Vapaa-aikajaosto, kokous 5.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Jäävuoroja HCK Salamat ry:n kautta kuntalaisille Varuboden Areenalla vuonna 2019

KIRDno-2018-1368

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Seppo Savikuja, seppo.savikuja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vapaa-aikajaosto päätti 24.10.2018 § 70 ostaa HCK Salamat ry:ltä kuntalaisten yleisöluisteluvuoroja sunnuntaisin Varuboden Areenalta 4.11. - 30.12.2018,  klo 15.00 - 16.00 välisenä aikana, yhteishintaan 1 485 euroa.

Yleisöluisteluvuorot ovat olleet syksyn aikana suosittuja keräten 9.12.2018 mennessä yhteensä 280 luistelijaa. Parhaimmillaan luistelijoita on ollut 70 kpl kyseisen tunnin aikana.

HCK Salamat ry on 18.11.2018 lähestynyt kunnan vapaa-aikapalveluita ja tiedustellut kunnan halukkuutta jäävuorojen ostoon seuralta kuntalaisten yleisöluisteluja varten, Kirkkonummen Monitoimihalli Varuboden Areenasta 6.1. - 10.2.2019 välisenä aikana sunnuntaisin klo 15 - 16.00. Käyttötunteja ehdotuksessa on yhteensä 6 tuntia ja tuntihinnan ollessa 180 euroa/tunti kokonaiskustannus on 1 080 euroa mainitulta ajalta.

Todettakoon, että kunnalla ei ole voimassa olevaa käyttöoikeussopimusta Varuboden Areenan osalta keväälle 2019.

Sunnuntain yleisöluisteluvuorot ovat toteutettavissa talousarviomäärärahojen puitteissa.

Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja on asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Ehdotus

Esittelijä

Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää:

1

ostaa HCK Salamat ry:ltä kuntalaisten yleisöluisteluvuoroja sunnuntaisin Varuboden Areenalta ehdotuksen mukaisesti  6.1. - 10.2.2019, klo 15.00 - 16.00 välisenä aikana, yhteishintaan 1 080 euroa.

2

tarkastaa päätöksen kokouksessa

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Seppo Savikuja, seppo.savikuja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vapaa-aikajaosto päätti 19.12.2018 § 86 ostaa HCK Salamat ry:ltä kuntalaisten yleisöluisteluvuoroja sunnuntaisin Varuboden Areenalta 6.1. - 10.2.2019,  klo 15.00 - 16.00 välisenä aikana, yhteishintaan 1 080 euroa.

Yleisöluisteluvuorot ovat olleet syksyn 2018 aikana suosittuja. Parhaimmillaan vuoroilla on ollut 70 luistelijaa kyseisen tunnin aikana.

HCK Salamat ry on 29.1.2019 lähestynyt kunnan vapaa-aikapalveluita ja tiedustellut kunnan halukkuutta jäävuorojen ostoon seuralta kuntalaisten yleisöluisteluvuoroja varten, Kirkkonummen Monitoimihalli Varuboden Areenasta 17.2. - 23.3.2019 välisenä aikana seuraavasti:

su 17.2. klo 14:00 - 16:00
la 23.2. klo 14:00 - 15:00
su 24.2. klo 14:00 - 16:00
su 10.3. klo 15:00 - 16:00
la 23.3. klo 18:15 - 19:15

Käyttötunteja ehdotuksessa on yhteensä 7 tuntia, tuntihinnan ollessa 180 euroa/tunti. Kokonaiskustannus on 1 260 euroa mainitulta ajalta.

Todettakoon, että kunnalla ei ole voimassa olevaa käyttöoikeussopimusta Varuboden Areenan osalta keväälle 2019.

Lauantai-sunnuntain yleisöluisteluvuorot ovat toteutettavissa nuoriso- ja liikuntapalveluiden vuoden 2019 talousarviomäärärahojen puitteissa.

Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja on asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää:

1

ostaa HCK Salamat ry:ltä kuntalaisten yleisöluisteluvuoroja lauantaisin ja sunnuntaisin Varuboden Areenalta ehdotuksen mukaisesti  17.2. - 23.3.2019 välisenä aikana, yhteishintaan 1 260 euroa.

2

tarkastaa päätöksen kokouksessa

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

HCK Salamat ry

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.


Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle, on ilmoitettava:

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille sivistyspalvelukeskuksen kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
puh.vaihde 09 29671
s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
virka-aika: ma klo 8.30 - 17.00, ti-pe klo 8.30 - 16.00