Vapaa-aikajaosto, kokous 5.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Vapaa-aikajaoston vuoden 2018 toimintakertomus

KIRDno-2018-115

Valmistelija

  • Esa Lindell, Controller, esa.lindell@kirkkonummi.fi
  • Katja Linnakylä, vapaa-aikatoimen johtaja, katja.linnakyla@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kuntalain (410/2015) 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 4.12.2017 § 82 vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2020. Vapaa-aikajaosto hyväksyi puolestaan vuoden 2018 käyttösuunnitelman 24.1.2018 § 3. Vapaa-aikajaoston talousarvion sitovuus valtuustoon nähden on kunnanvaltuuston päätöksen mukaan vapaa-aikajaoston toimintakate eli tuloarvioiden ja menomäärärahojen erotus. Valtuuston hyväksymässä talousarviossa on ohjeellisena myös tulosalueiden toimintakatteet sekä tuotot ja kulut.

Kunnanvaltuuston hyväksymään talousarvioon sisältyy sitovia toiminnallisia tavoitteita, toimintaa kuvaavia tunnuslukuja sekä sisäisen valvonnan suunnitelma, joiden toteutumaa on seurattu osavuosikatsauksissa.

Mahdolliset vuosien 2018 ja 2019 väliset tuottojen ja kulujen jaksotukset saattavat vielä muuttaa tilinpäätöksen toteumaa.

Esityslistan liitteeltä vapaa-aikajaoston toimintakertomus 2018 ilmenee toimielimen sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumat, toimintaympäristön muutoksia koskevat kuvaukset sekä tunnusluvut ja suoritteet.

Controller Esa Lindell on asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää hyväksyä liitteen mukaisesti

1
vuoden 2018 toimintakertomuksen ja lähettää sen edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi

2
vuoden 2018 sisäisen valvonnan suunnitelman toteutumisen.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.