Vapaa-aikajaosto, kokous 5.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Urheilustipendit ja huomionosoitukset vuonna 2018

KIRDno-2018-1540

Valmistelija

  • Risto Rossi, risto.rossi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Liikuntalautakunta on 9.5.2007 § 38 vahvistanut Kirkkonummen kunnan palkitsemissäännön kunnanhallituksen päätöksen 2.4.2007 § 182 mukaisesti.
Palkitsemissäännön mukaisesti Kirkkonummen kunta huomioi vuosittain parhaita urheilijoita, kuntoilijoita, valmentajia tai muita liikuntakasvatustyössä ansioituneita. Palkittava urheilija voi olla minkä tahansa sarjan tai lajin edustaja.

Ensisijaisena palkitsemisperusteena on olympia- tai paralympia -mitali, MM-mitali, EM-mitali, PM-mitali sekä SM-mitali tai muu huomattava kansallinen menestys. Nuorten osalta huomioidaan ja arvioidaan lisäksi kehityksen jatkuvuutta.
Huomioitavan urheilijan tulee olla kirkkonummelainen, mutta voi lajinsa/tasonsa mukaan edustaa myös ulkopaikkakuntalaista seuraa.

Kirjalliset esitykset palkittavista urheilijoista, valmentajista jne. tekee oma urheiluseura, mutta myös kuntalainen voi ehdokkaita esittää. Vuoden kuntoilijan nimeämiseksi voi tehdä esityksiä kuntalainen perusteluineen.

Urheilustipendit ja huomionosoitukset sarjoittain:
-Mies-, nais-, vammais-, poika- ja tyttöurheilija
-Vuoden joukkue, valmentaja, ohjaaja, tuomari  ja toimitsija
-Vuoden kuntoilija ja vuoden veteraani-/aikuisurheilija
Lisäksi muut palkittavat muiden, lähinnä nuorten sarjojen menestyneiden urheilijoiden saavutusten perusteella.

Palkitsemisesta oli kuulutus Kirkkonummen Sanomissa 20.12.2018 ja Västra Nylandissa 21.12.2018 sekä kunnan internet-sivuilla. Palkitsemisesta tiedotettiin paikallisia liikuntaseuroja kirjeellä 18.12.2018. Palkitsemissäännöt ja hakulomakkeet olivat esillä Kirkkonummen kunnan internet-sivuilla ja lomakkeita sai myös vapaa-aikatoimistosta. Hakemukset tuli jättää kuntaan 8.1.2019 klo 16.00 mennessä.
Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 39 kappaletta ja Olli Mäki -palkintoesityksiä 4 kappaletta.

Palkitsemissäännön %-osuuksien mukaisesti osoitetaan stipendit ja huomionosoitukset kyseisten sarjojen parhaille (varsinaiset palkittavat n. 50 %). Loppuosasta osoitetaan stipendit ja huomionosoitukset muiden, lähinnä nuorten sarjojen menestyneiden urheilijoiden saavutusten perusteella.

Palkitsemalla halutaan kannustaa ensisijaisesti nuoria urheilijoita. Palkitsemissa on haluttu painottaa sellaisia saavutuksia, jotka ovat joko yleiseen suoritustasoon nähden korkeampia tai muuten ikäryhmään nähden vaativampia.

Vapaa-aikajaosto päätti 19.12.2018 § 80 osoittaa 3000 euroa vuoden 2019 talousarvion käyttövaroistaan vuonna 2018 ansioituneiden urheilijoiden palkitsemista varten.

Esityslistan liite: Valmistelutyöryhmän esitys palkittavista henkilöistä tuodaan kokoukseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää
1
hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen palkittavista henkilöistä

2
huomioida xx pitkäaikaisesta työstä kirkkonummelaisen liikunnan ja urheilun hyväksi tehdystä työstä Olli Mäki -kiertopalkinnolla.

3
palkitsemistilaisuuden järjestämisestä ja sen ajankohdasta

4
tarkastaa pykälän kokouksessa

Käsittely

Vapaa-aikajaosto käsitteli tehdyn esityksen palkittavista henkilöistä ja päätti, että myöhässä saapuneita hakemuksia ei huomioida. Vapaa-aikajaosto päätti huomioida Niina Antikaisen pitkäaikaisesta työstä kirkkonummelaisen liikunnan ja urheilun hyväksi tehdystä työstä Olli Mäki-kiertopalkinnolla.

Nuoriso- ja liikuntajohtaja Seppo Savikuja oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti

1

hylätä myöhässä saapuneet hakemukset.

2
hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen palkittavista henkilöistä

3
huomioida Niina Antikaisen pitkäaikaisesta työstä kirkkonummelaisen liikunnan ja urheilun hyväksi tehdystä työstä Olli Mäki-kiertopalkinnolla.

4
järjestää palkitsemistilaisuuden seuraavan vapaa-aikajaoston kokouksen yhteydessä tiistaina 19.3.2019 klo 17.00 Kirkkonummen kunnantalolla.

5
tarkastaa pykälän kokouksessa

Tiedoksi

hakijat, Niina Antikainen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.


Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle, on ilmoitettava:

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille sivistyspalvelukeskuksen kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
puh.vaihde 09 29671
s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
virka-aika: ma klo 8.30 - 17.00, ti-pe klo 8.30 - 16.00