Vapaa-aikajaosto, kokous 19.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Kirkkonummen musiikkiopiston konserttimatkan varainkeruu

KIRDno-2018-1539

Valmistelija

  • Satu Ylönen, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori, satu.ylonen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen musiikkiopiston kamariorkesteri ja Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston Sinfoniaorkesteri ovat saaneet Ying Wa Collegelta yhteisen kutsun konsertoimaan Hongkongiin syksyllä 2020. Toteutuakseen projekti vaatii kunnan ulkopuolisen rahoituksen keräämistä. Varainhankintaa tehdään konserttimatkaa varten järjestettävien konserttien lipunmyynnillä, apurahahakemuksilla, ilmoitusmyynnillä, lahjoituksilla sekä konserttien yhteydessä järjestettävien väliaikatarjoilujen myynnillä. Molemmat orkesterit tekevät varainkeruuta oman matkansa toteuttamiseksi. Kirkkonummen musiikkiopiston kamariorkesterin koko on suunnilleen 20 soittajaa.

Matkaa varten järjestetään lukuvuosien 2018 - 2019 ja 2019 - 2020 aikana vähintään neljä yhteistä varainkeruukonserttia sekä Kirkkonummella että Lohjalla. Konserteissa on tarkoitus kerätä varoja lipunmyynnillä. Lipun hinta on 15 €. Mikäli Hongkongin matka ei toteudu, Kirkkonummen musiikkiopiston kamariorkesterin kerätyt varat käytetään kotimaan konserttimatkaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää, että Kirkkonummen musiikkiopiston kamariorkesterin konserttimatkan varainkeruu toteutetaan yllä selostetun mukaisesti.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.


Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle, on ilmoitettava:

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille sivistyspalvelukeskuksen kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
puh.vaihde 09 29671
s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
virka-aika: ma klo 8.30 - 17.00, ti-pe klo 8.30 - 16.00