Vapaa-aikajaosto, kokous 29.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Vuoden 2017 tarkastuslautakunnan arviointikertomus / Vapaa-aikajaosto

KIRDno-2018-585

Valmistelija

  • Esa Lindell, Controller, esa.lindell@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto käsitteli vuoden 2017 arviointikertomusta kokouksessaan 28.5.2018 § 56, jossa se päätti

1. merkitä vuoden 2017 arviointikertomuksen tiedokseen

2. pyytää kunnanhallitukselta kuntalain mukaisen selvityksen arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä

3. että vastineiden tulee olla valtuuston käsiteltävänä syyskuun loppuun mennessä, ennen tulevan vuoden talousarvion käsittelyä.

Arviointikertomus ei sisältänyt sivistystoimen osalta erityisiä selvitystä vaativa asioita. Kuitenkin kertomuksen kohdassa 5.2 todettiin yleisesti: ”Talousarvion laadintavaiheessa tulee edelleen kiinnittää huomiota suoritteiden ja mittareiden luomiseen niin, että ne antavat mahdollisimman hyvän kuvan palveluiden määrällisten ja laadullisten tavoitteiden toteutumisesta. Tavoitemittareiden tulee mitata toimialojen ja tehtäväalueiden ydintoimintoja. Tärkeää on myös, että tilinpäätöksen ja talousarvion esittämistavat ovat yhteneväiset. Talousarvion kytkentä kuntastrategiaan pitäisi edelleen selkeyttää sekä painottaa toimintakertomuksen esittämistavassa. Toiminnan mittaristoa täytyy kyetä selkeyttämään sekä käyttämään.”  

Sivistys- ja vapaa-aikatoimi on johtanut valtuustoon nähden sitovat tavoitteet kunnan strategiasta. Tänä vuonna suoritemuutoksia on alettu vertaamaan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää

1. merkitä arviointikertomuksen tiedoksi

2. ottaa huomioon talousarvion laadinnassa tarkastuslautakunnan esittämät tarkastushavainnot.

 

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.