Vapaa-aikajaosto, kokous 6.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2018, yleisavustukset

KIRDno-2017-1667

Valmistelija

  • Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vapaa-aikajaosto on päätöksellään 24.01.2018 § 4 osoittanut käyttösuunnitelman määrärahasta "Avustukset yhteisöille, Kulttuuripalvelut, Toiminta-avustus" yleisavustuksiin paikallisille kulttuurijärjestöille, 57 000 €. Yleisavustusta voi hakea kirkkonummelainen rekisteröity yhdistys tai yhdistys, joka on jättänyt rekisteröintihakemuksensa edellisen vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Yhdistyksen pääasiallisena tehtävänä tulee sääntöjen mukaan olla kulttuuritoiminta. Yleisavustusta hakevan yhdistyksen jäsenmäärän tulee olla vähintään 10 henkilöjäsentä, joista kirkkonummelaisia 3/5 (60%).

Jaosto päätti myös, että 

- hakuasiakirjat ja ehdotukset tulee toimittaa kunnan kirjaamoon postitse tai sähköpostilla tai jättää Kirkkonummen kunnantalon palvelupisteeseen (Ervastintie 2, 1 kerros) hakuaikojen puitteissa

- myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä

- toiminta-avustusten haussa tulee käyttää kulttuuripalveluiden hakulomakkeita.

- noin 90 % yleisavustuksia varten varatusta määrärahasta myönnetään toiminnallisten mittarien perusteella.

- avustusten jako painotetaan lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan sekä paikallisen kulttuuritoiminnan kehittämiseen

- avustusten maksatuksessa otetaan huomioon myönnetyt avustusten ennakot.

Lisäksi jaosto päättää todeta, että

- toiminta-avustusten jaossa paikallisille kulttuurijärjestöille noudatetaan sivistyslautakunnan hyväksymää avustusohjesääntöä ja avustusta hakevien yhdistysten tulee laatia hakemuksensa avustusohjesäännön edellyttämällä tavalla.

- kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan tässä (kuten laissa kuntien kulttuuritoiminnasta) taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.

- avustuksia ei myönnetä paikallisille yhdistyksille, jotka saavat samaan tarkoitukseen joko määrärahoja tai avustuksia Kirkkonummen kunnan muilta toimielimiltä.

Yleisavustusten ennakoita on myönnetty kulttuuritoimenjohtajan viranhaltijapäätöksellä 16.2.1018 § 3 kuudelle hakijalle yhteensä 10 088 €.

Yleisavustusten hakuaika päättyi 31.3.2018 klo 16:00. Määräaikaan mennessä saapui 23 yleisavustushakemusta. Hakijoiden joukossa on yksi uusi järjestö, joka ei aikaisemmin ole hakenut Kirkkonummen kunnan kulttuuripalveluiden yleisavustusta. Yhdistykselle on myönnetty aiemmin kohdeavustusta vapaa-aikajaoston päätöksellä 15.11.2017 § 35.

Uusi yleisavustuksen hakija, Vire Ensemble ry on perustettu 9.3.2017 Kirkkonummen Veikkolassa ja merkitty yhdistysrekisteriin 13.4.2017. Yhdistyksen kotipaikka on Kirkkonummi ja yhdistyksen tarkoituksena on edistää laulunharrastusta ja muutakin musiikinharrastusta. Vire ry:n toiminta on avustusohjesäännön ja vapaa-aikajaoston päätösten mukaista kulttuuritoimintaa. Hakemus täyttää avustusohjesäännön ehdot. Tällä perusteella ehdotetaan hyväksyttäväksi hakukelpoiseksi uusi yhdistys Vire ry ja otetaan käsittelyyn sen yleisavustus.

Ehdotus on painotettu jaoston edellyttämällä tavalla lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan sekä paikallisen kulttuuritoiminnan kehittämiseen siten, että pääasiassa lasten ja nuorten kulttuuritoimintaa harjoittavat yhdistykset saavat noin 3% suuremman yleisavustuksen kuin vuonna 2017 ja uudelle yhdistykselle Vire ry osoitetaan 195 € lisäys toiminnallisista mittareista saatavien pisteiden perusteella muodostuvaan avustussummaan.

Yhdistysten toimintojen toteuttamisen kannalta avustusmäärärahojen maksatus on syytä saada tehtyä ennen lomakautta. Päätösehdotukseen sisältyy sen takia esitys, että päätös saadaan panna täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta ja että päätös tarkistetaan kokouksessa.

Luottamushenkilön, viranhaltijan tai työntekijän on oma-aloitteisesti todettava esteellisyytensä. Mikäli esteellinen luottamushenkilö, viranhaltija tai työntekijä on ollut asiaa käsiteltäessä läsnä tai osallistunut päätöksentekoon, on päätös muodollisesti virheellinen ts. syntynyt virheellisessä järjestyksessä.

Kulttuuritoimenjohtaja Maaret Eloranta on asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Oheismateriaali: Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille, yleisavustukset, laskelma.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää

1 hyväksyä uuden yhdistyksen Vire Ensemble ry hakukelpoiseksi yleisavustusten haussa, yhdistyksen toiminta on avustusohjesäännön ja vapaa-aikajaoston päätösten mukaista kulttuuritoimintaa. Hakemus täyttää avustusohjesäännön ehdot.

2 painottaa avustukset lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan sekä paikallisen kulttuuritoiminnan kehittämiseen siten, että pääasiassa lasten ja nuorten kulttuuritoimintaa harjoittavat yhdistykset saavat noin 3% suuremman yleisavustuksen kuin vuonna 2017 ja uudelle yhdistykselle Vire ry osoitetaan 195 € lisäys toiminnallisista mittareista saatavien pisteiden perusteella muodostuvaan avustussummaan

3 myöntää seuraavat yleisavustukset paikallisille kulttuurijärjestöille, yhteensä 57 000 €

KIRKKONUMMEN HARRASTAJATEATTERI ÄLÄMÖLÖ RY, 2200 €

KIRKKONUMMEN KAMARIKUORO RY, 1995 €

KIRKKONUMMEN KANSALLINEN KULTTUURI RY, 1140 €

KIRKKONUMMEN KARJALA-SEURA RY, 1140 €

KIRKKONUMMEN KIPINÄ RY, 2185 €

KIRKKONUMMEN KIRJASTON YSTÄVÄT RY, 8800 €

KIRKKONUMMEN OOPPERAYHDISTYS RY, 1520 €

KIRKKONUMMEN STEEL BAND RY, 3340 €

KIRKKONUMMEN TAIDEYHDISTYS RY, 2945 €

KIRKKONUMMEN TANSSIYHDISTYS RY, 7500 €

KIRKKONUMMEN VIDEOHARRASTAJAT RY, 2500 €

KYRKSLÄTTS FOLKDANSARE RF, 1805 €

KYRKSLÄTTS HEMBYGDSFÖRENING RF, 3515 €

KYRKSLÄTTS MANSKÖR RF, 2280 €

KYRKSLÄTTS SPELMÄN RF, 1000 €

KYRKSLÄTTS SVENSKA KULTURFÖRENING RF, 1710 €

LAPPBÖLE HORNKAPELL RF, 1000 €

POHJOLA-NORDEN I KYRKSLÄTT RF, 500 €

PORKKALAN LAULU RY, 1710 €

VEIKKOLAN KARTANOTEATTERI RY, 4000 €

VEIKKOLAN VIIHDELAULAJAT RY, 2280 €

VIRE ENSEMBLE RY, 1335 €

VISFÖRENINGEN VISLA - LAULELMAYHDISTYS VISLA RF 600 €

 

4 edellyttää, että myönnetyt avustukset on käytettävä vuoden 2018 aikana ja yleisavustusten osuus saa olla korkeintaan 85% yhdistyksen toiminnan hyväksytyistä menoista vuoden 2018 aikana. Aikaisempien vuosien avustusten takaisinperinnät eivät ole tässä yhteydessä toiminnan hyväksyttäviä menoja.

5 että yleisavustusten maksatuksessa otetaan huomioon kulttuuritoimenjohtajan viranhaltijapäätöksellä 16.2.1018 § 3 maksetut yleisavustusten ennakot

6 edellyttää, että avustusten saajat noudattavat avustusten käytössä ja käyttötilityksissä lautakunnan hyväksymää avustusohjesääntöä ja antavat avustuksen käytöstä käyttötilityksen 31.3.2019 klo 16.00 mennessä

7 että päätös saadaan panna täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta

8 tarkistaa päätöksen kokouksessa

 

 

 

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

Maarit Orko

Esteellisyys

  • Maarit Orko

Tiedoksi

Yleisavustusten hakijat, kulttuuritoimenjohtaja, kulttuurisihteeri (maksatus)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.


Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle, on ilmoitettava:

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille sivistyspalvelukeskuksen kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
puh.vaihde 09 29671
s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
virka-aika: ma klo 8.30 - 17.00, ti-pe klo 8.30 - 16.00

 

Käsitellyt asiat