Vapaa-aikajaosto, kokous 19.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 FC Kirkkonummi ry:n toiminta-avustuskelpoisuus vuonna 2019

KIRDno-2018-1537

Valmistelija

  • Risto Rossi, risto.rossi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Jalkapallon erikoisseura FC Kirkkonummi ry on perustettu Kirkkonummelle syyskuussa 2018 ja sen ensimmäinen toimintavuosi on alkanut 1.1.2019. Seurayhteenliittymä on muodostunut pääosasta Kyrkslätt Idrottsförening r.f.:n jalkapallojaostosta, Masalan Kisa ry:n jalkapallojaostosta, sekä AC Kirkkonummi ry:stä. Seuran ilmoituksen mukaan perustamisen tarkoitus on yhdistää voimavarat ja toteuttaa laadukasta jalkapallotoimintaa Kirkkonummella. Tavoitteena on tarjota jokaiselle lapselle, nuorelle ja aikuiselle omaa taito- ja aktiivisuustasoa vastaava peliryhmä. Myös kustannukset pyritään pitämään tarkoituksenmukaisina sekä harraste- että kilpajalkapalloilijoille. FC Kirkkonummi ry on hyväksytty palloliiton jäsenseuraksi.

Yhdistys on toimittanut sen säännöt, toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2019, tehnyt selvityksen toiminnan laajuudesta, toimivien joukkueiden määrästä sekä pelaajalisenssien määrästä. Liikuntapalvelut on tarkastanut pelaajamäärät myös palloliiton Uudenmaan piiristä. Tarkastus hetkellä 18.2.2019 lisenssejä oli 633 kpl. Seuran ilmoituksen mukaan pelaajalisenssien määrä oli 12.3.2019 853 kappaletta. Seuralle on myönnetty käyttövuoroja lähinnä keskusta-alueen jalkapallokentiltä.

Hallintosäännön 66 §:n 3 mukaan vapaa-aikajaosto päättää avustusten jakoperusteista ja myöntämisestä sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan hyväksymien avustusten myöntämisperiaatteiden mukaisesti. Jaosto voi siirtää toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.

Avustusohjesääntö ja toiminnalliset mittarit on hyväksytty liikuntalautakunnassa 19.12.2007 § 108 ja ne tulivat voimaan 1.1.2008. Toiminta-avustusta voi hakea kirkkonummelainen rekisteröity yhdistys- tai yhdistys, joka on jättänyt rekisteröintihakemuksensa edellisen vuoden kesäkuun Ioppuun mennessä. Yhdistyksen pääasiallisena tehtävänä tulee sääntöjen mukaan olla liikuntatoiminta. Avustusohjesäännön 22 § säätelee avustusten hakemista ja hakuaikoja.

Yhdistykselle, joka avustusohjesäännön mukaan voi saada toiminta-avustusta, voidaan hakemuksesta myöntää toiminta-avustuksen ennakkoa. .

FC Kirkkonummi ry:n perustamisilmoitus patentti- ja rekisterihallitukseen on jätetty 22.8.2018 ja hyväksytty 7.9.2018. Hakemus on siis jätetty edellisvuonna avustusohjesäännössä mainitun kesäkuun lopun jälkeen.

FC Kirkkonummi ry ei ole avustusohjesäännön 2 §:n mukaan avustuskelpoinen. Vapaa-aikajaostolla on avustusohjesäännön 2 §:n mukaisesti kuitenkin oikeus käyttää harkintaa avustuksia myönnettäessä.

FC Kirkkonummi ry:n osalta esitetään, että yhdistys voi hakea toiminta-avustusta vuonna 2019, perusteena uuden seuran toiminnan turvaaminen.

Samalla esitetään, että yhdistykselle voidaan myöntää edellä mainituin perustein myös toiminta-avustuksen ennakkoa.

Liikuntalautakunta teki vuonna 2009 päätöksen harkinnanvaraisen toiminta-avustuksen myöntämisestä jalkapalloseura FC Wild ry:lle, uuden yhdistyksen toiminnan turvaamiseksi. .

Vapaa-aikajaosto on 19.12.2018 § 80 julistanut liikuntayhdistyksille tarkoitetut avustusmäärärahat haettavaksi 31.3.2019 klo 16.00 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla 20.12.2018 ja Kirkkonummen Sanomissa 30.12.2018. Lisäksi asiasta on tiedotettu Iiikuntayhdistyksiä 20.12.2018 ja 4.3.2019 päivätyillä järjestötiedotteilla.

Vapaa-aikasihteeri Risto Rossi on asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää

1
todeta, että vaikka FC Kirkkonummi ry ei ole avustusohjesäännön 2 §:n mukaan avustuskelpoinen, jaosto käyttää saman pykälän mahdollistamaa harkintavaltaa ja päättää, että yhdistys voi hakea toiminta-avustusta vuonna 2019. Perusteena on uuden seuran toiminnan turvaaminen.

2
että yhdistykselle voidaan myöntää edellä mainituin perustein myös toiminta-avustuksen ennakkoa.

3
lopullinen päätös toiminta-avustuksesta päätetään vuoden 2019 toiminta-avustuksia myönnettäessä.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.


Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle, on ilmoitettava:

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille sivistyspalvelukeskuksen kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
puh.vaihde 09 29671
s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
virka-aika: ma klo 8.30 - 17.00, ti-pe klo 8.30 - 16.00