Vapaa-aikajaosto, kokous 24.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Etsivän nuorisotyön sopimus Espoon kaupungin kanssa

KIRDno-2017-1133

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Seppo Savikuja, seppo.savikuja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Nuorisolain (1285/2016) 10 §:n mukaan etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja  muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön. Etsivää nuorisotyötä voivat järjestää kunta tai useat kunnat yhdessä. Kunta voi järjestää etsivää nuorisotyötä hankkimalla palveluja myös nuorten palveluja tuottavalta yhteisöltä, jolloin kunta vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään nuorisolain mukaisesti.

Hallintosäännön 8 luvun 66 §  9. kohdan mukaisesti vapaa-aikajaosto päättää etsivän nuorisotyön järjestämisestä ja nimeää etsivän nuorisotyön toimeenpanosta vastaavan viranhaltijan. Vapaa-aikajaosto on 16.8.2017 § 8 kohta 2. päättänyt siirtää nuorisotoimenjohtajalle päätösvallan etsivän nuorisotyön järjestämisestä, lukuunottamatta sopimuksia, sekä nimeää nuorisotoimenjohtajan etsivän nuorisotyön toimeenpanosta vastaavaksi viranhaltijaksi. Etsivän nuorisotyön pääasiallinen rahoitus tulee opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja kunnilta. Kunnan talousarviossa määrärahat etsivää nuorisotyötä varten on varattu nuorisopalveluiden talousarvioon.

Vapaa-aikajaosto hyväksyi 11.10.2017 § 22 sopimuksen etsivän nuorisotyön järjestämisestä Espoon kaupungin kanssa 31.12.2018 saakka. Sopimuksella sovittiin, että Espoo tuottaa Kirkkonummelle etsivän nuorisotyön palvelut. Yksi etsivä nuorisotyöntekijä hoitaa kirkkonummelaiset etsivän nuorisotyön asiakkaat. Etsivä nuorisotyöntekijä palvelee kirkkonummelaisia asiakkaita Kirkkonummella. Espoo myös vastaa etsivän nuorisotyön valtionavustusten hakemisesta ja tähän liittyvästä raportoinnista valtiolle, sekä osoittaa työtilat ja toimintavälineet etsivälle nuorisotyöntekijälle, sekä huolehtii etsivän nuorisotyöntekijän työnjohdosta ja täydennyskoulutuksesta. Kirkkonummen kunta maksaa Espoolle korvauksena 16 000 euroa vuodessa etsivän nuorisotyön palveluista.

Vapaa-aikajaosto hyväksyi 15.11.2017 § 38 sopimuksen 31.12.2018 saakka nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön järjestämisestä Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab/SVEPS:n kanssa. Sopimuksella Svenska Produktionsskolan tuottaa kirkkonummelaisille ruotsinkielisille nuorille työpaja- ja etsivän nuorisotyön palvelut. Ruotsinkielinen etsivä nuorisotyöntekijä palvelee kirkkonummelaisia nuoria Kirkkonummella. Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab/SVEPS vastaa myös etsivän nuorisotyön valtionavustusten hakemisesta ja tähän liittyvästä raportoinnista, sekä osoittaa toimintavälineet, työnjohdon ja tarvittavan täydennyskoulutuksen etsivälle nuorisotyöntekijälle. Kirkkonummen kunta maksaa Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab/SVEPS:ille korvauksena 10 000 euroa vuodessa etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan palveluista.

Valtion talousarviossa vuodelle 2018 osoitettiin 12,5 miljoonaa euroa etsivän nuorisotyön avustuksiin. Avustukset myönnettiin etsivän nuorisotyöntekjän palkkauskuluihin. Espoon kaupunki sai etsivän nuorisotyön valtionavustusta vuonna 2018 yhteensä 192 500 euroa ja Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab yhteensä 110 000 euroa. Etsivään nuorisotyöhön on varattu määrärahat myös valtion vuoden 2019 talousarvioesityksessä.

Espoon kaupungin etsivän nuorisotyön asiakkaina oli 120 kirkkonummelaista nuorta vuonna 2017 ja 119 vuonna 2018 (31.8.2018). SVEPS:n etsivän nuorisotyön asiakkaina oli 18 kirkkonummelaista nuorta vuonna 2017 ja 22 nuorta vuonna 2018 (28.8.2018).

Kunnanvaltuuston hvyäksymässä vuoden 2018 talousarviossa todetaan nuorisotoimen toimintaympäristön muutosten osalta, että etsivän nuorisotyön toteuttamisen osalta selvitetään eri vaihtoehdot vuoden 2018 aikana.. Vapaa-aikajaoston on syytä ottaa kantaa tulevaan toimintavaihtoehtoon nyt, sillä etsivään nuorisotyöhön tarkoitetut valtionavustukset ovat haettavina vuosittain edellisen vuoden lokakuun loppuun mennessä. Päädyttiinpä asian osalta mihihin tahansa ratkaisuun, tulisi sen olla selvillä syyskuun aikana.

Liitteenä on selvitys etsivän nuorisotyön toteuttamisesta nykyisen mallin mukaisesti siten että valitut tuottajat toteuttavat palvelut tai vaihtoehtoisesti palvelut tuotetaan kunnan omana toimintana.

Tiivistetysti eri vaihtoehtojen vertailun osalta käy ilmi, että kunnan oman tai ulkopuolisten tuottamat palvelut eivät merkittävästi suorillta kustannuksiltaan poikkea toisistaan, sillä toiminnan suurin rahoitus tulee valtiolta. Valtionavut ja kunnan maksamat korvaukset huomioiden Espoon kaupungin tuottama palvelut ovat suorilta kustannuksiltaan n. 6 000 euroa kalliimmat vuodessa ja SVEPS:n tuottamat palvelut n. 5 000 euroa halvemmat kuin kunnan omana toimintana tuotettavat etsivän nuorisotyön palvelut. Ulkopuolisten tuottamien palvelujen keskeiset edut verrattuna omaan palveluun ovat mm. samaa etsivää nuorisotyötä tekevien suurempi työyhteisö ja sen ammatillinen tuki, työalaan perehtynyt lähiesimiestoiminta, valtionavustusten haku- ja tilitys palvelun tuottajan vastuulla, sekä kehitetty hyvä verkostoyhteistyö nykyisten palvelun tuottajien toimesta.

Eri vaihtoehtojen selvittelyn pohjalta esitetään, että toimintaa jatketaan seuraavat kaksi vuotta nykyisten palveluntuottajien kanssa.

Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja on asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Ehdotus

Esittelijä

Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää solmia Espoon kaupungin ja Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab/SVEPS kanssa sopimukset etsivän nuorisotyön järjestämisestä ajalle 1.1.2019 - 31.12.2020 ja hyväksyä edm. sopimukset erillisenä asiana myöhemmin.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti keskustelun jälkeen.

Valmistelija

  • Seppo Savikuja, seppo.savikuja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vapaa-aikajaosto päätti 19.9.2018 solmia Espoon kanssa sopimuksen etsivän nuorisotyön järjestämisestä ajalle 1.1.2019 - 31.12.2020 ja hyväksyä edm. sopimuksen erillisenä asiana myöhemmin.

Vapaa-aikajaosto hyväksyi 11.10.2017 sopimuksen etsivän nuorisotyön jäärjestämisestä Espoon kaupungin kanssa 31.12.2018 saakka. Sopimuksella sovittiin, että Espoo tuottaa Kirkkonummelle etsivän nuorisotyön palavelut. Yksi etsivä nuorisotyöntekijä hoitaa kirkkonummelaiset etsivän nuorisotyön asiakkaat. Etsivä nuorisotyöntekijä palvelee kirkkonummelaisia asiakkaita Kirkkonummella. Espoo vastaa etsivän nuorisotyön valtionavustusten hakemisesta ja tähän liittyvästä raportoinnista valtiolle, sekä osoittaa työtilat ja toiimitavälineet etsivälle nuorisotyöntekijälle., sekä huolehtii etsivän nuorisotyöntekijän työnjohdosta ja tarvittavasta koulutuksesta.

Etsivän nuorisotyön valtionavustukset ovat haettavissa aiemmista vuosista poiketen 6.11. - 14.12.2018 välisenä aikana.

Espoon nuorisopalveluiden edustajien kanssa on yhdessä valmisteltu uusi etsivää nuorisotyötä koskeva sopimus, joka on esityslistan liitteenä. Sopimus on sisällöltään voimassa olevan sopimuksen kaltainen, lukuun ottamatta eräitä tarkennuksia toiminnan laskutuksen, raportoinnin ja henkilötietojen käsittelyn osalta.

Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja on asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää hyväksyä liittenä olevan sopimuksen etsivän nuorisotyön järjestämisestä Espoon kaupungin kanssa 1.1.2019 - 31.12.2020  väliselle ajalle.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Espoon kaupunki, Liikunta- ja nuorisopalveluiden tulosyksikkö / Luukkonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.


Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle, on ilmoitettava:

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille sivistyspalvelukeskuksen kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
puh.vaihde 09 29671
s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
virka-aika: ma klo 8.30 - 17.00, ti-pe klo 8.30 - 16.00