Vapaa-aikajaosto, kokous 28.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Nuorisopalvelut - kohdeavustukset 2018 (1/2018)

KIRDno-2018-128

Valmistelija

  • Risto Rossi, risto.rossi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 8 luvun 66 §:n mukaan jaostonn tehtävänä on  päättää avustusten jakoperusteista ja myöntämisestä lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Jaosto voi siirtää toimivaltaansa alaiselleen viranomaiselle.

Nuorisolautakunta on 28.11.2006 hyväksynyt nuorisolautakunnan avustusohjesäännön ja toiminta-avustusten toiminnalliset mittarit.

Avustusohjesäännön mukaan lautakunta voi jakaa avustukset toiminta- ja kohdeavustuksiin.

Nuorisotoimintaan osoitettujen avustusten hakijan jäsenistä 2/3 tulee olla alle 29-vuotiaita kirkkonummelaisia.

Avustusohjesäännön kohdan 2 mukaan avustusten osuus voi olla enintään 85 % hyväksytyistä toiminnan menoista.

Avustusohjesäännön kohta 9.2. säätelee avustusten hakemista ja hakuaikoja. Vapaa-aikajaosto päätti 24.1.2018 § 5 jakaa nuorisopalveluiden vuoden 2018 avustusmäärärahan eri avustusmuotoihin ja julisti avustukset haettavaksi. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Västra Nylandissa, ja Kirkkonummen Sanomissa. Lisäksi asiasta on tiedotettu nuorisoyhdistyksiä järjestötiedotteella. Julistaessaan avustukset haettavaksi nuorisolautakunta päätti, että hakemukset liitteineen on määräaikaan mennessä toimitettava kunnan kirjaamispisteeseen ja että myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida (avustusohjesääntö kohta 9.2).

Vapaa-aikajaosto osoitti kohdeavustuksiin yhteensä 15 000 €, jakaen ne seuraaviin kohdeavustusmuotoihin: Tapahtumat ja toimintaan liittyvä kalusto, syrjäytymisen ehkäisy, nuorten vapaat toimintaryhmät ja toiminnan käynnistäminen. Vapaa-aikajaosto voi myöntää summasta myös tunnustuspalkintoja.
Kohdeavustuksia voi hakea ympäri vuoden ja anomus on toimitettava vapaa-aikajaostolle viimeistään 21 vrk ennen tapahtumaa tai tilaisuutta. Avustus maksetaan hyväksyttäviä tositteita tai sopimuksen mukaisesti taannehtivasti. Avustusta saa käyttää vain ja ainoastaan siihen myönnettyyn tarkoitukseen.
Kohdeavustuksin avustettavien hankkeiden henkilöstömenot voivat olla enintään 50 % kokonaiskustannuksista.

Määrärahojen ympärivuotisen riittävyyden varmistamiseksi, myönnettyjen avustusten enimmäismäärää hyväksytyistä ja haetuista menoista on aiemmin asetettu 50 %:iin.

Esityslistan liitteenä on yhdistelmä paikallisten nuorisoyhdistysten kohdeavustushakemuksista, josta ilmenee haettavat kohdeavustuskohteet, kuten myös esittelijän päätösehdotus. Kohdeavustushakemukset ovat jaoston jäsenten nähtävinä vapaa-aikatoimistossa sekä jaoston kokouksessa.

Kuntalain 97 §:n mukaan muun luottamushenkilön, tilintarkastajan sekä kunnan viranhaltijan ja työntekijän esteellisyydestä säädetään hallintolain 27-30 §:ssä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää:

1
myöntää paikallisten nuorisoyhdistysten kohdeavustuksena Kyrkslätt Scouter r.f.:lle 212 € ja Kyrkslättnejdens UF r.f.:lle 303 € (tapahtumat ja toimintaan liittyvä kalusto)

2
että avustuspäätös annetaan tiedoksi voimassaolevan avustusohjesäännön kohdan 3 mukaisesti.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kyrkslätt Scouter r.f., Kyrkslättnejdens UF r.f.