Vapaa-aikajaosto, kokous 24.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Vapaa-aikajaoston ja palvelutuotannon jaoston välinen tilaaja – tuottajasopimuksen liikunta- ja virkistysalueiden hoitoa - ja ylläpitoa koskeva tilannekatsaus

KIRDno-2017-1280

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Seppo Savikuja, seppo.savikuja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vapaa-aikajaosto hallinnoi kunnan liikunta- ja virkistysalueita.  Alueiden hoito ja ylläpito tapahtuu kuntatekniikan lautakunnan palvelutuotannon jaoston toimesta.
Liikunta- ja virkistysalueiden hoito ja ylläpito tapahtuu liikunta- ja virkistysalueiden hoitoluokitus –asiakirjan mukaisesti.  Vapaa-aikajaosto päättää hallintosäännön 66 §:n mukaisesti liikuntapaikkojen hoitoluokituksesta ja niiden sijoituksesta eri hoitoluokkiin
Liikuntalautakunta on 9.2.2017 § 11 hyväksynyt voimassa olevan liikuntapaikkojen hoitoluokitus  -asiakirjan. Liikunta- ja virkistysalueiden hoitoluokitus –asiakirjassa kuvataan eri liikuntapaikkaryhmien hoitotoimenpiteet eri vuodenaikoina sekä ylläpidon taso pääosin kolmessa eri luokassa. Asiakirja on laadittu tilaajan ja tuottajan yhteistyönä.
Kunkin liikuntapaikkaryhmän hoidon tavoitteissa kuvataan lyhyesti luokittain, mihin ylläpidolla pyritään. Keskeisenä tavoitteena kaikissa ryhmissä on liikunta- ja virkistysalueiden turvallisuus.
Sopimusosapuolten välillä on 17.1.2006 solmittu kunnan omistamien urheilu-  ja ulkoilualueiden hoitoa  ja kunnossapitoa koskeva yhteistyösopimus,  jota ei ole aiemmin päivitetty.  Tilaajan ja tuottajan edustajat sopimukseen liittyvissä asioissa ovat valmistelleet yhteistyössä liitteenä olevan uuden tilaaja - tuottajasopimuksen  koskien kunnan omistamien liikunta- ja virkistysalueiden hoitoa- ja ylläpitoa.

Valmistelija: Vapaa-aikatoimenjohtaja Katja Linnakylä puh.  040 588 4926, etunimi.sukunimi (at)kirkkonummi.fi, nuoriso- ja liikuntapalveluiden tulosyksikön esimies Seppo Savikuja puh. 040 588 4925, etunimi.sukunimi (at)kirkkonummi.fi

Liite:  
- Tilaaja-tuottajasopimus koskien kunnan liikunta- ja virkistysalueiden hoitoa- ja ylläpitoa
Oheismateriaali:
- vapaa-aikajaoston hallinnoimat urheilu- ja ulkoilualueiden hoitoluokitus
- urheilu- ja ulkoilualueiden kohdekartat

Ehdotus

Esittelijä

Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää hyväksyä omalta osaltaan liitteenä olevan tilaaja – tuottajasopimuksen koskien kunnan liikunta- ja virkistysalueiden hoitoa- ja ylläpitoa.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti keskustelun jälkeen.

Valmistelija

Ylva Wahlström, kunnossapitopäällikkö, ylva.wahlstrom@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vapaa-aikajaosto hallinnoi kunnan liikunta- ja virkistysalueita.  Alueiden hoito ja ylläpito tapahtuu kuntatekniikan lautakunnan palvelutuotannon jaoston toimesta.
Liikunta- ja virkistysalueiden hoito ja ylläpito tapahtuu liikunta- ja virkistysalueiden hoitoluokitus –asiakirjan mukaisesti.  Vapaa-aikajaosto päättää hallintosäännön 66 §:n mukaisesti liikuntapaikkojen hoitoluokituksesta ja niiden sijoituksesta eri hoitoluokkiin.
Liikuntalautakunta on 9.2.2017 § 11 hyväksynyt voimassa olevan liikuntapaikkojen hoitoluokitus  -asiakirjan. Liikunta- ja virkistysalueiden hoitoluokitus –asiakirjassa kuvataan eri liikuntapaikkaryhmien hoitotoimenpiteet eri vuodenaikoina sekä ylläpidon taso pääosin kolmessa eri luokassa. Asiakirja on laadittu tilaajan ja tuottajan yhteistyönä.
Kunkin liikuntapaikkaryhmän hoidon tavoitteissa kuvataan lyhyesti luokittain, mihin ylläpidolla pyritään. Keskeisenä tavoitteena kaikissa ryhmissä on liikunta- ja virkistysalueiden turvallisuus.
Sopimusosapuolten välillä on 17.1.2006 solmittu kunnan omistamien urheilu-  ja ulkoilualueiden hoitoa  ja kunnossapitoa koskeva yhteistyösopimus,  jota ei ole aiemmin päivitetty.  Tilaajan ja tuottajan edustajat sopimukseen liittyvissä asioissa ovat valmistelleet yhteistyössä liitteenä olevan uuden tilaaja - tuottajasopimuksen koskien kunnan omistamien liikunta- ja virkistysalueiden hoitoa- ja ylläpitoa.

Liite:  
- Tilaaja-tuottajasopimus koskien kunnan liikunta- ja virkistysalueiden hoitoa- ja ylläpitoa
Oheismateriaali:
- vapaa-aikajaoston hallinnoimat urheilu- ja ulkoilualueiden hoitoluokitus
- urheilu- ja ulkoilualueiden kohdekartat

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Palvelutuotannon jaosto päättää hyväksyä omalta osaltaan liitteenä olevan tilaaja – tuottajasopimuksen koskien kunnan liikunta- ja virkistysalueiden hoitoa- ja ylläpitoa.

Päätös

Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Seppo Savikuja, seppo.savikuja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vapaa-aikajaosto ja palvelutuotannon jaosto allekirjoittivat 31.1.2018  ko. toimielinten päätöksiin perustuvan tilaaja-tuottajasopimuksen koskien vapaa-aikajaoston hallinnoimien liikunta- ja virkistysalueiden hoitoa ja ylläpitoa. Sopimuksen toiminta-ajatuksena on, että tuottaja palvelutuotannon jaosto hoitaa tilaajan vapaa-aikajaoston liikunta- ja virkistysalueet vapaa-aikajaoston määrittelemän hoitoluokituksen mukaisesti.

Sovittujen palvelujen järjestämisen tuottaja on delegoinut kunnallistekniikan kunnossapitopalveluille. Sopimusosapuolet ovat määritelleet tilaajan ja tuottajan edustajat sopimukseen, tilaamiseen ja tuottamiseen liittyvissä asioissa. Sopimuksella on myös määritelty tilaajan ja tuottajan velvollisuudet ja sopimuksen hinta vuosittain.

Sopimuksella on myös sovittu, että tilaajan ja tuottajan edustajat kokoontuvat säännöllisesti kuukausittain käsittelemään suoritteiden ja hoidon tason toteutumista, asiakkaiden reklamaatioita ym. sopimukseen piiriin kuuluvia asioita. Tilaaja-tuottajasopimus on voimassa toistaiseksi ja se voidaan irtisanoa vuoden irtisanomisajalla.

Vapaa-aikajaoston hyväksyessä tilaaja-tuottajasopimuksen, asian käsittelyn yhteydessä ilmaistiin toivomus, että tilaaja-tuottajasopimuksen toteutumisesta tulee raportoida vapaa-aikajaostolle.

Tilaajan ja tuottajan edustajat ovat toteuttaneet uutta sopimusta vajaan vuoden ajan ja kokoontuneet kuukausittain liikunta-kunnossapitokokouksiin, jossa on käsitelty sopimuksen mukaisia asioita. Tämän lisäksi nuoriso- ja liikuntapalveluiden ja kunnossapitopalveluiden edustajat ovat 16.5.2018 ja 4.10.2018 kokoontuneet käsittelemään osapuolten välisiä yhteistyökäytäntöjä ja niiden kehittämistä. Kokouksissa on käsitelty yhteistyöprosessien toimivuutta ja niihin liittyviä haasteita, sekä sovittu menettelytavoista, joilla prosesseja kehitetään. Yhteisesti on myös todettu, ettei saman kuntaorganisaation sisällä saa syntyä tilanteita, jossa ilmenee vastakkainasettelua, päämäärien kuitenkin ollessa yhteisiä.

Yhteistyön haasteita ovat olleet mm. ajoittainen toimenpiteiden toteuttamisen hitaus, epäselvyydet vastuunjaossa  ja asioiden pallottelu osapuolelta toiselle. Esille tulleisiin ongelmiin on haettu ratkaisut avoimella ja suoralla molemminpuolisella palautteella.

Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja on asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää merkitä tilaaja - tuottajasopimusta koskevan tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.