Vapaa-aikajaosto, kokous 5.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Vapaa-aikajaoston vuoden 2019 talousarvioon liittyvän käyttösuunnitelman hyväksyminen

KIRDno-2019-45

Valmistelija

  • Esa Lindell, Controller, esa.lindell@kirkkonummi.fi
  • Katja Linnakylä, vapaa-aikatoimen johtaja, katja.linnakyla@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020-21 taloussuunnitelman kokouksessaan 15.12.2018 § 112. Talousarvion sitovuus on määritelty siten, että käyttötalousosan kunkin toimielimen tehtävien yhteenlaskettu toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate on valtuuston nähden sitova. Vapaa-aikajaoston toimintakate on valtuustoon nähden sitova.

Kunnanhallitus on 14.1.2019 § 8 päättänyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Kunnanvaltuusto on 15.12.2018 § 113 päättänyt toimielinten ja viranhaltijoiden hankintavaltuudet vuodelle 2019. Käyttösuunnitelmassaan toimielin voi delegoida toimivaltaansa edelleen.  

Käyttösuunnitemassa toimielimen on määriteltävä tilivelvolliset vastuuhenkilöt sekä talousvastuussa olevat henkilöt, laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat. Lisäksi käyttösuunnitelmassa voidaan antaa hyödykkeiden tilausoikeuksia myös muille kuin hankintoihin oikeutetuille henkilöille. 

Täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimialajohtaja tai käyttösuunnitelman tilivelvollinen vastuuhenkilö voi siirtää osamäärärahoja toimielimen sitovuuden puitteissa sekä määritellä ja muuttaa talousvastuussa olevia henkilöitä. Toimialajohtaja tai tilivelvollinen vastuuhenkilö voi päätöksellään myös muuttaa laskujen hyväksyjiä ja asiatarkastajia. Toimielin voi antaa tilivelvolliselle vastuuhenkilölle oikeuden muuttaa, päivittää tai delegoida edelleen tilausvaltuuksia.  

Tilivelvollinen vastuuhenkilö vastaa tulosalueen tavoitteiden saavuttamisesta, osamäärärahojen edelleen jakamisesta ja käytöstä talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti. 

Controller Esa Lindell on asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää

1
hyväksyä vapaa-aikajaoston käyttösuunnitelman vuodelle 2019 liitteen mukaisesti

2
hyväksyä vapaa-aikajaoston alaisten viranhaltijoiden hankintavaltuudet v.2019 oheisen liitteen mukaisesti,

3

hyväksyä vapaa-aikajaoston v.2019 avustusmäärärahojen jaon eri tulosyksiköihin liitteen mukaisesti,

4
hyväksyä vapaa-aikajaoston v.2019 vastuuhenkilöt liitteen mukaisesti.

5
antaa tilivelvolliselle vastuuhenkilölle oikeuden muuttaa, päivittää tai delegoida edelleen tilausoikeuksia vastuualueensa osalta v.2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden puitteissa.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kunnanhallitukselle jatkokäsittelyyn

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.