Vapaa-aikajaosto, kokous 28.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Kansalaisopiston, kuvataidekoulun ja musiikkiopiston maksut 2018 - 2019

KIRDno-2018-427

Valmistelija

  • Satu Ylönen, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori, satu.ylonen@kirkkonummi.fi

Perustelut

 

Vapaa-aikajaosto on hyväksynyt 24.2.2018 § 3 vapaa-aikajaoston vuoden 2018 talousarvioon liittyvän käyttösuunnitelman. Musiikkiopiston, kansalaisopiston ja kuvataidekoulun tuloarviot ovat samalla tasolla kuin vuoden 2017 talousarviossa. Sivistyslautakunta päätti 17.5.2017 § 18 korottaa opistojen maksuja elokuusta 2017 alkaen. Päätöksen valmistelussa tehtiin myös hintavertailu lähikuntien oppilaitosten maksuihin.

Kirkkonummen kunnan hallintosäännön 66 § kohta 4 mukaan vapaa-aikajaosto päättää toimialansa maksuista.

Opistojen hallintorakenteen uudistuksen myötä tavoitteena on myös automatisoida toimistopalveluita. Kunnassa ollaan ottamassa käyttöön 1.8.2018 alkaen suomi.fi -verkkomaksutoiminto, jonka avulla asiakkaat pääsevät itsenäisesti suorittamaan lukukausi- ja kurssimaksut. Musiikkiopiston maksuissa on aiemmin ollut käytössä kertaluontoinen toimistomaksu uusille oppilaille. Verkkomaksumahdollisuuden myötä tarve tämän maksun keräämiseen poistuu.

Kansalaisopiston kurssit ovat opetustuntimäärältään erilaisia, jonka vuoksi on syntynyt tarve kahdelle uudelle maksuluokalle pitkien kurssien osalta. Kansalaisopiston hinnasto päivitetään vastaamaan toiminnallisia tarpeita ja aiemmin käytössä olleelle liikunnan pitkät kurssit -hintakategorialle ei ole perustelua, vaan kurssit noudattavat muiden oppiaineiden kanssa samaa, tuntiperusteista hintaluokitusta.

Kansalaisopiston koko lukuvuoden kestäviltä kursseilta peritään tällä hetkellä täysi kurssimaksu huomioimatta opiskelijan kurssin aloituspäivää, joka on ollut esteenä ilmoittautua mukaan kansalaisopiston kursseille kesken lukukauden. Ehdotetaan, että luodaan mahdollisuus osallistua kansalaisopiston kurssille puolikkaalla kurssihinnalla, mikäli opiskelijan ilmoittautuessa kurssin opetustunneista on pidetty vähintään puolet tai enemmän. Tällöin uusien kurssilaisten mukaantulo mahdollistuu kursseille myös kesken opetuskauden. Kurssien peruutusehdot säilyvät ennallaan.

Edellä selostettujen muutosten lisäksi esitetään, että kansalaisopiston, kuvataidekoulun ja musiikkiopiston maksut pidetään samalla tasolla, jolle ne on 1.8.2017 alkaen nostettu. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää

1.

hyväksyä kansalaisopiston, kuvataidekoulun ja musiikkiopiston maksut liitteiden mukaisesti 1.8.2018 alkaen.

2.
että kansalaisopiston koko lukuvuoden kestäville kursseille voi osallistua puolikkaalla kurssimaksulla sen jälkeen, kun vähintään puolet kurssikerroista on jo pidetty. Puolitettu kurssihinta on mahdollinen vain siinä tapauksessa, kun opiskelija ilmoittautuu kurssille ajankohtana, jolloin opetuskerroista on toteutunut vähintään puolet.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti keskustelun jälkeen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.


Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle, on ilmoitettava:

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille sivistyspalvelukeskuksen kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
puh.vaihde 09 29671
s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
virka-aika: ma klo 8.30 - 17.00, ti-pe klo 8.30 - 16.00