Vapaa-aikajaosto, kokous 19.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Musiikkiopiston lukukausimaksut 1.8.2019 alkaen

KIRDno-2018-1539

Valmistelija

  • Satu Ylönen, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori, satu.ylonen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Musiikkiopiston maksuihin esitetään muutoksia 1.8.2019 alkaen uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

Uuden opetussuunnitelman mukaan lukukausimaksuperusteena valmentavissa opinnoissa, perusopinnoissa sekä syventävissä opinnoissa on oppilaspaikka, joka sisältää kaikki opetussuunnitelman mukaiset opinnot. Perusopintojen maksuluokkiin lisätään pariopetus, jotta entistä useampi lapsi pääsee taiteen perusopetukseen musiikin laajassa oppimäärässä. Aiemmin maksut ovat määräytyneet minuuttiperusteisesti yksilötunnin pituuden mukaan. Varhaisiän musiikin opetuksen maksut säilytetään minuuttiperusteisina, koska oppilas käy yhden kerran viikossa hinnastossa kuvatun pituisellla tunnilla. Kaikki varhaisiän musiikin opetuksen musiikkiryhmät muutetaan 45 minuuttin pituisiksi, joilloin hinta on sama kaikilla musiikkiryhmillä. Ulkopuolisten tasosuoritusmaksut poistetaan, koska uuden opetussuunnitelman mukaisia tasosuorituksia ei enää ole.  Lisäksi lukukausimaksuun sisällytetään aiemmin erillisenä maksuna ollut nuottimateriaalimaksu.

Kirkkonummen kunnan hallintosäännön 66 § kohta 4 mukaan vapaa-aikajaosto päättää toimialansa maksuista.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää hyväksyä musiikkiopiston maksut liitteen mukaisesti 1.8.2019 alkaen.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.


Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle, on ilmoitettava:

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille sivistyspalvelukeskuksen kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
puh.vaihde 09 29671
s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
virka-aika: ma klo 8.30 - 17.00, ti-pe klo 8.30 - 16.00