Vapaa-aikajaosto, kokous 28.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Vapaa-aikajaoston vuoden 2017 toimintakertomus (kh)

KIRDno-2017-672

Valmistelija

  • Ari Hasu, talouspäällikkö, ari.hasu@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoa koskevien ohjeiden mukaan jokaisen jaoston tulee raportoida kunnanhallitukselle kaksi kertaa vuodessa, tilanteissa 30.4. ja 31.8., talousarviossa vahvistettujen toimintatavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta. Lisäksi on annettava toimintakertomus koko vuodesta.


Vapaa-aikajaoston vastuualueella oli vuoden 2017 talousarviossa tulosalue (tehtävä-alue) Vapaa-aikapalvelut.

Vuoden 2017 talousarviossa jaostoa sitovana tasona on kunnanvaltuuston päättämällä tavalla toimielimen toimintakate. Jaoston vuoden 2017 talousarvion sitova toimintakate on 6,7 milj. euroa ja tilinpäätösennusteen 2017 toteumaennuste on 6,3 milj. euroa.

Jaoston toimintamenot ovat tilinpäätösennusteen mukaan vuonna 2017 8,3 milj. €, ja menojen määrä supistui vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna -0,4  milj. euroa (-4,3 %). Toimintamenojen osalta henkilöstömenojen kertymä oli -0,2 milj. € (-4,0 %) pienempi kuin vuonna 2016 (erityisesti kilpailukykysopimuksen vaikutukset). Palvelujen ostojen (lähinnä alueiden kunnossapitopalvelut) sekä toimitilojen vuokrakustannukset toteutuivat noin -0,2 milj. € pienempinä kuin vuonna 2016.

Toimintatulojen määrä supistui vuoden 2017 tilinpäätösennusteessa vuoden 2016 tilinpäätöstasoon verrattuna vajaat -0,1 milj .€ (-2,8 %). Tulojen kertymä supistui useimmilla kustannuspaikoilla. 

Tilinpäätösennusteen 2017 mukainen toimintakate (6,3 milj. €) supistui vuoden 2016 tilinpäätöstasoon verrattuna -0,3 milj. € (-4,4 %).

Eräitä vuodelle 2017 kuuluvat toimintakuluja ja -tuloja ei toimintakertomuksen jaostokäsittelyvaiheessa ole vielä kirjattu, ja ne saattavat muuttaa selostusosassa/liitteillä esitettyjä vuoden 2017 talousarvion toteutumista koskevia tietoja.

Vuoden 2017 talousarvioon on jaoston osalta otettu viisi (5) toiminnallista tavoitetta, joista neljä (4) toteutui kokonaan valtuuston asettaman tavoitetason mukaisena.


Jaoston toimintakertomus on esityslistan liitteenä (”Vapaa-aikajaosto/ toimintakertomus kunnanhallitukselle”). Toimintakertomuksesta ilmenevät jaoston vastuualueella olevien tehtävien osalta arviot toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta, tunnusluvut ja suoritteet sekä tuloarvioiden, määrärahojen ja toimintakatteen toteutuminen.


Yksityiskohtaisemmat talousarvion käyttötalous- ja investointiosan euromääräiset toteumavertailut on esitetty oheismateriaalina (”Vapaa-aikajaosto/ talousarvion toteumavertailut 1.1-31.12.2017”).

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Sivistystoimenjohtaja:

Vapaa-aikajaosto päättää hyväksyä liitteen Vapaa-aikajaosto/ toimintakertomus kunnanhallitukselle mukaisen vuoden 2017 toimintakertomuksen, ja antaa sen tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Käsittely

Controllerit Esa Lindell ja Ari Hasu olivat kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.