Vapaa-aikajaosto, kokous 6.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusten käyttötilitykset

KIRDno-2017-662

Valmistelija

  • Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kulttuuripalveluiden avustusohjesäännön ja avustusten myöntämiseen liittyvien toimielinpäätösten mukaan avustusmäärärat on käytettävä sen kalenterivuoden aikana, jolloin avustukset on myönnetty ja avustusten osuus hyväksytyistä menoista saa olla enintään 85%. Avustusta saaneiden järjestöjen tulee antaa käyttötilitys avustusten käytöstä seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Avutustuksia on myönnetty sivistyslautakunnan päätöksillä 17.05.2017 § 21 ja 17.05.2017 § 22 sekä vapaa-aikajaoston päätöksellä 15.11.2017 § 35. Kaikki vuonna 2017 avustusta saaneet järjestöt ovat jättäneet määräaikaan mennessä käyttötilityksen tai ovat ilmoittaneet avustusohjesäännön edellyttämällä tavalla avustusta saaneen toiminnan peruuntumisesta.

Jaosto on päätöksellään 28.03.2018 § 20 myöntänyt Kirkkonummen Taideyhdistys ry:lle kohdeavustuksen käyttöajan pidennyksen. Tämä kohde on toteutunut ja siitä on annettu asianmukainen selvitys määräaikaan mennessä.

Avustusten osuus saa olla enintään 85% toteutuneen toiminnan hyväksytyistä menoista.

Edellisen vuoden avustusten käyttötilitysten hyväksymine non edellytyksenä vuoden 2018 avustusten myöntämiselle. Päätösehdotukseen sisältyy siksi esitys, että päätös saadaan panna täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta ja että päätös tarkistetaan kokouksessa.

Esityslistan liitteessä on tiedot kaikista avustusta vuonna 2017 saaneista paikallisista kulttuurijärjestöistä ja muista toimijoista sekä tiedot avustusosuudesta ja takaisinperittävistä summista.

Kulttuuritoimenjohtaja Maaret Eloranta on asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Liite: Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, käyttötilitykset, laskelma

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää

1. todeta, että Rabafest ry on ilmoittanut avustusta saaneen toiminnan peruuntumisesta ennen avustusten maksatusta eikä myönnettyä avusta siten ole maksettu yhdistykselle

2. periä takaisin avustuksista sen osuuden, joka ylittää 85% avustusta saaneen toiminnan hyväksytyistä menoista vuonna 2017 seuraavilta yhdistyksiltä: Kirkkonummen Oopperayhdystys ry, 717 €

3. periä takaisin avustuksen toteutumatta jääneen kohteen osalta: Kirkkonummen Kipinä rf, Kipinäfestarit 2017, 420 €

4. hyväksyä muiden avustuksensaajien käyttötilityksen liitteen mukaisesti.

5. että takaisin perityt avustusmäärärahat osoitetaan käytettäväksi kohdeavustusten jaossa syyskaudella, hakuaika 30.9.2018 mennessä. 

6. että päätös saadaan panna täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta

7. että tämä päätös tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

Maarit Orko

Esteellisyys

  • Maarit Orko

Tiedoksi

avustusten saajat, kulttuuritoimenjohtaja, kulttuurisihteeri

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.


Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle, on ilmoitettava:

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille sivistyspalvelukeskuksen kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
puh.vaihde 09 29671
s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
virka-aika: ma klo 8.30 - 17.00, ti-pe klo 8.30 - 16.00

 

Käsitellyt asiat