi

Hakijat, kulttuuritoimenjohtaja, kulttuurisihteeri (maksatus)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.


Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle, on ilmoitettava:

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille sivistyspalvelukeskuksen kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
puh.vaihde 09 29671
s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
virka-aika: ma klo 8.30 - 17.00, ti-pe klo 8.30 - 16.00

 

Käsitellyt asiat