Vapaa-aikajaosto, kokous 19.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Nuorisopalvelut - Kohdeavustukset 2019 (1/2019)

KIRDno-2018-1538

Valmistelija

  • Risto Rossi, risto.rossi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 8 luvun 66 §:n mukaan jaoston tehtävänä on päättää avustusten jakoperusteista ja myöntämisestä lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Jaosto voi siirtää toimivaltaansa alaiselleen viranomaiselle.

Nuorisolautakunta on 28.11.2006 hyväksynyt nuorisolautakunnan avustusohjesäännön ja toiminta-avustusten toiminnalliset mittarit.

Avustusohjesäännön mukaan jaosto voi jakaa avustukset toiminta- ja kohdeavustuksiin. Nuorisotoimintaan osoitettujen avustusten hakijan jäsenistä 2/3 tulee olla alle 29-vuotiaita kirkkonummelaisia henkilöitä. Avustusohjesäännön kohdan 2 mukaan avustusten osuus voi olla enintään 85 % hyväksytyistä toiminnan menoista.
Avustusohjesäännön kohta 9.2. säätelee avustusten hakemista ja hakuaikoja. Vapaa-aikajaosto päätti 19.12.2018 § 80 jakaa nuorisopalveluiden vuoden 2019 avustusmäärärahan eri avustusmuotoihin ja julisti avustukset haettavaksi. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla 20.12.2018 ja Kirkkonummen Sanomissa 30.12.2018. Lisäksi asiasta on tiedotettu nuorisoyhdistyksiä järjestötiedotteilla 10.1. ja 4.3.2019. Julistaessaan avustukset haettavaksi vapaa-aikajaosto päätti, että hakemukset liitteineen on määräaikaan mennessä toimitettava kunnan kirjaamispisteeseen ja, että myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida (avustusohjesääntö kohta 9.2).

Vapaa-aikajaosto osoitti kohdeavustuksiin yhteensä 15 000 €, jakaen ne seuraaviin kohdeavustusmuotoihin: Tapahtumat ja toimintaan liittyvä kalusto, syrjäytymisen ehkäisy, nuorten vapaat toimintaryhmät ja toiminnan käynnistäminen. Vapaa-aikajaosto voi myöntää summasta myös tunnustuspalkintoja. Kohdeavustuksia voi hakea ympäri vuoden ja anomus on toimitettava vapaa-aikajaostolle viimeistään 21 vrk ennen tapahtumaa tai tilaisuutta. Avustus maksetaan hyväksyttäviä tositteita tai sopimuksen mukaisesti taannehtivasti. Avustusta saa käyttää vain ja ainoastaan siihen myönnettyyn tarkoitukseen. Kohdeavustuksin avustettavien hankkeiden henkilöstömenot voivat olla enintään 50 % kokonaiskustannuksista.

Määrärahojen ympärivuotisen riittävyyden varmistamiseksi, myönnettyjen avustusten enimmäismäärää hyväksytyistä ja haetuista menoista on asetettu 50 %:iin.

Kuntalain 97 §:n mukaan muun luottamushenkilön, tilintarkastajan sekä kunnan viranhaltijan ja työntekijän esteellisyydestä säädetään hallintolain 27-30 §:ssä.

Esityslistan liitteenä on yhdistelmä paikallisten nuorisoyhdistysten kohdeavustushakemuksista, josta ilmenee haettavat kohdeavustuskohteet, kuten myös esittelijän päätösehdotus. Kohdeavustushakemukset ovat jaoston jäsenten nähtävinä vapaa-aikatoimistossa sekä jaoston kokouksessa.

Vapaa-aikasihteeri Risto Rossi on asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää:

1
myöntää paikallisten nuorisoyhdistysten kohdeavustuksena oheisen liitteen mukaisesti: Veikkolan eräveikot ja -haltiat ry:lle yhteensä 1132 €, Vohlsnejdens Ungdomsförening r.f.:lle 250 €, Kantvikin Tulentekijät ry:lle 500 €, Kirkkonummen Metsänkävijät ry:lle yhteensä 3595 € ja Kyrkslätt Scouter r.f.:lle yhteensä 1222 €.

2
että avustuspäätös annetaan tiedoksi voimassaolevan avustusohjesäännön kohdan 3 mukaisesti.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.


Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle, on ilmoitettava:

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille sivistyspalvelukeskuksen kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
puh.vaihde 09 29671
s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
virka-aika: ma klo 8.30 - 17.00, ti-pe klo 8.30 - 16.00